XXX Rocznica powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Nie nam Panie, nie nam lecz Twe­mu imie­niu daj chwałę za Two­ją łaska­wość i wier­ność! (Psalm 115)

W tej krótkiej wypowiedzi prag­nę serdecznie podz­iękować Wszech­moc­ne­mu Trój­je­dyne­mu Bogu – Bogu Ojcu, Bogu Syn­owi i Duchowi Święte­mu oraz Najświęt­szej Maryi, Matce Syna Bożego, Matce Koś­cioła i Królowej naszego nar­o­du za 30 lat Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Właśnie 12 październi­ka 2010 roku mija XXX Roczni­ca pow­sta­nia tejże inic­jaty­wy, która zrodz­iła się jako owoc naucza­nia bło­gosław­ionego Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowanego w sposób szczegól­ny do nas – Polaków – w cza­sie pier­wszej piel­grzym­ki do ojczyzny. Warto w tym miejs­cu przy­pom­nieć dwa frag­men­ty papieskiego nauczania:

  • 7 czer­w­ca 1979 roku w Kalwarii Zebrzy­dowskiej bł. Jan Paweł II tak do nas apelował: „Trze­ba się zawsze mod­lić, a nigdy nie ustawać – powiedzi­ał Pan Jezus. Módl­cie się i ksz­tał­tu­j­cie poprzez mod­l­itwę wasze życie. Niech z tego miejs­ca do wszys­t­kich, którzy mnie słucha­ją, tutaj albo gdziekol­wiek, przemówi proste papieskie WEZWANIE DO MODLITWY. A jest to wezwanie najważniejsze, najis­tot­niejsze orędzie”.
  • Dzień później po tym ogól­nym apelu o mod­l­itwę prze­maw­ia­jąc w Nowym Tar­gu, Jan Paweł II wypowiedzi­ał zdanie, które uczynil­iśmy mot­tem Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci: „I życzę, i mod­lę się o to stale, aże­by rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, by była wier­na święte­mu prawu życia”

Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci rozpoczęła się 12 październi­ka 1980 roku (w Ogól­noświa­towym Dniu Mod­l­itw w Intencji Rodzin, zarząd­zonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II) i miała dwa wielkie cele:

  1. Wołanie do Wszech­moc­nego Boga o obudze­nie sum­ienia nar­o­du i uwrażli­wie­nie każdego naszego roda­ka na wielką nien­aruszal­na wartość i god­ność życia każdego człowieka od pier­wszej chwili poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres życia.
  2. Proś­ba do Wszech­moc­nego Boga o zniesie­nie, anu­lowanie obow­iązu­jącej jeszcze z cza­sów ter­roru komu­nisty­cznego – z 27 kwiet­nia 1956 roku ustawy o tzw. prz­ery­wa­niu ciąży, która zezwalała na nieogranic­zone i bezkarne zabi­janie poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci.

W Kruc­jatę Mod­l­itwy włączyło się tysiące osób z całego kra­ju. Po 12 lat­ach, już w nowych warunk­ach poli­ty­cznych – 7 sty­cz­nia 1993 roku Pan Bóg łaskaw­ie wysłuchał naszych mod­l­itw i Sejm anu­lował ustawę z 1956 roku, a wprowadz­ił pra­wo chroniące życie poczę­tych dzieci: „Ustawę o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży”.

Pol­s­ka jest pier­wszym kra­jem na świecie, który w warunk­ach demokracji odrzu­cił pra­wo proabor­cyjne i wprowadz­ił ustawę chroniącą życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Wiel­ka mod­l­it­wa; apos­tolst­wo tysię­cy księży, sióstr zakon­nych, kat­e­chetów, świec­kich i duchownych; pra­ca szeregu orga­ni­za­cji pro-life przyniosła wspani­ałe efek­ty dzię­ki bło­gosław­ieńst­wu Boże­mu i orę­down­ictwu Maryi Królowej naszego narodu.

Najważniejszym skutkiem odrzuce­nia ustawy z 1956 roku był radykalny spadek licz­by abor­cji wykony­wanych w Polsce: z 223 tysię­cy w 1960 roku, przez 1240 w 1993 roku do 159 w 2002 roku. Kiedy rozpoczy­nal­iśmy naszą mod­l­itwę w ramach Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, sza­cun­ki podawały, że w tzw. podziemiu abor­cyjnym, w naszej ojczyźnie zabi­jano około 800 000 nien­ar­o­d­zonych dzieci rocznie. Obec­ne rzetel­nie opra­cow­ane dane wskazu­ją na ok. 10 000 abor­cji rocznie.

Trze­ba więc, abyśmy nieustan­nie dziękowali Bogu Wszech­moc­ne­mu i Miłosierne­mu, Bogu Ojcu, Syn­owi – daw­cy życia i zwycięz­cy śmier­ci – Jezu­sowi Chrys­tu­sowi. Niech będzie uwiel­biony Duch Świę­ty, Ten, który daje sie­dem darów świę­tych, w każdym cza­sie wzmac­nia duchem, mądroś­cią i mocą szere­gi obrońców życia, wal­czą­cych o zachowanie prawa do życia każdego człowieka, od chwili poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Dzięku­jmy bogu w rocznicę tejże Kruc­jaty; dzięku­jmy Matce Bożej; rzeszy ludzi dobrej woli, którzy poprzez mod­l­itwę, apos­tolst­wo i konkret­ną pomoc mate­ri­al­ną, budu­ją cywiliza­cję życia w naszej ojczyźnie.


XXX Roczni­ca pow­sta­nia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.