Uniewinnienie profesora Chazana

Pro­fe­sor Bog­dan Chaz­an nie zła­mał prawa odmaw­ia­jąc kobiecie abor­cji — tak stwierdzili proku­ra­torzy ze stołecznego Moko­towa po przeanal­i­zowa­niu wszys­t­kich zebranych dokumentów.

30 kwiet­nia rzecznik pra­sowy Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Warsza­w­ie Prze­mysław Nowak ogłosił, że prof. Bog­dan Chaz­an nie dokon­ał przestępst­wa, odmaw­ia­jąc kobiecie doko­na­nia abor­cji. Proku­ratu­ra umorzyła postępowanie wyjaś­ni­a­jące skierowane prze­ci­wko temu wielkiemu obroń­cy życia. Jest to wiel­ka radość, że w naszym wymi­arze spraw­iedli­woś­ci znaleźli się ludzie, którzy rzetel­nie i spraw­iedli­wie oce­nili postępowanie prof. Bog­dana Chaz­ana. Atak wymier­zony z ratusza warsza­wskiego przez prezy­dent Han­nę Gronkiewicz — Waltz wyrządz­ił wiele szkód w naszej Ojczyźnie. Batalia nie jest jeszcze zakońc­zona. Uniewin­nie­nie prof. Bog­dana Chaz­ana i stwierdze­nie przez proku­raturę, że nie zła­mał prawa, posługu­jąc się klauzulą sum­ienia, umarza­jąc tym samym postępowanie w spraw­ie naraże­nia pac­jen­t­ki na bezpośred­nie niebez­pieczeńst­wo utraty życia lub ciężkiego uszczer­bku na zdrow­iu, jest bard­zo ważnym stwierdze­niem, potrzeb­nym do dal­szego postępowa­nia przed sądem pra­cy. To postępowanie toczy się już z inic­jaty­wy samego prof. Chaz­ana, wybit­nego i ucz­ci­wego lekarza, obroń­cy życia, o przy­wróce­nie go na ode­brane mu przez prezy­dent Warsza­wy stanowisko dyrek­to­ra Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

To zwycięst­wo Pro­fe­so­ra jest wielkiej wagi, bo pokazu­je nam, że zawsze powin­niśmy wal­czyć i nie rezyg­nować z wyko­rzys­ta­nia każdej nadąża­jącej się szan­sy na przed­staw­ie­nie rzec­zowych argu­men­tów, anal­iz i doku­men­tów świad­czą­cych o wadze obrony życia poczę­tych dzieci. Waga obrony życia jest częs­to pomi­jana w komer­cyjnych medi­ach. Zwykły szary człowiek ule­ga wielkiej manip­u­lacji, niekiedy wprost zakła­ma­niu, które jakże częs­to ser­wowane są przez potężne pub­liczne czy komer­cyjne media. Dzięku­je­my ucz­ci­wym proku­ra­torom i mod­limy się, aby prof. Chaz­an odniósł pełne zwycięst­wo, mam na myśli werdykt sądu pra­cy, który przy­wró­ci go do pra­cy na stanowisku dyrek­to­ra Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Z radoś­cią prag­nę państ­wu przekazać infor­ma­cję o wielkim sukce­sie obrońców życia ze Szczeci­na. Pod­czas pięknej pogody 19 kwiet­nia uli­ca­mi Szczeci­na przeszedł najwięk­szy w Polsce marsz w obronie życia. W Marszu dla Życia udzi­ał wzięło pon­ad 20 tys. w więk­szoś­ci młodych osób, którzy demon­strowali za ochroną życia każdego człowieka młodego czy starego, zdrowego czy niepełnosprawnego od pier­wszych chwil poczę­cia do najpóźniejszych lat staroś­ci. Tegorocznym hasłem najwięk­szego w Polsce Marszu dla Życia było: „Kobi­eta jest pięk­na”. Orga­ni­za­torzy wszys­tkim pan­iom nieza­leżnie od wieku wręczyli białe róże jako wyraz wdz­ięcznoś­ci i sza­cunku dla każdej kobi­ety. Hasło prze­wod­nie tegorocznego marszu było bard­zo wymowne i szla­chetne, pod­kreślało kobiece pię­kno w wielu wymi­arach; duchowym, fizy­cznym i macierzyńskim, a także w swym samot­nym powoła­niu w służ­bie innym. Grat­u­lu­je­my główne­mu orga­ni­za­torowi Marszu, ks. Tomas­zowi Kance­lar­czykowi, który od 13 lat z wielo­ma wolon­tar­iusza­mi i z dzi­ałacza­mi Civ­i­tas Chris­tiana w Szczecinie pode­j­mu­je wyzwanie orga­ni­za­cji tak znakomitego i okaza­łego Marszu. Jest to ogrom­ny sukces i przykład dla nas wszys­t­kich, abyśmy demon­strowali nie tylko w sferze koś­ciel­nej, ale także w sferze pub­licznej, abyśmy wszędzie wyrażali swo­je zaan­gażowanie na rzecz ochrony życia, swo­ją wolę budowa­nia cywiliza­cji życia. Przy­go­towa­nia do tego wspani­ałego Marszu trwały bard­zo dłu­go. Ksiądz Tomasz Kance­lar­czyk wraz ze swoim sztabem wolon­tar­iuszy przez cały rok pracu­je na rzecz obrony życia, orga­nizu­jąc różne spotka­nia, inic­jaty­wy mod­litewne, wys­tawy i filmy. Ten ogrom­ny trud włożony w orga­ni­za­cję pozwala zdobyć palmę pier­wszeńst­wa w przy­go­towywa­niu Marszu dla Życia w Polsce. Myślę, że jeszcze dłu­go nikt nie zagrozi szczecini­anom w tej wspani­ałej inic­jaty­wie, w tym głośnym woła­niu i demon­strowa­niu: Życiu człowieka zawsze tak! Zabi­ja­niu nie! In- vit­ro jako pro­ce­durze śmier­ci i kalect­wa: nie!

Mówmy i doma­ga­jmy się powszech­nego stosowa­nia, finan­sowa­nia i pro­mowa­nia napro­tech­nologii — metody bezkonkuren­cyjnej, która poma­ga bezdziet­nym małżonkom w uzyska­niu nar­o­dzin upragnionego potomstwa.


Uniewin­nie­nie pro­fe­so­ra Chazana
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.