Wielkanoc

Chrys­tus Zmartwych­w­stał Allelu­ja! Prawdzi­wie Zmartwych­w­stał Alleluja!

Wielka­noc to najradośniejszy okres w życiu każdego chrześ­ci­jan­i­na. Wielka­noc to zwycięst­wo Chrys­tusa nad śmier­cią; źródło mocy i nadziei dla obrońców życia człowieka, którzy wal­czą o bezwarunk­owe pra­wo do życia od momen­tu poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.

Bł. Jan Paweł II w 1979 roku rozpoczy­na­jąc swój pon­ty­fikat tak apelował: „Wal­cz­cie, aby każde­mu człowiekowi przyz­nano pra­wo do urodzenia się. Nie zniechę­ca­j­cie się niepowodzeni­a­mi czy sprze­ci­wa­mi, które może­cie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka! Nie moż­na w tej sytu­acji zamykać się w biernej rezy­gnacji. Jako nami­est­nik Chrys­tusa Wcielonego Słowa Bożego mówię wam: pokłada­j­cie wiarę w Bogu Ojcu i Stworzy­cielu każdej isto­ty ludzkiej. Ufa­j­cie też człowiekowi, stwor­zone­mu na obraz i podobieńst­wo Boże, powołane­mu, by być dzieck­iem Bożym. W Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok: życie zwycięży śmierć”.

Bard­zo częs­to wracam do tych słów wypowiedzianych przez bł. Jana Pawła II. Szczegól­nie wtedy, gdy sytu­ac­ja jest trud­na, przy­chodzi zmęcze­nie czy pokusa zniechęce­nia. Prze­ci­wko życiu są poli­ty­cy, media komer­cyjne i ogromne lob­by finan­sowe. Jed­nak my obroń­cy życia mamy wiarę w Jezusa Chrys­tusa, Daw­cę życia i Zwycięzcę śmier­ci. Ta wiara daje nam moc i pewność w ostate­czne zwycięst­wo cywiliza­cji życia.

Radu­j­cie się i dostrzeż­cie wielkie sukcesy, które są udzi­ałem obrońców życia. Mamy co praw­da niedoskon­ałą, ale chroniącą życie nien­ar­o­d­zonych dzieci ustawę; w pol­s­kich szkołach mamy edukację sek­su­al­ną typu A – wychowanie do życia w rodzinie. Jestem przeko­nany, że obron­imy tę dobrą edukację, czyli wychowanie do czys­toś­ci przed­małżeńskiej, pro­mocję nat­u­ral­nych metod planowanie rodziny i nor­mal­nej rodziny. Nie damy się przeła­mać lewicu­ją­cym, fem­i­nisty­cznym środowiskom, które chcą demor­al­i­zować naszą młodzież, a w kon­sek­wencji doprowadz­ić do pla­gi abor­cji u nielet­nich uczen­nic. Coraz więcej ludzi dostrze­ga potrze­bę mądrej obrony życia. Bard­zo miłe jest dla mnie spotkanie z młody­mi ludź­mi, którzy pamię­ta­ją słowa Ojca Świętego bł. Jana Pawła II wypowiedziane w Rzymie na spotka­niu z piel­grzy­ma­mi diecezji biel­sko-żywieck­iej: „Nie wystar­czy bronić życia. Trze­ba bronić życia mądrze. Tą mądrość i światło czer­piemy z mod­l­itwy. Mądrość i światło czer­piemy od Jezusa Chrys­tusa Zmartwych­w­stałego, który jest światłoś­cią świata”.

Ciesz­cie się i z tego, że wierząc w zmartwych­w­stanie ciał mamy nadzieję, że jako obroń­cy życia, po tru­dach ziem­skiego bojowa­nia będziemy rad­ować się będąc już w drugiej rzeczy­wis­toś­ci szczęś­ciem ura­towanych dzieci, radoś­cią matek, którym pomogliśmy zachować życie ich włas­nych dzieci, radoś­cią matek, które nie zabiły, mimo licznych pokus, swego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. My dzisi­aj owoców naszej pra­cy nie znamy, ale w świ­etle wiary mamy pewność, że kiedyś zobaczymy. Wów­czas będziemy dziękować Jezu­sowi, zwycięz­cy śmier­ci za to, że powołał nas do swego wielkiego dzieła obrony życia człowieka.

Jezus Chrys­tus, daw­ca życia i zwycięz­ca śmier­ci tak powiedzi­ał: „Cokol­wiek uczynil­iś­cie tym wszys­tkim bra­ciom moim najm­niejszym, Mnieś­cie uczynili”. Bł. Jan Paweł II jakże częs­to i wyraźnie wskazy­wał, że te słowa w sposób szczegól­ny odnoszą się do poczętego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Służ­ba w obronie życie jest służbą samemu Chrystusowi.


Wielkanoc
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.