Ustawa — Za życiem

Sejm 4 listopa­da przyjął rzą­dowy pro­jekt o wspar­ciu kobi­et w ciąży i rodzin — „Za życiem”.

Ta ustawa została także przyję­ta przez Sen­at i jest real­iza­cją zapowiedzi obiet­nic Pre­mier Beaty Szy­dło. W najbliższym cza­sie rząd ma w istot­ny sposób zwięk­szyć pomoc i opiekę nad dzieć­mi niepełnosprawny­mi z wada­mi gene­ty­czny­mi, które wyma­ga­ją leczenia w łonie swoich matek przed nar­o­dze­niem. Pro­jekt gwaran­tu­je także pomoc i opiekę dla dzieci, które urodzą się z wada­mi czy niepełnosprawnością.

Cieszę się, że rząd dotrzy­mał słowa i uważam to za wie­ki sukces. Jed­no­ra­zowy zasiłek w kwocie 4 tys. zł po urodze­niu niepełnosprawnego dziec­ka wyda­je się mały, ponieważ reha­bil­i­tac­ja, ter­apia i lecze­nie wyma­ga­ją nakładu wielu środ­ków finan­sowych. Musimy jed­nak pamię­tać, że budżet państ­wa ma określone możli­woś­ci i należy się cieszyć, że w porów­na­niu do tego co było wcześniej (a nie było nic!) w tak szczegól­nych przy­pad­kach, dla rodzin z dzieć­mi niepełnosprawny­mi kwo­ta 4 tys. zł jest dobrym początkiem, ale w przyszłoś­ci będziemy oczeki­wać na zwięk­sze­nie tej pomocy.

W ustaw­ie jest bard­zo ważny zapis doty­czą­cy uru­chomienia całego sys­te­mu pomo­cy dla nien­ar­o­d­zonego dziec­ka i rodziny, pomo­cy medy­cznej łącznie z hos­pic­ja­mi peri­na­tal­ny i pomo­cy gineko­log­iczno-położniczej. Zapis doty­czy także uru­chomienia możli­woś­ci ter­apeu­ty­cznych dla dzieci, które urodzą się niepełnosprawne. Pomoc zapisana w ustaw­ie jest fak­ty­cznie bard­zo sze­ro­ka, ponieważ każ­da rodz­i­na z niepełnosprawnym dzieck­iem będzie mogła korzys­tać z asys­ten­ta rodzin­nego. Asys­ten­ci rodzin­ni pracu­ją już w więk­szoś­ci pol­s­kich powiatów i w wielu gmi­nach, ale ta sieć będzie dalej rozbu­dowywana. Pomocą w wyszuki­wa­niu asys­ten­tów będzie ogóln­o­dostęp­ny infor­ma­tor, który niebawem się ukarze. Zapowiedź uru­chomienia sys­te­mu pomo­cy padła 3 miesiące temu, a uru­chomie­nie nastąpi już 1 sty­cz­nia 2017 roku. Cieszymy się, dzięku­je­my i ufamy, że niejed­no dziecko zostanie ura­towane dzię­ki tej konkret­nej pomo­cy. Cieszymy się także, że w znacznym stop­niu zostanie ulżony los rodzin, które boryka­ją się z wychowaniem i opieką dzieci niepełnosprawnych. Jest to dobry początek i ufam, że w najbliższym cza­sie sys­tem pomo­cy będzie rozbu­dowany. Cieszy mnie fakt, że od pier­wszego sty­cz­nia 2017 roku mamy zapewnione finan­sowanie pomo­cy z budże­tu państ­wa. Są już zabez­piec­zone środ­ki finan­sowe w przyszłorocznym budże­cie państwa.

19 listopa­da w sobotę, w Sank­tu­ar­i­um Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nasz naród dokona Jubileuszowego Aktu Przyję­cia Jezusa Chrys­tusa za Króla i Pana. Jest to wielkie wydarze­nie religi­jne, do którego się wszyscy przy­go­towu­je­my: zwyk­li oby­wa­tele, duchowieńst­wo i krę­gi władzy. Obec­ność zapowiedzieli przed­staw­iciele najwyższych władz państ­wowych. Chci­ałbym przed­staw­ić frag­ment Aktu Przyję­cia Jezusa Chrys­tusa za Króla i Pana. W tym Akcie wypowiemy m.in. takie słowa:

Prag­nąc uwiel­bić maje­s­tat Twej potę­gi i chwały, z wielką wiarą i miłoś­cią wołamy:

Króluj nam Chryste!

– W naszych ser­cach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodz­i­nach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafi­ach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczel­ni­ach – Króluj nam Chryste!

– W środ­kach społecznej komu­nikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzę­dach, miejs­cach pra­cy, służ­by i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych mias­tach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Nar­o­dzie i Państ­wie Pol­skim – Króluj nam Chryste!”

W dal­szym ciągu Aktu Przyję­cia Jezusa Chrys­tusa za Króla i Pana zapisane mamy słowa dziękczynienia i bło­gosław­ieńst­wa pod adresem Syna Bożego Jezusa Chrys­tusa. Ufam, że ten Akt będzie miał wielkie znacze­nie dla naszej Ojczyzny, ale także dla obrony życia wszys­t­kich poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Szczęść Boże!


Ustawa — Za życiem
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.