Wielkie marsze pro-life w Paryżu i w Waszyngtonie

W Paryżu i Waszyn­g­tonie odbyły się dwie wielkie man­i­fes­tac­je za życiem. Marsz w Paryżu miał miejsce 22 sty­cz­nia, a w Waszyn­g­tonie 27 sty­cz­nia 2017 roku.

Już po raz 11 uli­ca­mi stol­i­cy Francji przeszedł Parys­ki Marsz dla Życia. Wzięło w nim udzi­ał 50 tys. osób. Fran­cuzi jas­no i zde­cy­dowanie opowiedzieli się za obroną życia każdego poczętego dziecka.

W tym roku szczegól­ną troską obrońców życia we Francji jest pro­jekt bar­barzyńskiego prawa, który w internecie ma zabronić obroń­com życia, przekony­wanie kobi­et waha­ją­cych się urodz­ić dziecko do decyzji za życiem. Jest to wiel­ka cen­zu­ra i ogranicze­nie wol­noś­ci wypowiedzi. To zamach na pod­stawy demokracji. Jak moż­na zabronić przekazy­wa­nia infor­ma­cji zestre­sowanym, zagu­bionym, okła­manym i zma­nip­u­lowanym kobi­etom, które mają służyć ochronie życia ich nien­ar­o­d­zonych dzieci? To będzie wiel­ki cios w ruch pro-life we Francji, ale także fatal­ny przykład dla innych kra­jów europe­js­kich, które wzorem Francji mogą uznać to bar­barzyńskie dzi­ałanie, pozwala­jące zamknąć usta obroń­com życia, za właś­ci­we i warte powie­le­nia. Episkopat Fran­cus­ki ostro protes­tu­je prze­ci­wko restryk­cyjnym planom. Potrzeb­na jest nasza mod­l­it­wa, aby na tym koń­cowym etapie uch­wala­nia, ktoś powiedzi­ał NIE! Tym razem obroń­cy życia zwraca­ją się do Prezy­den­ta Francji. Może uda się zatrzy­mać zbrod­niczy pro­jekt, który ma zakneblować usta fran­cuskim obroń­com życia. Spec­jalne pozdrowienia dla uczest­ników Marszu w Paryżu przesłał papież Fran­ciszek za pośred­nictwem nuncjusza apos­tol­skiego we Francji, abp Lui­gi Ven­tu­ry. Zapewnił, że Koś­ciół nigdy nie zrezygnu­je z obrony życia. Są to bard­zo ważne słowa papieża Fran­cisz­ka skierowane do nas wszys­t­kich, którzy troszczą się o ochronę życia nienarodzonych.

Początek prezy­den­tu­ry Don­al­da Trumpa przyniósł wspani­ałą decyzję zablokowa­nia wszel­kich fun­duszy podat­ników amerykańs­kich na zbrod­niczą orga­ni­za­cję Planned Par­ent­hood, która pro­mu­je i real­izu­je zbrod­nię abor­cji nie tylko w Stanach Zjed­noc­zonych, ale i również w wielu kra­jach na całym świecie. Marsz dla Życia odbył się w Stanach Zjed­noc­zonych już po raz czter­dzi­esty czwarty w rocznicę stras­zli­wej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych. Wzięły w nim udzi­ał set­ki tysię­cy osób. W Marszu dla Życia w jego długiej 44 let­niej his­torii, po raz pier­wszy udzi­ał wziął wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Mike Pence. Jest to wspani­ały syg­nał dla obrońców życia ze Stanów Zjed­noc­zonych, ale także z całego świa­ta. Stany Zjed­noc­zone poprzez swo­je relac­je eko­nom­iczne i gospo­dar­cze mają wiel­ki wpływ na to co się dzieje na całym glo­bie. Przy­toczę kil­ka frag­men­tów wypowiedzi wiceprezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych, które warto pod­dać naszej refleksji.

Społeczeńst­wo zostanie oce­nione przez to, w jaki sposób będziemy troszczyć się o jego najsłab­szych: oso­by starsze, niedołężne, niepełnosprawne i nien­ar­o­d­zone”- prze­maw­iał do uczest­ników marszu Mike Pence wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych. Te słowa są powtórze­niem słów św. Jana Pawła II wygłos­zonych 19 czer­w­ca 1983 roku na Jas­nej Górze. Nasz świę­ty Papież powiedzi­ał: „Sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jnoś­ci i moralności”.

Mike Pence przy­pom­ni­ał także: „Pon­ad 240 lat temu nasi Założy­ciele napisali słowa, których echo roz­chodzi się przez kole­jne wie­ki. Oświad­czyli o oczy­wistych praw­dach, że wszyscy jesteśmy obdarzeni przez Stwór­cę pewny­mi niezby­wal­ny­mi prawa­mi, wśród których należy uznać: życie, wol­ność i dąże­nie do szczęś­cia. 44 lat temu Sąd Najwyższy sprze­ci­wił się pier­wszej z tych pon­ad­cza­sowych wartoś­ci”. Pod­kreślił zaraz: „W Ameryce życie dzisi­aj ponown­ie odnosi zwycięst­wo!”. Te słowa świad­czą o tym, że nasze zaan­gażowanie w obronę życia ma coraz głęb­sze i szer­sze popar­cie w najnowszych bada­ni­ach naukowych.

Życie odnosi zwycięst­wo poprzez stały postęp nau­ki, która wyjaś­nia począt­ki życia, coraz bardziej każdego dnia. Życie odnosi zwycięst­wo poprzez wielko­duszność mil­ionów rodzin adop­cyjnych, które otwier­a­ją swo­je ser­ca i domy na potrze­bu­jące dzieci. Życie odnosi zwycięst­wo poprzez miłosierdzie opiekunów i wolon­tar­iuszy w cen­tra­ch ciąż kryzysowych oraz orga­ni­za­c­jach opar­tych na wierze, które poma­ga­ją kobi­etom w całym kraju”.

Ufam, że wiel­ki Marsz w Stanach Zjed­noc­zonych będzie miał wiel­ki wpływ na ochronę życia nien­ar­o­d­zonych nie tylko w Ameryce.

Szczęść Boże!


Wielkie marsze pro-life w Paryżu i w Waszyngtonie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.