Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci

W ostat­nim cza­sie w son­dażach obser­wowal­iśmy bardzo niepoko­jący spadek popar­cia dla idei ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy spadek został zatrzy­many, a popar­cie dla idei życia zaczyna pomału wzrastać.

CBOS przeprowadził w okre­sie od 30 marca do 6 kwiet­nia 2017 roku son­daż i bada­nia opinii pub­licznej, pyta­jąc Polaków: Czy popiera Pani/ Pan pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczę­cia? Wyniki są następu­jące: 71,6 % respon­den­tów odpowiedzi­ało w sposób twierdzący, 40,7% zde­cy­dowanie tak, a pozostali raczej tak. Ten wynik cieszy, bo możemy par­la­men­tarzys­tom i dzi­en­nikar­zom przy­woły­wać te dane, że zde­cy­dowana więk­szość Polaków (71,6 %) opowiada się za pełną ochroną życia ludzkiego od momentu poczęcia.

Po długich debat­ach Komisja Pety­cji sfor­mułowała wresz­cie Dezy­derat odnośnie ustawy, którą Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia Człowieka złożyła w październiku 2016 roku w Sejmie. Jest nadzieja, że sprawa wzmoc­nienia ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci w Polsce wresz­cie ruszy. Jest nadzieja, ale co będzie jeszcze nie wiemy. Gorąco proszę o mod­l­itwę w intencji par­la­men­tarzys­tów i Prezy­denta, aby kierowali się mądroś­cią, rozwagą i odwagą w pode­j­mowa­niu wielkiego zada­nia jakim jest wzmoc­nie­nie ochrony życia każdego poczętego człowieka. Dzieci chore przed nar­o­dze­niem muszą mieć pełne prawo do życia, nie wolno czynić z choroby i niepełnosprawności uza­sad­nienia zamachu na życie nien­ar­o­d­zonego człowieka.

Pragnę przy­pom­nieć, że w pub­licznych wypowiedzi­ach, prezy­dent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński jasno deklarowali swoje popar­cie wzmoc­nienia ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci poprzez elim­i­nacje tak zwanych pod­staw eugenicznych, czyli zapewnie­nie chorym, nien­ar­o­d­zonym dzieciom pełnego prawa do życia. Obrońcy życia już z pewną niecier­pli­woś­cią oczekują na real­iza­cję tych zapowiedzi. Prob­lem jest wielki, a w sen­sie ety­cznym bardzo jasny i klarowny. Par­la­ment powinien te prace pod­jąć zde­cy­dowanie szy­bko, ponieważ każdego dnia ginie troje, czworo dzieci nien­ar­o­d­zonych i w ogrom­nej więk­szości ze względów eugenicznych.

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka zainicjowało akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”. Jest to bezpośredni odzew na apel Papieża Fran­ciszka wygłos­zony w połowie lutego 2017 roku w Rzymie, w cza­sie mod­l­itwy Anioł Pański. We Włoszech pod­czas obchod­zonego Dnia Świę­tości Życia, Ojciec Święty Fran­ciszek apelował o mod­l­itwę w intencji ratowa­nia życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Papież z wielką mocą pod­kreślił także potrzebę edukacji i apos­tolstwa, aby prawda o świę­tości życia, o roz­woju życia przed nar­o­dze­niem i o tym czym naprawdę jest abor­cja, docier­ała do sze­ro­kich kręgów społecznych. To właśnie pro­ponuje nasze Sto­warzysze­nie poprzez pakiet mate­ri­ałów pro-life. Pakiet składa się z 20 plakatów o wymi­arach 90 x 60 cm bez drasty­cznych obrazów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Są to pozy­ty­wne obrazy, infor­ma­cje i cytaty Ojca Świętego Jana Pawła II. To wys­tawa pt.: „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”. W skład paki­etu wchodzą także trzy płyty DVD z krótkome­trażowymi fil­mami pro-life na temat obrony życia. Można przy ich pomocy zro­bić mini fes­ti­wal pro-life, pokazu­jąc prawdę o roz­woju człowieka i zapoz­nać się z argu­men­tami za życiem. Trzecim ele­mentem paki­etu jest zestaw 300 egz. broszur „Kochamy każde dziecko” (for­mat A4, 16 str.). Zaw­ier­ają one pod­sta­wowe infor­ma­cje pro-life, ze wstępem ks. arcy­biskupa Stanisława Gądeck­iego, Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Pakiet ten kosz­tuje 187 zł. Gorąco zachę­camy, pakiet można zamówić pisząc na adres mailowy naszego Sto­warzyszenia biuro@pro-life.pl lub dzwoniąc pod numer tele­fonu 12 421 08 43.

Bardzo serdecznie zachę­cam do włączenia się w akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”.

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.