VI Światowy Kongres Modlitewny dla Życia w Wiedniu

W rados­nym nas­tro­ju chci­ałbym podzielić się z Wami reflek­s­ja­mi z VI Świa­towego Kon­gre­su Mod­litewnego dla Życia, który odby­wał się w dni­ach 4–8 wrześ­nia 2012 roku w Wied­niu. Około 300 obrońców życia z wszys­t­kich kon­ty­nen­tów świa­ta przy­jechało do Aus­trii, aby mod­lić się, dysku­tować i wymieni­ać doświad­czeni­a­mi w dziedzinie obrony życia człowieka.

Głównym orga­ni­za­torem Kon­gre­su było Human Life Inter­na­tion­al Aus­tria. Obrady rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Koś­ciele Minori­etenkirche. W głównym ołtarzu tego pięknego koś­cioła umieszc­zona była Ikona Mat­ki Boskiej Częs­to­chowskiej, która wędru­je przez kon­ty­nen­ty w ramach pere­gry­nacji „Od oceanu do oceanu”. Mszy Świętej prze­wod­niczył i wygłosił homil­ię bp Elmar Fis­ch­er. Po uroczys­toś­ci rozpoczęły się obrady, które otworzył refer­at amerykańskiego księdza Philli­pa J. Reil­ly. Duchowny pod­kreślał wielką rolę mod­l­itwy różań­cowej w dziele obrony życia. Podzielił się również infor­ma­cją, że dzię­ki wytr­wałej mod­l­itwie zamknię­to (w październiku 2012 roku) w Nowym Jorku najs­tarszą i najwięk­szą klinikę abor­cyjną. Następ­ny refer­at miałem przy­jem­ność wygłosić oso­biś­cie. Przed­staw­iłem w nim pol­ską drogę do zniesienia ustawy abor­cyjnej i wprowadze­nie prawa chroniącego życie poczę­tych dzieci. O godzinie 21:00 rozpoczęła się nara­da 50 świa­towych lid­erów obrony życia człowieka. Prowadze­nie spotka­nia powier­zono mojej oso­bie. Przed­staw­iciele ruchów pro-life dysku­towali i wymieniali się włas­ny­mi doświad­czeni­a­mi. W tym dniu miała miejsce także pro­ces­ja, z obstawą policji (z uwa­gi na ata­ki lewicowych i fem­i­nisty­cznych bojówek) z prze­niesie­niem Ikony Mat­ki Boskiej Częs­to­chowskiej z Koś­cioła Minori­etenkirche do sali kon­fer­en­cyjnej (w Pałacu Niederösterreich).

W kole­jnym dniu Kon­gre­su, w piątek – w dzień upamięt­ni­a­ją­cy męczeńską śmierć Jezusa Chrys­tusa, uczest­niczyliśmy we Mszy Świętej, odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, różaniec oraz Drogę Krzyżową. Był to szczegól­ny dzień ze wzglę­du na 15-lecie otwar­cia wiedeńskiego Cen­trum dla Życia. Dzię­ki jego funkcjonowa­niu ura­towano 16 000 nien­ar­o­d­zonych dzieci.

W sobotę wygłos­zono refer­at na tem­at Mat­ki Bożej z Guadalupe, która w sposób szczegól­ny jest patronką ruchów pro-life oraz Niepokalanego Ser­ca Najświęt­szej Maryi Pan­ny. Ray­mond J. de Souza w swoim wys­tąpi­e­niu pod­kreślał pra­wo kato­lików do sprze­ci­wia­nia się, wszelki­mi możli­wy­mi poli­ty­czny­mi środ­ka­mi, usta­wom, które zaw­ier­a­ją zapisy sprzeczne z prawem Bożym.

W niedzielę w Świę­to różań­cowe śpiewal­iśmy Mag­ni­fi­cat Matce Bożej i dziękowal­iśmy za wszelkie łas­ki, opiekę i bło­gosław­ieńst­wo Boże udzielone obroń­com życia na całym świecie.

VI Kon­gres Mod­litewny dla Życia zbliżył nas obrońców życia oraz umoc­nił w dal­szej walce o zachowanie prawa do życia dla każdego człowieka od momen­tu jego poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci, ukazał potęgę mod­l­itwy oraz napełnił nadzieją zwycięst­wa cywiliza­cji życia nad śmiercią.


VI Świa­towy Kon­gres Mod­litewny dla Życia w Wiedniu
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.