XXXV-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

W Krakowie 12 październi­ka obchodzil­iśmy Jubileusz XXXV-lecia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. To już 35 lat gru­pa kato­lików świec­kich orga­nizu­je i prowadzi sys­tem­aty­czną mod­l­itwę w intencji obrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Ta Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci rozpoczęła się 12 październi­ka 1980 roku. Inic­jaty­wa mod­litew­na zrodz­iła się wprost z naucza­nia Jana Pawła II skierowanego w sposób szczegól­ny do nas, Polaków, bo w cza­sie pier­wszej piel­grzym­ki do naszej Ojczyzny.

7 czer­w­ca 1979 roku w Kalwarii Zebrzy­dowskiej Ojciec Świę­ty apelował do wiernych o mod­l­itwę. Jego orędzie o mod­l­itwę jest najważniejsze. A dzień później, 8 czer­w­ca, prze­maw­ia­jąc w Nowym Tar­gu i mówiąc o obronie życia, wypowiedzi­ał zdanie, które uczynil­iśmy mot­tem naszej Krucjaty:

I życzę, i mod­lę się o to stale, aże­by rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, by była wier­na święte­mu prawu życia”.

Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci rozpoczęła się 12 październi­ka 1980 roku. Miała dwa wielkie mod­litewne cele:

- obudze­nie sum­ienia naszego Nar­o­du i uwrażli­wie­nie każdego Pola­ka na wielką, nien­aruszal­ną wartość i god­ność każdego człowieka od chwili poczęcia,

- proś­ba do Wszech­moc­nego Boga o anu­lowanie obow­iązu­jącej wów­czas, jeszcze z cza­sów ter­roru stal­i­nowskiego, ustawy abor­cyjnej i zastąpi­e­nie jej prawem chronią­cym życie każdego, bez żad­nych wyjątków, poczętego dziecka.

Do tej mod­l­itwy włączyły się dziesiąt­ki tysię­cy osób z całego kra­ju. Po 12 lat­ach trwa­nia tej mod­l­itwy, w nowych warunk­ach poli­ty­cznych, 7 sty­cz­nia 1993 r. Sejm RP anu­lował zbrod­niczą ustawę abor­cyjną i przyjął pra­wo chroniące życie nien­ar­o­d­zonych, nieste­ty z trze­ma tzw. wyjątkami.

Ustawa z 7 sty­cz­nia 1993 r. stanowi przełom cywiliza­cyjny w skali świa­ta. Pol­s­ka jest pier­wszym kra­jem na świecie, który w warunk­ach demokracji anu­lował zbrod­nicze abor­cyjne usta­wodaw­st­wo i przyjął pra­wo chroniące życie nienarodzonych.

12 październi­ka 2015 r. odbyła się uroczys­ta Msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem ks. bisku­pa Jana Szkodonia z udzi­ałem dwu­nas­tu kapłanów.

Ksiądz Biskup dziękował Wszech­moc­ne­mu Bogu za Kruc­jatę Mod­l­itwy, jej owoce, jej uczest­ników i wszys­t­kich obrońców życia. Homil­ię wygłosił ks. prof. dr hab. Edward Staniek, który od początku pow­sta­nia tej inic­jaty­wy opiekował się nią, wspier­ał ją mod­l­itwą i radą. Ksiądz Pro­fe­sor pod­kreślił, że przez 35 lat mod­l­itwy i różnorod­nych form apos­tolst­wa pow­stała szczegól­na wspól­no­ta bronią­ca życie człowieka.

Pod koniec Mszy Świętej przed­staw­iłem „zmody­fikowany” pro­gram Kruc­jaty Mod­l­itwy zatwierd­zony przez ks. kar­dy­nała Stanisława Dziwisza.

W roku 35-lecia naszej Kruc­jaty, w duchu wdz­ięcznoś­ci za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we Wszech­moc Trój­je­dynego Boga i prze­możne Wstaw­i­en­nict­wo Mat­ki Bożej pro­ponu­je­my wspól­ną mod­l­itwę w następu­ją­cych intencjach:

  • prze­bła­gal­nej: za grzechy prze­ciw życiu człowieka popełnione w naszej Ojczyźnie,
  • dziękczyn­nej: za wielkie dobro, jakiego doświad­czyliśmy, a w szczegól­noś­ci za: ura­towane dzieci, ocalone sum­ienia matek i ojców oraz pra­cown­ików służ­by zdrowia; za wprowadze­nie usta­wodaw­st­wa chroniącego życie nienarodzonych,
  • bła­gal­nej: o dal­szy wzrost sza­cunku wobec życia człowieka nien­ar­o­d­zonego, chorego, w podeszłym wieku,
  • bła­gal­nej: o wprowadze­nie do Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Uczest­nik Kruc­jaty zobow­iązu­je się do mod­l­itwy w powyższych intenc­jach przez jeden rok:

  • codzi­en­nie odmaw­iać wybraną przez siebie mod­l­itwę, np. Litanię do Mat­ki Bożej, dziesiątek Różań­ca Świętego,
  • uczest­niczyć, raz w miesiącu, w dzień powszed­ni we Mszy świętej z przyję­ciem Komu­nii świętej. Chorzy, oso­by w podeszłym wieku, które nie mogą uczest­niczyć we Mszy św., pros­zone są o ofi­arowanie cier­pi­enia w intencji obrony życia.

Uczest­nik Kruc­jaty zobow­iązu­je się poś­cić w intenc­jach obrony życia w środy każdego tygod­nia przez okres jed­nego roku.

Do Kruc­jaty Mod­l­itwy moż­na się włączyć w dowol­nym cza­sie, pode­j­mu­jąc zobow­iązanie do mod­l­itwy i pos­tu na okres jed­nego roku.

Prosimy o nadesłanie swo­jego zgłoszenia udzi­ału w Kruc­ja­cie pocztą pod adres:

Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, ul. Krowoder­s­ka 24/6, 31–142 Kraków

lub e‑mailem na adres: modlitwa@krucjata.org.

Moż­na też zgłaszać się tele­fon­icznie (od pn. do pt., w godz. 9:00–15:00), tel. 12 633 09 73.

Serdecznie zachę­camy do pod­ję­cia tej modlitwy.

 

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

[audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/361.mp3”]
XXXV-lecie pow­sta­nia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.