W radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Pod­czas jed­nego z wydarzeń “Tygod­nia Życia” orga­ni­zowanego przez par­la­men­tarzys­tów UE w Bruk­seli, został przed­staw­iony Raport pt. “Finan­sowanie abor­cji poprzez pomoc roz­wo­jową UE”. Nieste­ty, okaza­ło się, że Unia Europe­js­ka, także z naszych podatków, finan­su­je zbrod­nie abor­cji w wielu krajach.

W radoś­ci Świąt Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego chci­ałbym podzielić się z Wami kilko­ma infor­ma­c­ja­mi. Pier­wsza doty­czy doku­men­tu wydanego przez Stolicę Apos­tol­ską. Kon­gre­gac­ja ds. Kul­tu Bożego i Dyscy­pliny Sakra­men­tu zaaprobowała doku­ment pt. “Ryt bło­gosław­ieńst­wa dziec­ka w łonie mat­ki” przedłożony przez Episkopat Stanów Zjed­noc­zonych. Zapro­ponowana przez amerykańs­kich biskupów for­ma obrząd­ku została ofic­jal­nie zatwierd­zona przez watykańską Kon­gre­gację ds. Kul­tu Bożego i Dyscy­pliny Sakra­men­tów w uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego.

Mod­l­it­wa sfor­mułowana w “Rycie…” ma być wspar­ciem dla rodz­iców oczeku­ją­cych przyjś­cia na świat ich dziec­ka żyjącego już pod sercem mat­ki. Ma ona również służyć krzewie­niu sza­cunku dla ludzkiego życia i pod­kreśla­niu jego wartoś­ci. Jak zaz­nacza ks. abp Gre­go­ry Aymond z Nowego Orleanu, rzecznik Rady Episkopatu USA ds. Kul­tu Bożego, biskupi prag­ną, by obrzęd bło­gosław­ieńst­wa dzieci poczę­tych został jak najszy­b­ciej wprowad­zony w rytm życia parafi­al­nego. To bard­zo istotne wydarze­nie, ponieważ jak dotąd prak­tykowane było bło­gosław­ie­nie samych matek oczeku­ją­cych nar­o­dzin dziec­ka, nato­mi­ast nie było jakiejś konkret­nej formy zarez­er­wowanej dla bło­gosław­ienia poczę­tych dzieci[1].

Dru­ga wiado­mość pochodzi ze Stanów Zjed­noc­zonych. Od wielu lat prowad­zona jest tam akc­ja mod­litew­na “40 dni mod­l­itwy dla życia”, która angażu­je przede wszys­tkim młodych obrońców życia. Dzię­ki tej inic­jaty­wie mod­litewnej (według nie­ofic­jal­nych danych) ura­towano 668 nien­ar­o­d­zonych dzieci, niek­tóre tuż przed wyko­naniem abor­cji. Dla przykładu w stanie Nowy York tuż przed wyko­naniem abor­cji w klin­ice Planned Par­ent­hood (zaj­mu­jącą się m.in. zabi­janiem nien­ar­o­d­zonych dzieci) udało się odwieść matkę od zami­aru zabi­cia swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Nato­mi­ast w stanie Arkansas kobi­etę będącą w ciąży o pod­wyżs­zonym ryzyku skierowano do lekarzy spec­jal­istów, którzy zapewnili jej i dziecku właś­ci­wą opiekę medy­czną. Powyższe przykłady są dowo­dem skutecznoś­ci mod­l­itwy obrońców życia. Cieszę się, że wśród różnych dzi­ałań na rzecz obrony poczę­tych dzieci, szczególne miejsce zaj­mu­je właśnie mod­l­it­wa. Jest ona odpowiedz­ią na apel bło­gosław­ionego Jana Pawła II, który w encyk­lice Evan­geli­um vitae wzy­wał do mod­l­itwy: “Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie przenika­ją­ca cały świat”.

W ostat­nim cza­sie w Par­la­men­cie Europe­jskim odbył się “Tydzień Życia” (Week for Life). Obe­j­mował on cykl debat sku­pi­onych wokół prob­lematy­ki ochrony życia ludzkiego w aspekcie Unii Europe­jskiej. Pod­czas jed­nego z wydarzeń “Tygod­nia Życia” orga­ni­zowanego przez par­la­men­tarzys­tów UE w Bruk­seli, został przed­staw­iony Raport pt. “Finan­sowanie abor­cji poprzez pomoc roz­wo­jową UE”. Nieste­ty, okaza­ło się, że Unia Europe­js­ka, także z naszych podatków, finan­su­je zbrod­nie abor­cji w wielu kra­jach. W rapor­cie wymieniono między inny­mi takie kra­je jak: Bengladesz, Kam­bodża i kra­je Amery­ki Południowej.

Według nowego rapor­tu orga­ni­za­cji Euro­pean Dig­ni­ty Watch, Komis­ja Europe­js­ka wyko­rzys­tu­je fun­dusze roz­wo­jowe także do Planned Par­ent­hood oraz Marie Stopes Inter­na­tion­al. Raport ujaw­nia pon­ad­to, że orga­ni­za­c­ja Marie Stopes Inter­na­tion­al otrzy­mała od Unii Europe­jskiej pon­ad 30 mln dolarów. Repro­duc­tive Health Sup­plies Coali­tion (Koal­ic­ja na rzecz Środ­ków Zdrowia Repro­duk­cyjnego), glob­al­na orga­ni­za­c­ja part­ner­s­ka wysok­iego szczebla, obe­j­mu­ją­ca UNFPA i dostar­cza­ją­ca zestawy do wykony­wa­nia abor­cji do kra­jów rozwi­ja­ją­cych się otrzy­mała praw­ie 32 mln dolarów w okre­sie 30 miesię­cy, który dobiegł koń­ca w czer­w­cu 2011 r. W ciągu ostat­nich dziesię­ci­ole­ci pub­liczne finan­sowanie abor­cji w Europie nie zostało­by uznane za kon­trow­er­syjne. Euro­pean Dig­ni­ty Watch, utwor­zona w 2010 r., jest zaled­wie jed­ną z wielu niedawno utwor­zonych orga­ni­za­cji obrońców życia akty­wnych poli­ty­cznie w Europie. Ten rozwój pokazu­je, że ruch obrony życia w Europie rośnie w siłę[2].

Dla mnie i dla wielu ludzi, którzy respek­tu­ją każde życie ludzkie i doma­ga­ją się jego ochrony od momen­tu poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres. Jest to skutek niedopa­trzenia naszych poli­tyków. W momen­cie przys­tępowa­nia do Unii Europe­jskiej nie zag­waran­towano nam, że z naszych podatków nie będą finan­sowane dzi­ała­nia niszczące jakiekol­wiek ludzkie życie. Mimo apelów i próśb wielu obrońców życia nie wprowad­zono tego zapisu. Należy w tym miejs­cu postaw­ić pytanie: jak to możli­we, że w Unii Europe­jskiej, w której znie­siono karę śmier­ci, finan­su­je się zbrod­nie abor­cji, czyli karę śmier­ci dla niewin­nych i bezbron­nych ludzi – nien­ar­o­d­zonych dzieci? Ten absurd musi być jak najszy­b­ciej zlikwidowany.


W radoś­ci Świąt Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego

Przyp­isy:

  1. A. Bała­ban, Bło­gosław­ieńst­wo dzieci poczę­tych, w: “Nasz Dzi­en­nik”, 28 mar­ca 2012, Nr 74 (4309).
  2. Ste­fano Gen­nar­i­ni, Europe­js­ka Pomoc Roz­wo­jowa a finan­sowanie abor­cji, http://www.cfam.org/fridayfax/polish/tom-15/europejska-pomoc-rozwojowa-a-finansowanie-aborcji.html, Apr 13, 2012. 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.