Wyeliminujmy pigułkę „dzień po”!

Chci­ałbym powró­cić do bard­zo ważnej sprawy, Apelu do Władz III Rzecz­pospo­litej, do Władz Unii Europe­jskiej, do Władz Nar­o­dów Świa­ta. Ten Apel już prezen­towałem, ale może wielu naszych słuchaczy nie miało okazji go wysłuchać. Chci­ałbym raz jeszcze powtórzyć całą treść tego Apelu.

Konzen­tra­tionslager Auschwitz, 7 lutego 2015 r.

Apel do Władz III Rzecz­pospo­litej, do Władz Unii Europe­jskiej, do Władz Nar­o­dów Świata

Kilka­naś­cie dni po między­nar­o­dowych uroczys­toś­ci­ach 70. roczni­cy wyz­wole­nia niemieck­iego obozu zagłady Auschwitz pod­pisu­je­my ten Apel w piwni­cy bloku śmier­ci, obok celi śmier­ci Św. Maksy­mil­iana M. Kol­bego, w miejs­cu, gdzie zbrod­niarze niemiec­cy po raz pier­wszy użyli gazu – cyk­lonu B pro­dukcji IG Far­benin­dus­trie, do zabi­cia we wrześniu 1941 r. około 600 rosyjs­kich i około 250 pol­s­kich więźniów obozu.

Niemiec­cy ludobój­cy, korzys­ta­jąc ze zbrod­niczych, rasis­tows­kich pseudouza­sad­nień hitlerowskiego usta­wodaw­st­wa odmaw­ia­jącego człowieczeńst­wa Żydom, Polakom, Romom, Ros­janom, masowo wyko­rzysty­wali cyk­lon B pro­dukcji IG Far­benin­dus­trie do real­iza­cji swych ludobójczych planów.

W wielu kra­jach świa­ta wyko­rzys­tu­je się pigułkę RU-486 pro­dukcji firmy Höchst do masowego zabi­ja­nia ludzi przed nar­o­dze­niem – poczę­tych dzieci. Przy­pom­i­namy, że fir­ma Höchst pow­stała w wyniku przek­sz­tałceń zbrod­niczej IG Farbenindustrie.

Podob­nie jak w trag­icznej przeszłoś­ci próbu­je się uspraw­iedli­wić zbrod­nię zabi­ja­nia niewin­nych ludzi poprzez arbi­tralne, irracjon­alne, w isto­cie swej rasis­towskie, pró­by odmaw­ia­nia człowieczeńst­wa dzieciom przed narodzeniem.

7 sty­cz­nia 2015 r., decyzją Komisji Europe­jskiej, dopuszc­zona została w kra­jach UE – bez recep­ty – tzw. piguł­ka „dzień po” – ellaOne firmy HRA Phar­ma pow­iązanej z fir­mą Höchst.

Piguł­ka ta, w zależnoś­ci od fazy cyk­lu kobiecego, w którym zostanie zas­tosowana, dzi­ała antykon­cep­cyjnie lub wczesno­poron­nie czyli powodu­jąc śmierć poczętej isto­ty ludzkiej w jej wczes­nej fazie roz­wo­ju, unices­t­wia życie poczętego dziecka.

W ubiegłym wieku ucz­ci­wi lekarze, wyko­rzys­tu­jąc nowoczes­ną aparaturę medy­czną, wykaza­li w sposób naukowy: życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, a pra­wo do życia jest pod­sta­wowym prawem człowieka.

Z tego miejs­ca szczegól­nego ludobójst­wa wołamy:

  • każdy człowiek ma pra­wo do życia, każde poczęte dziecko także,
  • nigdy więcej w Polsce, ani w jakimkol­wiek innym kra­ju, ludobójczych pro­duk­tów firmy IG Farben¬industrie i jej zbrod­niczych kontynuatorów,
  • wye­limin­u­jmy zamachy na życie ludzkie zarówno te real­i­zowane poprzez abor­cję chirur­giczną jak i środ­ki far­mako­log­iczne typu RU 486 czy ellaOne.

Apel pod­pisali: Hali­na i Czesław Chytrowie, ani­ma­torzy Dzieła Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego Archi­diecezji Krakowskiej, Ewa Ekiert, członek Klubu Inteligencji Katolick­iej w Oświęcim­iu, Hen­ryk Ekiert, prezes Klubu Inteligencji Katolick­iej w Oświęcim­iu, lek. med. Krysty­na Gebauer, Alfred Goraj, współpra­cown­ik Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”, prof. dr hab. inż. Janusz Kawec­ki, prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Nauczy­cieli i Wychowaw­ców, dr inż. Adam Kisiel, redak­tor naczel­ny Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”, lek. med. Graży­na Szczeli­na, dr inż. Antoni Zię­ba, prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Powyższy Apel został pod­pisany w piwni­cy bloku śmier­ci – bloku 11 niemieck­iego, nazis­towskiego obozu zagłady Auschwitz. Po złoże­niu pod­pisów odmówiliśmy dziesiątek Różań­ca Świętego, litanię do świętego Maksy­mil­iana Kol­bego, a następ­nie pod Ścianą Śmier­ci modlil­iśmy się za ofi­ary niemiec­kich, nazis­tows­kich zbrod­niarzy. Bezpośred­nio z obozu zagłady udal­iśmy się do koś­cioła pw. św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Oświęcim­iu, gdzie uczest­niczyliśmy we Mszy Świętej spra­wowanej przez ks. pro­boszcza Józe­fa Niedźwiedzkiego i modlil­iśmy się o sza­cunek dla życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Na zakończe­nie Mszy Świętej po raz pier­wszy pub­licznie odczy­tal­iśmy ten Apel.

Proszę wszys­t­kich o mod­l­itwę, aby ten Apel dotarł do Władz RP, do Władz UE, do Władz Nar­o­dów Świa­ta, aby sprawu­ją­cy władzę nad Nar­o­da­mi nie próbowali kroczyć zabójczy­mi droga­mi, które kiedyś kroczyło zbrod­nicze IG Far­benin­dus­trie pro­duku­jące cyk­lon B do komór gazowych w obozie zagłady Auschwitz.

Chcę gorą­co prosić o pop­u­laryza­cję tego Apelu, ale także o mod­l­itwę i dzi­ała­nia oby­wa­tel­skie. Proszę o wysyłanie listów do naszych władz, do pana Prezy­den­ta, pani Pre­mier i pana Min­is­tra Zdrowia. Wye­limin­u­jmy jak najszy­b­ciej tą niosącą śmierć i niszczącą życie nien­ar­o­d­zonych istot ludz­kich, ale także zdrowie kobi­et pigułkę „dzień po”.


Wye­limin­u­jmy pigułkę „dzień po”!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.