U progu 2013 roku

Nie daj­cie się manip­u­lować komer­cyjnym stacjom. Proszę, aby młodzież zachę­cić do się­ga­nia po prasę katolicką, z której wyróżnić należy Dwu­ty­god­nik Młodzieży Katolick­iej „DROGA”, dwu­miesięcznik „Miłu­j­cie się!” czy miesięcznik „Wzras­tanie”. Dla starszych pole­cam Tygod­nik Rodzin Katolic­kich „Źródło” a dla nauczy­cieli i wychowaw­ców miesięcznik „Wychowaw­ca”. W tych pozy­c­jach zna­jdziecie prawdę o życiu i metody jego skutecznej obrony.

Dzisi­aj chci­ałbym zasyg­nal­i­zować pewne wydarzenia, które mamy nadzieję, będą miały miejsce w 2013 roku. Proszę przy tej okazji o włącze­nie się w obchody Dnia Świę­toś­ci Życia – Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego (w tym roku przełożona ze wzglę­du na Wiel­ki Tydzień). Ważne abyś­cie od dzisi­aj zas­tanow­ili się, jak w tym roku zor­ga­ni­zować mod­l­itwę i dzi­ała­nia oby­wa­tel­skie związane z tą uroczys­toś­cią. Dzień Świę­toś­ci życia jest szczegól­nym świętem, ponieważ został ustanowiony decyzją Episkopatu Pol­s­ki na wyraźną prośbę bł. Jana Pawła II zawartą w encyk­lice Evan­geli­um vitae.

Przy­pom­nę, że 24 mar­ca obchodz­imy także Nar­o­dowy Dzień Życia, uch­walony przez Sejm Rzeczy­pospo­litej. W tym dniu win­niśmy zas­tanow­ić się nad wartoś­cią życia ludzkiego, służbą życiu i jego propagowaniem. W obchody Nar­o­dowego Dnia Życia powin­ny włączyć się insty­tuc­je oświa­towe i orga­ni­za­c­je państ­wowe (Izby Lekarskie, Pielęg­niarskie, które z racji swo­jego powoła­nia sto­ją na straży życia).

15 lutego 2013 roku nastąpi zakończe­nie IX edy­cji Konkur­su o nagrodę im. ks. Jerzego Popiełusz­ki dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat „Pomóż ocal­ić życie bezbron­nemu”. Orga­ni­za­torem konkur­su jest Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka. Młodzież rywal­izu­je w trzech kat­e­go­ri­ach: lit­er­ack­iej, plas­ty­cznej i mul­ti­me­di­al­nej. Zachę­cam wszys­t­kich uczniów do udzi­ału w konkur­sie i nadsyła­nia prac. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na znaleźć na stron­ie Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka www.pro-life.pl.

Wielokrot­nie pod­kreślałem, że obrona życia człowieka wyma­ga prawdy o pow­sta­niu i pochodze­niu isto­ty ludzkiej. Daw­cą życia jest Bóg i tylko On nim dys­ponu­je. Żadne pra­wo stanowione nie może pozbaw­ić człowieka nien­aruszal­nego i niezby­wal­nego prawa do życia. Jed­nak wal­ka cywiliza­cji życia z cywiliza­cją śmier­ci toczy się głównie w medi­ach. Wobec powyższego prag­nę zachę­cić wszys­t­kich do reg­u­larnego korzys­ta­nia ze źródeł (radia, prasy i telewiz­ji) katolic­kich. Sytu­ac­ja w medi­ach pub­licznych jest obec­nie bard­zo nieko­rzyst­na. Ich właś­ci­ciele bard­zo częs­to poda­ją w nich jed­nos­tronne, nierzetelne i demor­al­izu­jące infor­ma­c­je. Nie daj­cie się manip­u­lować i oszuki­wać komer­cyjnym stacjom. Proszę, aby także młodzież zachę­cić do się­ga­nia po prasę katolicką, z której wyróżnić należy Dwu­ty­god­nik Młodzieży Katolick­iej „Dro­ga”, dwu­miesięcznik „Miłu­j­cie się!” czy miesięcznik „Wzras­tanie”. Dla starszych pole­cam Tygod­nik Rodzin Katolic­kich „Źródło” a dla nauczy­cieli i wychowaw­ców miesięcznik „Wychowaw­ca”. W tych pozy­c­jach zna­jdziecie prawdę o życiu i metody jego skutecznej obrony.

Posłuchaj: [audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/216.mp3”]
U progu 2013 roku]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.