W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Dzisiejszą audy­cję prag­nę poświę­cić bard­zo bolesnej spraw­ie – medi­al­nego ataku na księdza abpa Hen­ry­ka Hosera, bisku­pa diecezji warsza­wsko-prask­iej. Ta akc­ja opar­ta na kłamst­wach i insynu­acji budzi mój zde­cy­dowany sprze­ciw. Oszcz­er­czy atak na Arcy­bisku­pa jest ele­mentem wal­ki, w którą włączyło się wielu dzi­en­nikarzy i redakcji prze­ci­wko Koś­ciołowi katolick­iemu w Polsce oraz prze­ci­wko dusz­paster­zom. Zacznę od przy­pom­nienia oświad­czenia Pol­skiego Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy z 8 lip­ca 2013 roku.

OŚWIADCZENIE
Katolick­iego Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy w związku z artykułem „Newsweek” narusza­ją­cym dobre imię Koś­cioła i ks. abp. Hen­ry­ka Hosera

Katolick­ie Sto­warzysze­nie Dzi­en­nikarzy protes­tu­je prze­ci­wko oszcz­er­czej, hańbiącej pub­likacji tygod­ni­ka „Newsweek” godzącej w dobre imię JE Arcy­bisku­pa Hen­ry­ka Hosera, prze­wod­niczącego Zespołu ds. Bioe­ty­cznych Kon­fer­encji Episkopatu Polski.

Newsweek” nr 27/2013, ręką p. Alek­sandry Pawlick­iej, w tekś­cie pt. „Karzą­ca ręka Boga” w hanieb­ny sposób naruszył etykę dzi­en­nikarską poda­jąc kłam­li­we infor­ma­c­je i manip­u­lu­jąc fak­ta­mi doty­czą­cy­mi posłu­gi misyjnej ks. abp. Hen­ry­ka Hosera. „Newsweek” w swo­jej pub­likacji staw­ia oszcz­er­czy zarzut wobec ks. abp. Hosera, iż ten, pełniąc rzeko­mo rolę „nuncjusza apos­tol­skiego w Rwandzie mil­czał wobec dokony­wanego tam na masową skalę ludobójst­wa w 1994 r.” Tym­cza­sem ks. abp. Hen­ryk Hoser nigdy nie był nuncjuszem apos­tol­skim w tym kra­ju, zaś pod­czas ludobójst­wa, które trwało w Rwandzie od początku kwiet­nia do lip­ca 1994 r., nie pełnił tam posłu­gi misyjnej i nie prze­by­wał w tym kra­ju! W tym cza­sie ks. abp. Hen­ryk Hoser był m.in. ekspertem Syn­odu Biskupów dla Afry­ki, w Rzymie. Powró­cił do Rwandy, kiedy tylko to możli­we, kil­ka dni po zakończe­niu wojny domowej i pon­ad pół­to­ra roku wypeł­ni­ał zadanie odbu­dowy życia misyjnego i pomo­cy chary­taty­wnej po ludobójst­wie, koor­dynował pomoc dla setek tysię­cy ofi­ar tej wojny, tak w Rwandzie, jak i w obozach mil­ionów uchodźców w kra­jach ościennych.

Katolick­ie Sto­warzysze­nie Dzi­en­nikarzy wskazu­je, że celem pro­pa­gandowym artykułu tygod­ni­ka „Newsweek” było wyłącznie ocz­ernie­nie Misyjnego Koś­cioła oraz — ks. abp. Hen­ry­ka Hosera, ponieważ kierowany przez Jego Eksce­lencję Zespół ds. Bioe­ty­cznych Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki prze­ci­w­staw­ia się zapłod­nie­niu pozaus­tro­jowe­mu „in vit­ro”. Postawa „Newswee­ka” nie pier­wszy już raz w bez­par­donowy sposób godzi w sens zawodu dzi­en­nikarza i mis­ję mediów, której celem win­no być zawsze służe­nie prawdzie, bez wyjątków. Omaw­iany tekst ugrun­towu­je wraże­nie, że Redakc­ja „Newswee­ka”, w imię mamo­ny i celów poli­ty­cznych, gotowa jest nawet poniżyć pub­licznie tak ofi­arnego, odd­anego najbardziej potrze­bu­ją­cym chorym i najuboższym tego świa­ta, wybit­nego lekarza i duchownego, jakim jest ks. abp. Hen­ryk Hoser.

Za ZG KSD

Prezes — ks. dr Bolesław Karcz

Poniżej przy­taczam także tekst lis­tu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia.

List otwarty Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia popier­a­ją­cy ks. abp. Hen­ry­ka Hosera, ordy­nar­iusza diecezji warszawsko-praskiej

Wobec niema­jącej prece­den­su medi­al­nej kam­panii kłamstw i oszcz­erstw kierowanych wobec oso­by Księdza Arcy­bisku­pa, a będą­cych ele­mentem wal­ki z cywiliza­cją życia i Koś­ciołem katolickim w Polsce, w imie­niu orga­ni­za­cji zrzes­zonych w Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia prag­niemy wyraz­ić naszą sol­i­darność z Księdzem Arcy­bisku­pem oraz deklaru­je­my pełne wspar­cie i gotowość obrony dobrego imienia Księdza Arcybiskupa.

Jesteśmy przeko­nani, że za tym atakiem kry­je się głębo­ka niechęć do wyjątkowego zaan­gażowa­nia Księdza Arcy­bisku­pa w obronę małżeńst­wa i rodziny, ochronę ludzkiego życia od jego poczę­cia oraz jed­noz­nacznie kry­ty­czne stanowisko w spraw­ie ide­ologii gen­der, będącej zagroże­niem dla cywiliza­cji, w której żyjemy.

Eksce­lencjo, prosimy przyjąć wyrazy głębok­iej wdz­ięcznoś­ci za pode­j­mowane wysił­ki, jed­noz­naczną postawę i odważne pokazy­wanie prawdy.

Z wyraza­mi głębok­iego sza­cunku i pamię­cią w modlitwie

Zarząd Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosic­ki (prezes), Antoni Szy­mańs­ki (wiceprezes), Antoni Zię­ba (wiceprezes), Anna Dyn­dul (sekre­tarz), Maria Adams­ka-Kolu­pa, Jolan­ta Chy­tra, o. Ryszard Hal­wa, ks. Stanisław Kaniews­ki, Lidia Klem­p­is, Dar­iusz Kłeczek, Hen­ryk Koch, Ewa Kowalews­ka, Bog­dan Nowac­ki, Iwona Rutkows­ka, Han­na Wujkows­ka, Katarzy­na Urban.

Wal­ka z Koś­ciołem w naszym kra­ju nasi­la się. Prowadzą ja głównie postko­mu­nisty­czne media i redakc­je. Uderzanie w pasterza diecezji warsza­wsko-prask­iej jest szczegól­nie bolesne dla nas – obrońców życia. Oso­biś­cie wielokrot­nie spo­tykałem się z Księdzem Arcy­bisku­pem, korzys­ta­jąc z jego wielkiej mądroś­ci, roztrop­noś­ci i zaan­gażowa­nia w dzieło obrony życia. Ten atak był wymier­zony nie tylko w osobę ks. abpa Hen­ry­ka Hosera i w Koś­ciół, ale w całą ideę obrony życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres. Bądźmy sol­i­darni z naszy­mi bisku­pa­mi, korzys­ta­jmy z rzetel­nych katolic­kich mediów.


W obronie księdza abpa Hen­ry­ka Hosera
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.