XXXII Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

W obronie życia musimy stanąć wszyscy: świec­cy i duchowni, poli­ty­cy i ludzie młodzi Nikt nie ma prawa odbier­ać życia niewin­nej isto­cie ludzkiej. Nie wol­no nam nazy­wać prawem to, co nim nie jest. Nie ma bowiem prawa do zabi­ja­nia dziec­ka poczętego.

Chci­ałbym przekazać relację z XXXII Piel­grzym­ki Obrońców Życia na Jas­ną Górę, która odbyła się 24 mar­ca 2012 roku (sob­o­ta), w dzień poprzedza­ją­cy uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Około 2 tys. osób przy­było na Jas­ną Górę.

Po przy­wi­ta­niu się z reprezen­tan­tem Ojca Prze­o­ra rozpoczęliśmy spotkanie mod­l­itwą, która zawsze była, jest i będzie dla nas zawsze akcen­tem cen­tral­nym piel­grzym­ki. Mod­l­itwę różań­cową poprowadz­ił ks. bp Jan Szkodoń z Krakowa. Wysłuchal­iśmy rozważań i odmówiliśmy trzy tajem­nice różań­ca świętego.

Następ­nie o godzinie 9 w auli Ojca Kordeck­iego rozpoczął się cykl kon­fer­encji na tem­at obrony życia człowieka. Sen­a­tor Jan Maria Jack­ows­ki, członek Par­la­men­tarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny, apelował do zebranych na Jas­nej Górze, by wywier­ali nacisk na tych, na których głosowali i dopom­i­nali się o tworze­nie cywiliza­cji życia. Wskazał na konieczność zaan­gażowa­nia oby­wa­teli w odd­zi­ały­wanie na posłów i sen­a­torów poprzez roz­mowy tele­fon­iczne, listy oraz e‑maile do wszys­t­kich par­la­men­tarzys­tów, deklaru­jąc wartoś­ci chrześ­ci­jańskie i apelu­jąc o wprowadze­nie całkowitego zakazu pro­ce­dury „in vit­ro”, która związana jest z niszcze­niem życia poczę­tych dzieci.

Goś­ciem spec­jal­nym spotka­nia była Anto­nia Tul­ly z Wielkiej Bry­tanii, która pod­czas wykładu „Edukac­ja sek­su­al­na w Wielkiej Bry­tanii” opowiedzi­ała o zgub­nych skutkach edukacji sek­su­al­nej typu B w tym kra­ju. — W naszym kra­ju już małe dzieci pod­da­je się edukacji sek­su­al­nej, a 13-let­nim dziew­czynkom wszczepia się implan­ty, które dzi­ała­ją antykon­cep­cyjnie i wczesno­poron­nie. Ucząc młodzież korzys­ta­nia z antykon­cepcji, daje im się fałszy­wą siatkę bez­pieczeńst­wa. Młodzi chęt­nie z tego korzys­ta­ją, a potem mamy abor­c­je i szerzące się coraz bardziej choro­by wen­eryczne. Nie idź­cie naszą drogą – przestrze­gała Anto­nia Tully.

W pol­skiej oświa­cie mamy „wychowanie do życia w rodzinie” – jest ono klasy­fikowane jako typ A edukacji sek­su­al­nej: wychowanie do czys­toś­ci, wstrzemięźli­woś­ci, nie – antykon­cepcji. Przynosi ono pozy­ty­wne rezul­taty: w Wielkiej Bry­tanii jest ok. 1,9 mln dziew­cząt w wieku 15–19 lat, w Polsce ok.1,4 mln. W Wielkiej Bry­tanii, w której prowadzi się edukację sek­su­al­ną typu B rejestru­je się rokrocznie ok. 45 tysię­cy abor­cji u nielet­nich uczen­nic, u nas nato­mi­ast około 30 (trzy­dzieś­ci, nie tysię­cy!) abor­cji u nielet­nich. Nie pozwólmy lib­er­ałom, fem­i­nistkom i postko­mu­nis­tom zniszczyć pozy­ty­wnych rezul­tatów prowadzenia edukacji sek­su­al­nej typu A w Pol­s­kich szkołach!

Cen­tral­nym punk­tem spotka­nia była Msza św. cele­browana przed Cud­ownym Obrazem Mat­ki Bożej Jasnogórskiej. Eucharys­tii prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W homilii przy­pom­ni­ał wezwanie bło­gosław­ionego Jana Pawła II do wielkiej mod­l­itwy za życie, przenika­jącej cały świat. — Jest pil­ność woła­nia do Boga o miłosierdzie, jest ta wiel­ka pil­ność, żeby wołać do świa­ta całego, żeby się opamię­tał, żeby siebie nie zabi­jał, nie niszczył — pod­kreślał arcy­biskup senior. Pod­czas Mszy św. uczest­ni­cy piel­grzym­ki złożyli przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego.

Swo­je słowo zachę­ty do dzi­ała­nia do obrońców życia skierował także prze­wod­niczą­cy Rady ds. Rodziny Komisji Episkopatu Pol­s­ki, ks. bp Kaz­imierz Górny, który w spec­jal­nym liś­cie napisał: Niech Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci zat­acza sze­rok­ie krę­gi w naszej Umiłowanej Ojczyźnie. W obronie życia musimy stanąć wszyscy: świec­cy i duchowni, poli­ty­cy i ludzie młodzi (…). Życzę Wam nadal wielkiego zapału w dzi­ała­niu i cią­gle nowych inic­jatyw w obronie życia, życzę radoś­ci z pełnionej mis­ji. Niech Wasza służ­ba przy­czyni się, z Bożą pomocą, do pełnej prawnej ochrony dziec­ka poczętego, nieza­leżnie od stanu jego zdrowia czy okolicznoś­ci poczę­cia. Nikt nie ma prawa odbier­ać życia niewin­nej isto­cie ludzkiej. Nie wol­no nam nazy­wać prawem to, co nim nie jest. Nie ma bowiem prawa do zabi­ja­nia dziec­ka poczętego.

Prag­nę w tym miejs­cu wskazać na pewne ele­men­ty przesła­nia piel­grzymów-obrońców życia człowieka. Przy­pom­i­namy w nim apel bł. Jana Pawła II zawarty w Encyk­lice „Evan­geli­um vitae”: Bronić życia i umac­ni­ać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każde­mu człowiekowi (Evan­geli­um vitae, nr 42) oraz Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat (Evan­geli­um vitae, nr 100). Zaapelowal­iśmy ponown­ie do par­la­men­tarzys­tów o całkow­ity zakaz pro­ce­dury „in vit­ro” i wspieranie ucz­ci­wej, skutecznej i ety­cznej metody pomo­cy bezdziet­nym małżonkom – napro­tech­nologii. Apelowal­iśmy do rządzą­cych o skuteczną poli­tykę pro­rodzin­ną. Obec­ny rząd prowadzi bowiem poli­tykę anty­rodzin­ną. W Polsce (ze wszys­t­kich kra­jów Unii Europe­jskiej) na świad­czenia pro­rodzinne przez­nacza się najm­niejszy pro­cent dochodu nar­o­dowego, a stre­fa ubóst­wa pol­s­kich rodzin w porów­na­niu do innych kra­jów Unii Europe­jskiej — jest najwięk­sza. Najważniejszy frag­ment przesła­nia, który prag­nę przy­toczyć w całoś­ci doty­czy wol­noś­ci mediów: Wzy­wamy wszys­t­kich Polaków do obrony wol­noś­ci mediów, do protes­tu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewiz­ji TRWAM. Niech każdy z obrońców życia człowieka przyjmie za swe szczególne zadanie akty­wne oby­wa­tel­skie zaan­gażowanie się w przyz­nanie Telewiz­ji TRWAM należnego jej miejs­ca na plat­formie cyfrowej. Dosyć medi­al­nej dyskrymi­nacji obrońców życia! Dosyć medi­al­nej dyskrymi­nacji katolików!

W ostat­niej częś­ci kon­fer­encji Prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchu Obrony Życia dr Paweł Wosic­ki pod­kreślił, że doroczne spotkanie na Jas­nej Górze to okaz­ja do okre­sowego pod­sumowa­nia dokon­ań tego środowiska oraz nakreśle­nia planów na kole­jny rok i zachę­cił nas do angażowa­nia się w dzi­ała­nia apos­tol­skie i oby­wa­tel­skie na rzecz obrony życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.

Piel­grzymkę zakończyła Dro­ga Krzyżowa na Wałach jasnogórs­kich, którą poprowadz­ił ks. Stanisław Maślan­ka, asys­tent koś­ciel­ny Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci.


XXXII Piel­grzym­ka Obrońców Życia na Jas­ną Górę
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.