Wielki marsz w obronie Telewizji Trwam

29 wrześ­nia uczest­niczyłem wraz z 150 tysią­ca­mi Polaków w marszu w obronie Telewiz­ji TRWAM. Hasło man­i­fes­tacji brzmi­ało „Obudź się, Pol­sko”. Dzię­ki wysok­iej frek­wencji uczest­ników i ich zaan­gażowa­niu myślę, że w końcu w naszym kra­ju nastąpią zmi­any na lepsze.

O godzinie 12:15 rozpoczęliśmy Marsz dla Życia i Rodziny od Mszy Świętej. Poprzez mod­l­itwę oraz mądre, sys­tem­aty­czne i wytr­wałe dzi­ałanie zainicju­je­my zmi­any w naszej ojczyźnie, która zdaniem niek­tórych chyli się ku upad­kowi. Jed­ną z przy­czyn tego kryzy­su jest sytu­ac­ja medi­al­na – nierzetel­ność mediów, które zachowali postko­mu­niś­ci i zachod­ni lib­er­ałowie. Wielokrot­nie księża apelowali do władz, aby spraw­iedli­woś­ci stało się zadość. 20 stacji telewiz­yjnych uzyskało kon­cesję, a odmówiono jedynej w Polsce katolick­iej telewizji.

W marszu licznie uczest­niczyła młodzież, rodziny z dzieć­mi oraz wspól­no­ta Sol­i­darnoś­ci. Zaan­gażowanie młodego pokole­nia niesie nadzieję, że zakończy się dyskrymi­nac­ja kato­lików. Przy­pom­nę, że Sol­i­darność budowana była na fun­damen­cie chrześ­ci­jańst­wa. Ojciec Dyrek­tor Tadeusz Rydzyk przy­pom­ni­ał uczest­nikom marszu o wydarzeni­ach lat 80-tych, kiedy lud­ność robot­nicza z różańcem w rękach poder­wała się do wal­ki o wol­ność, Boga i zaprzes­tanie dyskrymi­nacji kato­lików w życiu społecznym i pub­licznym. Wezwał wiernych do zaan­gażowa­nia i wspól­nego jed­noczenia w obronie wartoś­ci chrześ­ci­jańs­kich i wol­noś­ci mediów.

Umoc­nieni tym wspani­ałym wydarze­niem trwa­jmy przy Koś­ciele. Jeżeli Bóg z nami, któż prze­ci­wko nam.


Wiel­ki marsz w obronie Telewiz­ji Trwam
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.