Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej

Gru­pa stu posłów zapowiedzi­ała złoże­nie w Try­bunale Kon­sty­tucyjnym wniosku o stwierdze­nie niekon­sty­tucyjnoś­ci przesłan­ki eugenicznej, dopuszcza­jącej abor­cję ze wzglę­du na upośledze­nie pło­du lub nieuleczal­ną chorobę zagraża­jącą jego życiu.

Nowa inic­jaty­wa, posłuży wzmoc­nie­niu prawa do życia dla poczę­tych dzieci, prawa obow­iązu­jącego w naszej Ojczyźnie.

Z inic­jaty­wy posła PiS‑u Bartłomie­ja Wróblewskiego, utworzyła się gru­pa stu posłów z różnych ugrupowań poli­ty­cznych, którzy zwró­cili się do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego o uchyle­nie para­grafu mówiącego o tzw. przesłankach eugenicznych w obow­iązu­jącej obec­nie ustaw­ie chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. W aktu­al­nej ustaw­ie z 7 sty­cz­nia 1993, która gen­er­al­nie chroni życie, mamy trzy wyjąt­ki. Najczęś­ciej wyko­rzysty­wanym przez środowiska proabor­cyjne jest para­graf, który mówi, że jeżeli ist­nieje uza­sad­nione pode­jrze­nie ciężkiego uszkodzenia, ciężkiej choro­by dziec­ka przed nar­o­dze­niem, to moż­na dokon­ać abor­cji, czyli go zabić.

Posi­adam dane z kilku lat, z których wyni­ka, że w ciągu jed­nego roku w naszej Ojczyźnie z trzech wyjątków, korzys­tano około tysią­ca razy. Z tysią­ca abor­cji, jest dziewięćset przesłanek for­mal­nych uwzględ­ni­a­ją­cych abor­c­je eugeniczne. Musimy bard­zo jas­no pod­kreślać, że zde­cy­dowanie najczęś­ciej stosowanym jest tzw. wyjątek eugeniczny.

Bard­zo mnie cieszy pow­stanie tej inic­jaty­wy oraz to, że wyraźnie przekroc­zono min­i­mal­ną liczbę posłów, którzy pod­pisali się pod wnioskiem do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego. Mamy stu par­la­men­tarzys­tów z różnych ugrupowań. Przy­pom­nę, że ta inic­jaty­wa wyszła ze strony posła PiS‑u Bartłomie­ja Wróblewskiego z Poznania.

Tak jak podały media, nie tylko katolick­ie czy praw­icowe, jest ogrom­na szansa na uwzględ­nie­nie przez Try­bunał Kon­sty­tucyjny tego wniosku i wykreśle­nie najczęst­szego wyjątku stosowanego w doty­chcza­sowej ustaw­ie o tzw. wskaza­ni­ach eugenicznych.

Był­by to ogrom­ny krok naprzód i fak­ty­cz­na ochrona życia, rzę­du 900 dzieci w skali roku. Muszę przy­pom­nieć, że Try­bunał Kon­sty­tucyjny w 1997 roku wydał orzecze­nie, sprzy­ja­jące ochronie życia poczę­tych dzieci. Pamię­tamy również, że kiedy postko­mu­niś­ci w 1996 roku prze­jęli pełnię władzy, a prezy­den­tem był wów­czas Alek­sander Kwaśniews­ki, Sejm i Sen­at obal­ił ustawę z 1993 roku chroniącą życie. Wów­czas wprowad­zono abor­cję na żądanie. W tym momen­cie nastąpiła mobi­liza­c­ja środowisk pro-life, środowisk związanych także z „Sol­i­darnoś­cią”. Trze­ba pod­kreślić wielkie zasłu­gi prof. Alicji Grześkowiak, a także ówczes­nego sze­fa „Sol­i­darnoś­ci” Mar­i­ana Krza­k­lewskiego, którzy zmo­bi­li­zowali wszys­t­kich par­la­men­tarzys­tów i skierowali stosowny wniosek do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego, które­mu wów­czas sze­fował pro­fe­sor Andrzej Zoll z Krakowa.

Zapadła bard­zo waż­na decyz­ja — Try­bunał Kon­sty­tucyjny na bazie tzw. Małej Kon­sty­tucji uznał niekon­sty­tucyjność (czyli unieważnił de fac­to zapis, który wprowadzili postko­mu­niś­ci) abor­cji na żądanie. Była to wiel­ka radość, gdyż 28 maja 1997 roku prak­ty­cznie została przy­wró­cona poprzed­nia ustawa chronią­ca życie. Chci­ałbym zwró­cić uwagę, że decyz­ja Try­bunału Kon­sty­tucyjnego pod­ję­ta 28 maja 1997 roku opier­ała się na zapisach tzw. Małej Kon­sty­tucji – Kon­sty­tucji z 1992 roku, w której nie było zapisanego prawa do życia człowieka. Kon­sty­tuc­ja z 1997 roku w art. 38. mówi jas­no: „Rzecz­pospoli­ta Pol­s­ka zapew­nia każde­mu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Sytu­ac­ja dzisiejszego Try­bunału Kon­sty­tucyjnego jest zasad­nic­zo róż­na od tego, który kiedyś oce­ni­ał i dokony­wał anal­izy na pod­staw­ie Małej Kon­sty­tucji, pozbaw­ionej bezpośred­niego odniesienia prawa do życia. Dziś mamy to zapisane. Dzi­en­nikarze i różni komen­ta­torzy sugeru­ją, że zapad­nie dla obrońców życia pozy­ty­w­na decyz­ja, a względy eugeniczne zostaną wykreślone. „Pod­stawa praw­na” do najwięk­szej licz­by dokony­wanych dzisi­aj „legal­nych abor­cji” zostanie zlik­wid­owana. Mod­limy się o to.

Szczęść Boże!

 


Wniosek do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego w spraw­ie abor­cji eugenicznej
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.