Wielki śpiewak Andrea Bocelli — uratowany przez swoją bohaterską matkę — koncertował w Krakowie

Wiel­ki śpiewak Andrea Bocel­li — ura­towany przez swo­ją bohater­ską matkę — kon­cer­tował w Krakowie

Początkiem czer­w­ca w Sank­tu­ar­i­um św. Jana Pawła II w krakows­kich Łagiewnikach goś­cil­iśmy słyn­nego śpiewa­ka i kom­pozy­to­ra Andrea Bocel­lego. Posi­a­da on wyjątkowy dar, jakim jest głos płyną­cy bezpośred­nio do serca.

His­to­ria Andrea Bocel­lego jest dra­maty­cz­na a zarazem wspani­ała. Urodz­ił się 22 wrześ­nia 1952 roku, a jego nar­o­dziny związane były z bohater­skim czynem jego mat­ki. Mło­da mężat­ka będąc w ciąży trafiła do szpi­ta­la z atakiem wyrost­ka robaczkowego, lekarze przekony­wali ją do prz­er­wa­nia ciąży. Sug­erowali, że jeżeli to dziecko się urodzi żywe, to będzie niepełnosprawne. Bohater­s­ka mat­ka stanow­c­zo odmówiła wyko­na­nia abor­cji i zde­cy­dowała się na urodze­nie dziecka.

Tę his­torię Andrea Bocel­li opowia­da wielokrot­nie pod­czas swoich kon­certów. Ten wspani­ały człowiek mógł­by się nie nar­o­dz­ić, gdy­by mat­ka nieroztrop­nie posłuchała lekarzy. Słyn­ny śpiewak przyz­na­je pub­licznie: „Chci­ałbym, aby ta his­to­ria dodała odwa­gi tym mamom, które przeży­wa­ją trudne chwile i są w skom­p­likowanej sytu­acji, ale mimo to chcą ocal­ić życie swoich dzieci.”

Andrea Bocel­li urodz­ił się z jaskrą, a po kilku lat­ach stracił wzrok bezpowrot­nie. Dziś jest wszech­stron­nie utal­en­towanym muzykiem, śpiewa i gra z pasją na fortepi­anie, fle­cie, sak­so­fonie, trąbce, gitarze i perkusji. Jak donoszą gaze­ty, jest najlep­szym śpiewakiem oper­owym i muzy­ki pop jed­nocześnie. Bile­ty na kon­cer­ty tego artysty roz­chodzą się w ciągu kilku godzin, a jego albumy muzy­czne sprzedawane są w mil­ionach egzemplarzach.

Goś­cil­iśmy go w Sank­tu­ar­i­um św. Jana Pawła II w Krakowie w Łagiewnikach. Sank­tu­ar­i­um wypełnione było po brze­gi, była to wiel­ka ucz­ta muzy­cz­na, ale i także wiel­ka radość tych ludzi, którzy przy­byli do Sank­tu­ar­i­um św. Jana Pawła II. Nasz Ojciec Świę­ty Jan Paweł II uznawany jest za najwięk­szego obrońcę życia w skali świa­ta. Człowiek, który mobi­li­zował wszys­t­kich do obrony życia każdego człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Spo­tykałem się z wielo­ma osoba­mi z Francji, z Włoch czy z Krakowa zaan­gażowany­mi w obronę życia i pytałem, skąd wzięło się u nich to zain­tere­sowanie prob­lematyką obrony życia. Odpowiadali, że św. Jan Paweł II uru­chomił w nich tę energię i zain­spirował do obrony życia. Nasza radość z goszczenia znakomitego artysty Andrei Bocelle’go była ogrom­na. Mogliśmy go słuchać dzię­ki wierze i bohaterst­wu jego matki.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia zbiera pod­pisy pod Apelem do naszych par­la­men­tarzys­tów. Pod­pisy będą zbier­ane do koń­ca sierp­nia. W Apelu tym zawarty jest zde­cy­dowany pos­tu­lat, aby wye­lim­i­nować wszys­tkie tzw. wyjąt­ki z ustawy chroniącej życie, a obow­iązu­jącej dzisi­aj. W Apelu zawarty jest również pos­tu­lat zwięk­szenia ochrony prawnej, pomo­cy medy­cznej i mate­ri­al­nej dla kobi­et z ciążą prob­le­mową a także dla rodzin z dzieć­mi niepełnosprawnymi.

Nasz Apel do par­la­men­tarzys­tów jest zgod­ny z decyzją Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, a więc nie przewidu­je żad­nych sankcji karnych dla kobi­et. Nieste­ty, komitet inic­jaty­wy „Stop Abor­cji”, którą kieru­je Mar­iusz Dzierżaws­ki współpracu­ją­cy z Ordo Iuris – Insty­tutem na rzecz Kul­tu­ry Prawnej, w swym pos­tu­lac­ie zaw­iera 5 lat więzienia dla kobi­et, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży. Jest tam zapisany para­graf, który umożli­wia sądowi zmniejsze­nie czy odstąpi­e­nie od wymierzenia kary, ale jed­nak ten fatal­ny zapis jest.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia zbiera pod­pisy i cieszymy się, że kole­jni księża biskupi popier­a­ją nasz Apel do par­la­men­tarzys­tów. Jak na przykład JE Ks. abp Stanisław Gądec­ki apelował do parafi­an Archi­diecezji Poz­nańskiej o popar­cie apelu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia.

Nato­mi­ast bp Jan Wątro­ba, Prze­wod­niczą­cy Rady ds. Rodziny KEP i ordy­nar­iusz diecezji rzes­zowskiej, skierował do nas bard­zo życ­zli­wy list wspier­a­ją­cy naszą akcję.

Szczęść Boże!

 


Wiel­ki śpiewak Andrea Bocel­li — ura­towany przez swo­ją bohater­ską matkę — kon­cer­tował w Krakowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.