XXX rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki — wielkiego obrońcy życia

19 październi­ka obchodzil­iśmy XXX rocznicę męczeńskiej śmier­ci bł. ks. Jerzego Popiełusz­ki. Z tej okazji Tygod­nik Rodzin Katolic­kich „Źródło” w nr. 42/2014 opub­likował artykuł „Pomógł ocal­ić życie i sum­ie­nie tysię­cy” poświę­cony oso­bie bł. ks. Jerzego. Poniżej zamieszczam tekst artykułu.

Pomógł ocal­ić życie i sum­ie­nie tysięcy

Ksiądz Jerzy szczegól­ną opieką otaczał pra­cown­ików służ­by zdrowia a także stu­den­tów medy­cyny. Apelował o ofi­arną służbę cier­piące­mu człowiekowi, o ratowanie życia nien­ar­o­d­zonych, zde­cy­dowanie doma­gał się prawa do życia dla każdego poczętego dziec­ka. Orga­ni­zował mod­l­itwy, pomoc dla samot­nych matek, przy­pom­i­nał nauczanie Pry­masa Tysią­cle­cia i Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na pogrze­bie Księdza Jerzego, 3 listopa­da 1984 r., w imie­niu pra­cown­ików służ­by zdrowia prze­maw­iał dr Mar­i­an Jabłońs­ki, który wezwał rzeszę Polaków, aby przy trum­nie Kapłana-Męczen­ni­ka przyrzek­li, że będą bronić życia nien­ar­o­d­zonych. I trzykrot­nie padło potężne: „Przyrzekamy, przyrzekamy, przyrzekamy…”.

23 kwiet­nia 1990 r., w dniu imienin Księdza Jerzego, na II kra­jowym zjeździe „Sol­i­darnoś­ci”, po bur­zli­wej dyskusji przyję­to fun­da­men­tal­ną uch­wałę o ochronie życia ludzkiego od chwili poczę­cia. Argu­ment, który zade­cy­dował wów­czas o przyję­ciu tej uch­wały, podała dr Bar­bara Frączek: „Dziś zas­tanaw­ial­iśmy się nad prezen­tem dla ks. Jerzego Popiełusz­ki w dniu Jego imienin. Ks. Jerzy Popiełuszko był orę­down­ikiem i inic­ja­torem ruchu obrony poczętego życia w naszym kra­ju i nie widzę piękniejszego prezen­tu w dniu Jego imienin, jak właśnie pod­ję­cie jednogłośnie tej uchwały”.

Przyję­to uch­wałę o treś­ci: „II Kra­jowy Zjazd Del­e­gatów NSZZ «Sol­i­darność» opowia­da się za prawną ochroną życia ludzkiego od momen­tu poczę­cia”. Niedłu­go później w środowisku medy­cznym nastąpiły wielkie pozy­ty­wne zmiany:

  • uch­walono nowy kodeks ety­ki lekarskiej, chronią­cy życie od poczę­cia (w 1991 r.),
  • wszys­tkie klini­ki, a także więk­szość szpi­tali odmówiły wykony­wa­nia aborcji,
  • usłyszeliśmy potężny głos lekarzy: „Lekarz ma leczyć, a nie zabijać”.

7 sty­cz­nia 1993 r. Sejm anu­lował zbrod­niczą, narzu­coną Polakom w cza­sach stal­i­nows­kich, ustawę abor­cyjną i przyjął ustawę chroniącą życie poczę­tych dzieci. Ustawa ta ura­towała tysiące ist­nień i sum­ień ludz­kich. Dla porów­na­nia: w 1984 r. licz­ba zare­je­strowanych abor­cji w Polsce to 132 844, zaś w 2000 r.: 138 (nie tysięcy!).

Pol­skie sukcesy wzbudza­ją podziw świa­towych lid­erów obrony życia. Nasz kraj jest pier­wszym na świecie, który w warunk­ach demokracji odrzu­cił ustawę abor­cyjną i uch­wal­ił pra­wo chroniące nien­ar­o­d­zonych. Ten ogrom­ny postęp w budowa­niu cywiliza­cji życia to z pewnoś­cią owoc mod­l­itwy, cier­pień, wytr­wałej pra­cy tysię­cy pol­s­kich kapłanów i świec­kich. Ale niech mi wol­no będzie wyraz­ić moje najgłęb­sze przeko­nanie, że to ofi­ara życia Kapłana-Męczen­ni­ka, ks. Jerzego Popiełusz­ki wyjed­nała nam u Wszech­moc­nego Boga – Daw­cy Życia ten ogrom łask. Bło­gosław­iony Słu­go życia, księże Jerzy: zwyciężyłeś, zwyciężaj!”. (dr inż. Antoni Zię­ba, Pomógł ocal­ić życie i sum­ie­nie tysię­cy, „Źródło”, nr 42/2014, s. 30)

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko apelował do wiernych: „Zadaniem Koś­cioła jest nie tylko teo­re­ty­czne głosze­nie świę­toś­ci życia, prawa do życia nien­ar­o­d­zonych, lecz także prak­ty­cz­na obrona tego prawa. Ist­nieje pil­na potrze­ba pode­j­mowa­nia konkret­nych inic­jatyw, mają­cych na celu udzie­le­nie pomo­cy samot­nym matkom, dziew­czę­tom w ciąży, które waha­ją się, czy urodz­ić dziecko. Trze­ba mod­lić się, aby każde poczęte dziecko mogło być dzieck­iem z radoś­cią oczeki­wanym”. Wobec zbliża­ją­cych się wyborów samorzą­dowych pamię­ta­j­cie, aby przy pode­j­mowa­niu decyzji odd­ać głos na tych kandy­datów, którzy szanu­ją życie każdego człowieka od momen­tu poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Na koniec zapraszam młodzież w wieku od 14 do 19 lat do wzię­cia udzi­ału w XI edy­cji konkur­su im. bł. ks. Jerzego Popiełusz­ki „Pomóż ocal­ić życie bezbron­nemu”. Szczegóły na stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl.

ikona

TEKST—>


XXX roczni­ca męczeńskiej śmier­ci bł. ks. Jerzego Popiełusz­ki — wielkiego obroń­cy życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.