Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci

W ostat­nim cza­sie w son­dażach obser­wowal­iśmy bard­zo niepoko­ją­cy spadek popar­cia dla idei ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Okazu­je się, że na dzień dzisiejszy spadek został zatrzy­many, a popar­cie dla idei życia zaczy­na pomału wzrastać.

CBOS przeprowadz­ił w okre­sie od 30 mar­ca do 6 kwiet­nia 2017 roku son­daż i bada­nia opinii pub­licznej, pyta­jąc Polaków: Czy popiera Pani/ Pan pełną ochronę życia ludzkiego od momen­tu poczę­cia? Wyni­ki są następu­jące: 71,6 % respon­den­tów odpowiedzi­ało w sposób twierdzą­cy, 40,7% zde­cy­dowanie tak, a pozostali raczej tak. Ten wynik cieszy, bo może­my par­la­men­tarzys­tom i dzi­en­nikar­zom przy­woły­wać te dane, że zde­cy­dowana więk­szość Polaków (71,6 %) opowia­da się za pełną ochroną życia ludzkiego od momen­tu poczęcia.

Po długich debat­ach Komis­ja Pety­cji sfor­mułowała wresz­cie Dezy­der­at odnośnie ustawy, którą Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia Człowieka złożyła w październiku 2016 roku w Sejmie. Jest nadzie­ja, że sprawa wzmoc­nienia ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci w Polsce wresz­cie ruszy. Jest nadzie­ja, ale co będzie jeszcze nie wiemy. Gorą­co proszę o mod­l­itwę w intencji par­la­men­tarzys­tów i Prezy­den­ta, aby kierowali się mądroś­cią, rozwagą i odwagą w pode­j­mowa­niu wielkiego zada­nia jakim jest wzmoc­nie­nie ochrony życia każdego poczętego człowieka. Dzieci chore przed nar­o­dze­niem muszą mieć pełne pra­wo do życia, nie wol­no czynić z choro­by i niepełnosprawnoś­ci uza­sad­nienia zamachu na życie nien­ar­o­d­zonego człowieka.

Prag­nę przy­pom­nieć, że w pub­licznych wypowiedzi­ach, prezy­dent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyńs­ki jas­no deklarowali swo­je popar­cie wzmoc­nienia ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci poprzez elim­i­nac­je tak zwanych pod­staw eugenicznych, czyli zapewnie­nie chorym, nien­ar­o­d­zonym dzieciom pełnego prawa do życia. Obroń­cy życia już z pewną niecier­pli­woś­cią oczeku­ją na real­iza­cję tych zapowiedzi. Prob­lem jest wiel­ki, a w sen­sie ety­cznym bard­zo jas­ny i klarowny. Par­la­ment powinien te prace pod­jąć zde­cy­dowanie szy­bko, ponieważ każdego dnia ginie tro­je, czworo dzieci nien­ar­o­d­zonych i w ogrom­nej więk­szoś­ci ze względów eugenicznych.

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka zainicjowało akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”. Jest to bezpośred­ni odzew na apel Papieża Fran­cisz­ka wygłos­zony w połowie lutego 2017 roku w Rzymie, w cza­sie mod­l­itwy Anioł Pańs­ki. We Włoszech pod­czas obchod­zonego Dnia Świę­toś­ci Życia, Ojciec Świę­ty Fran­ciszek apelował o mod­l­itwę w intencji ratowa­nia życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Papież z wielką mocą pod­kreślił także potrze­bę edukacji i apos­tolst­wa, aby praw­da o świę­toś­ci życia, o roz­wo­ju życia przed nar­o­dze­niem i o tym czym naprawdę jest abor­c­ja, docier­ała do sze­ro­kich kręgów społecznych. To właśnie pro­ponu­je nasze Sto­warzysze­nie poprzez paki­et mate­ri­ałów pro-life. Paki­et skła­da się z 20 plakatów o wymi­arach 90 x 60 cm bez drasty­cznych obrazów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Są to pozy­ty­wne obrazy, infor­ma­c­je i cytaty Ojca Świętego Jana Pawła II. To wys­tawa pt.: „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”. W skład paki­etu wchodzą także trzy pły­ty DVD z krótkome­trażowy­mi fil­ma­mi pro-life na tem­at obrony życia. Moż­na przy ich pomo­cy zro­bić mini fes­ti­w­al pro-life, pokazu­jąc prawdę o roz­wo­ju człowieka i zapoz­nać się z argu­men­ta­mi za życiem. Trzec­im ele­mentem paki­etu jest zestaw 300 egz. broszur „Kochamy każde dziecko” (for­mat A4, 16 str.). Zaw­ier­a­ją one pod­sta­wowe infor­ma­c­je pro-life, ze wstępem ks. arcy­bisku­pa Stanisława Gądeck­iego, Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. Paki­et ten kosz­tu­je 187 zł. Gorą­co zachę­camy, paki­et moż­na zamówić pisząc na adres mailowy naszego Sto­warzyszenia biuro@pro-life.pl lub dzwoniąc pod numer tele­fonu 12 421 08 43.

Bard­zo serdecznie zachę­cam do włączenia się w akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”.

Szczęść Boże!


Wysok­ie popar­cie społeczne dla prawnej ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.