Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Dlaczego Min­is­ter Zdrowia i niek­tóre samorządy chcą refun­dować pro­ce­durę in vit­ro, która niesie za sobą śmierć i kalect­wo poczę­tych tą metodą dzieci? Dlaczego nie refun­du­je się i nie wspiera napro­tech­nologii – nowoczes­nej, ety­cznej i nie powodu­jącej śmier­ci poczę­tych a nien­ar­o­d­zonych dzieci – metody pomo­cy bezdziet­nym małżonkom?

Z początkiem lip­ca rozpoczęła się refun­dac­ja pro­ce­dury in vit­ro, będą­ca efek­tem zarządza­nia Min­is­tra Zdrowia pana Bar­tosza Arłukow­icza. Jeszcze raz pod­kreślam, że pro­ce­du­ra in vit­ro jest sprzecz­na z pol­skim prawem, narusza trzy art. Kon­sty­tucji RP, a także Art. 157a § 1.: „Kto powodu­je uszkodze­nie ciała dziec­ka poczętego lub rozstrój zdrowia zagraża­ją­cy jego życiu, podle­ga grzy­wnie, karze ograniczenia wol­noś­ci albo pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 2. Kodek­su karnego”. Ogrom­na więk­szość – do 90% dzieci poczę­tych tą metodą, według danych z zachod­nich klinik, ginie przed nar­o­dze­niem. Z tego powodu wykony­wanie pro­ce­dury in vit­ro powin­no podle­gać sankcji karnej.

Dys­ponu­je­my między­nar­o­dowy­mi bada­ni­a­mi naukowy­mi, które potwierdza­ją korelację pomiędzy poczę­ciem w wyniku in vit­ro a ist­nie­niem różno­ra­kich wad i chorób gene­ty­cznych. Mam przed sobą wykaz lit­er­atu­ry medy­cznej dot. ryzy­ka wys­tąpi­enia wad gene­ty­cznych u dzieci poczę­tych metodą in vit­ro, który zestaw­ił zespół ekspertów Episkopatu Pol­s­ki ds. Bio­m­e­dy­cznych. Zacznę od pub­likacji, która mną oso­biś­cie bard­zo wstrząsnęła:

  • Za pomocą Szwedzkiego Rejestru Nowot­worów doko­nano porów­na­nia częs­toś­ci nowot­worów w grupie dzieci z IVF oraz z pop­u­lacją dzieci poczę­tych w sposób nat­u­ral­ny. W grupie dzieci z IVF zaob­ser­wowano wzrost licz­by nowot­worów (53 przy­pad­ki), przy wartoś­ci oczeki­wanej ‑38 przy­pad­ków. Reprezen­tac­ja poszczegól­nych nowot­worów w grupie dzieci z IVF jest nierównomier­na. Na 53 przy­pad­ki nowot­worów aż 18 w grupie dzieci z IVF stanow­ią nowot­wory krwi, w tym na pier­wszym miejs­cu znalazła się ostra białacz­ka lim­foblasty­cz­na. Autorzy opra­cow­a­nia przed­staw­ili wzrost licz­by nowot­worów u dzieci urod­zonych z zas­tosowaniem zapłod­nienia pozaus­tro­jowego (Kallen B, Finnstrom O, Lin­dam A i wsp. Can­cer risk in chil­dren and young adults con­ceived by in vit­ro fer­til­iza­tion. Pedi­atrics 2010: 126: 270)
  • Autorzy kole­jnego opra­cow­a­niawykaza­li wzrost częs­toś­ci siatków­cza­ka (retinoblas­toma) w grupie dzieci z IVF w porów­na­niu z grupą dzieci z pop­u­lacji ogól­nej (Moll AC, Imhof SM, Cruys­berg JR i wsp. Inci­dence of retinoblas­toma in chil­dren born after in vit­ro fer­til­iza­tion. Lancet 2003; 361)
  • W innymstudi­um opar­tym na wynikach uzyskanych ze Szwedzkiego Rejestru urodzeń (Swedish Med­ical Birth Reg­is­ter). Opra­cow­anie obe­j­mu­je 31918 dzieci urod­zonych z zas­tosowaniem zapłod­nienia pozaus­tro­jowego (IVF). Autorzy opra­cow­a­nia wykaza­li wzrost ryzy­ka wys­tąpi­enia ast­my u dzieci poczę­tych z IVF w sto­sunku do pop­u­lacji dzieci z pop­u­lacji ogól­nej (Kallen B, Finnstrom O, Nygren KG i wsp. Asth­ma in Swedish chil­dren con­ceived by in vit­ro fer­til­iza­tion. Arch Dis. Child. 2013; 98: 92)
  • Następ­ne studi­um naukowe udoku­men­towało zwięk­szone ryzyko wys­tąpi­enia wrod­zonych wad roz­wo­jowych u dzieci nar­o­d­zonych z zas­tosowaniem tech­nik IVFICSI (intra­cy­to­plas­mic sperm injec­tion). Autorzy posłużyli się wynika­mi trzech aus­tral­i­js­kich rejestrów urodzeń. Okres obserwacji wynosił 12 miesię­cy. W grupie dzieci po IVFICSI odno­towano dwukrot­ny wzrost ryzy­ka tzw. dużych wad wrod­zonych w porów­na­niu z grupą dzieci nar­o­d­zonych z poczę­cia nat­u­ral­nego (Hansen M, Kur­inczuk JJ, Bow­erC, Webb S. The risk of major birth defects after intra­cy­to­plas­mic sperm injec­tion and in vit­ro fer­til­iza­tion. New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine 2002; 346 (10): 725–730)
  • W ostat­nim opra­cow­a­niu, które przed­staw­iam w tej audy­cji, przed­staw­iono dane doty­czące częs­toś­ci wrod­zonych wad ser­ca reje­strowanych przez parys­ki rejestr wad wrod­zonych (Paris reg­istry of con­gen­i­tal mal­for­ma­tions). Gru­pa dzieci w rejestrze po IVF obe­j­mowała 1583 oso­by, gru­pa kon­trol­na obe­j­mowała 4104 oso­by. Badaniem obję­to cztery rodza­je wrod­zonych wad ser­ca. W tej grupie stwierd­zono wzrost częs­toś­ci wys­tępowa­nia złożonej wrod­zonej wady ser­ca- tetralogii Fal­lota. Tetralo­gia Fal­lota w grupie dzieci po IVF wys­tępowała pon­ad dwukrot­nie częś­ciej niż w grupie kon­trol­nej (Tarar­bit K, Lelong N, Thieulin AC i wsp. The risk for four spe­cif­ic con­gen­i­tal heart defects asso­ci­at­ed with assist­ed repro­duc­tive tech­niques: a pop­u­la­tion-based eval­u­a­tion. Human Repro­duc­tion 2013; 28: 367–374).

Powyższe przed­staw­ie­nie częś­ci prac naukowych zawartych w wykazie lit­er­atu­ry zestaw­ionej przez zespół ekspertów Episkopatu Pol­s­ki ds. Bio­m­e­dy­cznych stanowi dowód na ist­nie­nie poważnych kon­sek­wencji zdrowot­nych, które wynika­ją z pro­ce­dury in vit­ro.

Dlaczego Min­is­ter Zdrowia i niek­tóre samorządy chcą refun­dować pro­ce­durę, która niesie za sobą śmierć i kalect­wo poczę­tych tą metodą dzieci?

Dlaczego nie refun­du­je się i nie wspiera napro­tech­nologii – nowoczes­nej, ety­cznej i nie powodu­jącej śmier­ci poczę­tych a nien­ar­o­d­zonych dzieci – metody pomo­cy bezdziet­nym małżonkom?

Pro­mu­j­cie napro­tech­nologię, metodę 2‑krotnie tańszą, 2‑krotnie skuteczniejszą i bez skutków ubocznych. Bądźmy w tych dzi­ała­ni­ach wytr­wali, cier­pli­wi i mądrzy. Niech nasz sprze­ciw wobec refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro dotrze w końcu do rządzą­cych naszym krajem.

 


Wyni­ki prac naukowych na tem­at zatr­waża­ją­cych skutków ubocznych pro­ce­dury in vitro
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.