Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

Na skutek 40-dniowych mod­l­itw pod klinika­mi abor­cyjny­mi oraz w innych miejs­cach pub­licznych, w ramach 1633 doty­chcza­sowych akcji udoku­men­towano 5045 przy­pad­ków rezy­gnacji kobi­ety z decyzji o abor­cji, 61 rezy­gnacji pra­cown­ików prze­mysłu abor­cyjnego oraz 21 lik­widacji klinik abor­cyjnych w bezpośred­nim następst­wie akcji.

25 mar­ca przy­pa­da uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego, który decyzją Episkopatu Pol­s­ki ustanowiony został jako Dzień Świę­toś­ci Życia. Jest to dzień szczegól­nej mod­l­itwy, reflek­sji oraz dzi­ałań apos­tol­s­kich, które mają służyć ochronie życia każdego człowieka od momen­tu poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Cen­tral­nym ogólnopol­skim wydarze­niem jest corocz­na Piel­grzym­ka Obrońców Życia na Jas­ną Górę, gdzie przed cud­ownym obrazem Mat­ki Boskiej Częs­to­chowskiej zanosimy nasze mod­l­itwy o sza­cunek dla każdego życia ludzkiego w naszej ojczyźnie; wspom­i­namy Ślu­by Jasnogórskie nar­o­du pol­skiego z sierp­nia 1956 roku, w których nasi ojcowie przyrzekali bronić życia każdego poczętego dziec­ka, nie szczędząc nawet ofi­ary włas­nej krwi.

Dzięku­ję Panu Bogu i Matce Bożej za ros­nącą armię mod­lą­cych się ludzi, którzy poprzez mod­l­itwę prag­ną chronić życie nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Jestem dum­ny z fak­tu ros­nącej świado­moś­ci i real­iza­cji wezwa­nia bł. Jana Pawła II, zawartego w Encyk­lice Evan­geli­um vitae: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie przenika­ją­ca cały świat”.

Prag­nę w tym miejs­cu poin­for­mować o dwóch inic­jatywach, które mają miejsce w naszej ojczyźnie. Pier­wszą z nich jest akc­ja „40 dni dla życia”, którą w Warsza­w­ie zainicjowało Katolick­ie Sto­warzysze­nie Młodzieży. Od Środy Popiel­cowej do Niedzieli Pal­mowej ludzie skupi­eni przy KSMie kon­tynu­u­ją mod­l­itwę i post w intencji obrony życia. W tym roku młodzież mod­li się przed kliniką „in vit­ro” przy ul. Złotej 6 w Warsza­w­ie w intencji zaprzes­ta­nia zabi­ja­nia życia ludzkiego, jakie dokonu­je się pod­czas wykony­wa­nia pro­ce­dury „in vit­ro”. Mod­l­it­wa jest prowad­zona w godz. 6.00–21.30 od poniedzi­ałku do piątku oraz w godz. 7.00–16.00 w sobo­ty[1].

Warto nad­mienić, że (według danych zawartych na amerykańskiej ofic­jal­nej stron­ie „40 Days for Life”) na skutek 40-dniowych mod­l­itw pod klinika­mi abor­cyjny­mi oraz w innych miejs­cach pub­licznych, w ramach 1633 doty­chcza­sowych akcji udoku­men­towano 5045 przy­pad­ków rezy­gnacji kobi­ety z decyzji o abor­cji, 61 rezy­gnacji pra­cown­ików prze­mysłu abor­cyjnego oraz 21 lik­widacji klinik abor­cyjnych w bezpośred­nim następst­wie akcji[2].

Kole­jną inic­jaty­wą młodzieży jest „Warsza­wskie Jerycho”. Wydarze­nie to ma charak­ter mod­litewny. Jego głównym ele­mentem jest nieustan­na Ado­rac­ja Najświęt­szego Sakra­men­tu, którą wspól­nie pode­j­mu­ją ruchy, sto­warzyszenia i wspól­no­ty katolick­ie dzi­ała­jące na tere­nie Warsza­wy oraz mieszkań­cy stol­i­cy. Nieustan­na Ado­rac­ja Najświęt­szego Sakra­men­tu, przez 7 dni, 24 godziny na dobę odby­wa się w Kapl­i­cy Św. Bar­bary mieszczącej się w cen­trum Warsza­wy. Rozpoczęła się w niedzielę 18 mar­ca o godz. 17.00, zakończy zaś w niedzielę 25 mar­ca o godz. 12.00, tak by uczest­ni­cy mogli włączyć się w Uroczys­tą Mszę świętą w Archikat­e­drze o godz. 12.30 oraz późniejszy Marsz dla Życia[3].

Inną ważną inic­jaty­wą katolick­iej młodzieży jest IV Leg­nic­ki Marsz dla Życia, który prze­jdzie w Niedzielę pal­mową 1 kwiet­nia 2012 roku uli­ca­mi Leg­ni­cy. Inic­jaty­wa cieszy się wielką pop­u­larnoś­cią wśród młodzieży, jak również dorosłych, którzy na rynku leg­nickim nieustan­nie mod­lą się o sza­cunek dla życia od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres[4].

Powyższe wielkie inic­jaty­wy mod­litewne są dowo­dem wielkiego zaan­gażowa­nia młodzieży w dzieło obrony życia. Są także nadzieją na zwycięst­wo cywiliza­cji życia w naszej ojczyźnie. Cieszmy się więc za te szere­gi mod­lą­cych obrońców życia i dzięku­jmy za dar naszego życia, naszych blis­kich i wszys­t­kich bliźnich!


Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego – Dzień Świę­toś­ci Życia

Przyp­isy:

  1. http://www.40dni.ksm.org.pl/index.php
  2. http://www.40daysforlife.com/blog/
  3. http://www.jerycho.ksm.org.pl/
  4. http://marszdlazycia.wordpress.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.