XXXIV Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

Sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jnoś­ci i moral­noś­ci” apelował bł. Jan Paweł II w Częs­to­chowie 19 czer­w­ca 1983 roku.

22 mar­ca odbyła się XXXIV Piel­grzym­ka Obrońców Życia na Jas­ną Górę. Coroczne spotkanie rozpoczę­to Mszą świętą kon­cele­browaną, która miała miejsce o godzinie 9.30 w Kapl­i­cy Cud­ownego Obrazu. Prze­wod­niczył jej ks. abp Wacław Depo Met­ro­poli­ta Częs­to­chows­ki. Pod­czas Mszy świętej uroczyś­cie złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego.

Po Eucharys­tii słowo do uczest­ników wygłosił bp Jan Wątro­ba, prze­wod­niczą­cy Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. Uczest­ni­cy wysłuchali prelekcji, m.in. Jaku­ba Bałtroszewicza, koor­dy­na­to­ra pol­skiego komite­tu nar­o­dowego „Jeden z nas” a także Ewy Kowalewskiej, dyrek­to­ra Human Life Inter­na­tion­al-Pol­s­ka. Refer­at pt. „Obrona życia i rodziny cywiliza­cyjną koniecznoś­cią” wygłosił dr Paweł Wosic­ki, prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Wskazał w nim na nowe zjawiska, które budzą wiele kon­trow­er­sji i obaw m.in. mówił o ide­ologii gen­der oraz pro­ce­durze in vit­ro, zachę­ca­jąc jed­nocześnie do wytr­wałej, ufnej i sys­tem­aty­cznej dzi­ałal­noś­ci na rzecz obrony ludzkiego życia od momen­tu poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. W dal­szej kole­jnoś­ci wykład „O co chodzi z tym gen­der?” wygłosiła Bogna Białec­ka, psy­cholog, pub­l­i­cys­t­ka, prezes Fun­dacji Edukacji Zdrowot­nej i Psy­choter­apii. Na pod­staw­ie doświad­czeń ze Stanów Zjed­noc­zonych psy­cholog podała szereg negaty­wnych następstw, jakie niesie za sobą wdroże­nie ide­ologii gen­der do edukacji i pro­gramów rzą­dowych. O tym, co osiąg­nię­to dzię­ki pro­jek­towi usta­wodaw­czemu „Stop abor­cji” mówił Mar­iusz Dzierżaws­ki, pełnomoc­nik Komite­tu Inic­jaty­wy Usta­wodaw­czej „Stop abor­cji”, członek rady Fun­dacji Pro – Pra­wo do Życia. Zebra­no ok. 400 000 pod­pisów pod pro­jek­tem zakazu­ją­cym abor­cji chorych i niepełnosprawnych dzieci. Nieste­ty, głosa­mi posłów, przede wszys­tkim Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, SLD, a także wskutek oso­bis­tej decyzji pre­miera Don­al­da Tus­ka, odrzu­cono pro­jekt przyz­na­nia dzieciom chorym prawa do życia. Ten fakt należy wziąć pod uwagę, odd­a­jąc swój głos w nad­chodzą­cych wyb­o­rach par­la­men­tarnych. Ludzie wierzą­cy nie powin­ni bowiem popier­ać par­tii oraz poszczegól­nych posłów, którzy wys­tępu­ją prze­ci­wko prawnej ochronie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Po wykładach przed­staw­iono wyni­ki konkur­su im. bł. ks. J. Popiełusz­ki „Pomóż ocal­ić życie bezbron­nemu”. W trak­cie kon­fer­encji zebrani odmówili różaniec prowad­zony przez ks. bp. Jana Szkodonia.

Piel­grzymkę zakończyło nabożeńst­wo Dro­gi Krzyżowej odpraw­ione na Wałach Jasnogórs­kich. Poprowadz­ił je ks. prał Stanisław Maślan­ka, asys­tent koś­ciel­ny Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Poniżej przy­taczam przesłanie XXXIV Piel­grzym­ki skierowane do mediów oraz wszys­t­kich ludzi dobrej woli.

Przesłanie XXXIV Piel­grzym­ki Obrońców Życia Człowieka na Jas­ną Górę,
22 mar­ca (sob­o­ta) 2014 roku

My, uczest­ni­cy XXXIV Piel­grzym­ki Obrońców Życia na Jas­ną Górę, w naw­iąza­niu do zbliża­jącego się Dnia Świę­toś­ci Życia, obchod­zonego w uroczys­tość Wcie­le­nia i Zwias­towa­nia Pańskiego 25 mar­ca, wyrażamy Bogu Stwór­cy głęboką wdz­ięczność za dar życia, jakim nas obdarzył i prosimy o uwrażli­wie­nie serc wszys­t­kich ludzi, aby potrafili dostrzec w drugim człowieku, od samego początku jego ist­nienia, dziecko Boże i swego brata.

Będąc świadomym różno­ra­kich zagrożeń, jakie niesie współczes­na cywiliza­c­ja, szczegól­nie wobec prób orga­ni­zowa­nia życia społecznego zgod­nie z wyty­czny­mi destruk­cyjnej ide­ologii gen­der, wyrażamy głęboką wdz­ięczność Pol­skim biskupom za ich odważny list paster­s­ki, uświadami­a­ją­cy Polakom istotę tej ideologii.

Jed­nocześnie apelu­je­my do Par­la­men­tarzys­tów o nier­aty­fikowanie skra­jnie niebez­piecznej Kon­wencji Rady Europy o prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mo­cy wobec kobi­et, która w isto­cie jest próbą prze­or­ga­ni­zowa­nia społeczeńst­wa wg założeń ide­ologii gender.

Nasze zaniepoko­je­nie i głębo­ki smutek budzi fakt, że mimo pode­j­mowanych prób, jak dotąd nie udało się otoczyć prawną ochroną życia dzieci chorych, które wciąż pozbaw­iane są życia w pol­s­kich szpi­ta­lach. Także pro­moc­ja i rozwój metod sztucznej prokreacji „in vit­ro”, gdzie ginie tysiące istot ludz­kich, jest przed­miotem naszego potępi­enia i sprze­ci­wu. Apelu­je­my o zastąpi­e­nie tej głęboko nieety­cznej pro­ce­dury metodą napro­tech­nologii, która skutecznie radzi sobie z prob­le­mem bezpłodności.

W związku ze zbliża­ją­cy­mi się wyb­o­ra­mi do Par­la­men­tu Europe­jskiego apelu­je­my o kierowanie się w wyborze kry­teri­um, określonym jed­noz­nacznie przez bł. Jana Pawła, który w tym miejs­cu, 19 czer­w­ca 1983 roku, mówił: „Sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jnoś­ci i moralności”.

W imie­niu Pielgrzymów

dr Paweł Wosicki
dr inż. Antoni Zięba
Hali­na i Czesław Chytrowie


XXXIV Piel­grzym­ka Obrońców Życia na Jas­ną Górę
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.