Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Oba typy edukacji prezen­tu­ją całkowicie inne pode­jś­cie do kwestii sek­su­al­noś­ci. Typ A pro­mu­je wstrzemięźli­wość i wychowu­je do odpowiedzial­noś­ci, zaś Typ B jest swoistą instrukcją do upraw­ia­nia seksu.

Niedawno byliśmy świad­ka­mi żałos­nego ataku na Andrze­ja Dudę pod­czas wyborów prezy­denc­kich, kiedy to zaatakowano go poprzez ukazy­wanie nieprawdzi­wych i zma­nip­u­lowanych infor­ma­cji na tem­at pro­ce­dury in vit­ro. Obóz władzy wyko­rzys­tał niewiedzę naszego społeczeńst­wa. My, katol­i­cy powin­niśmy wiedzieć, czym jest in-vit­ro oraz mieć świado­mość, że oprócz tej bez­dusznej metody mamy ety­czną, pozy­ty­wną, tańszą i skuteczniejszą metodę pomo­cy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest napro­tech­nolo­gia. Son­daże mówią, że jeszcze więk­szość społeczeńst­wa wierzy tym nieprawdzi­wym infor­ma­cjom, nie wiedząc, że pon­ad 90 proc poczy­nanych tą metodą dzieci ginie. Nie wiedzą, jak wysoce groźny jest wzrost wad wrod­zonych u tych nielicznych dzieci, które urodzą się żywe. Tę niewiedzę społeczeńst­wa obóz władzy wyko­rzys­tał, żeby osłabić szanse wybor­cze Andrze­ja Dudy.

Boję się, że podob­ny zabieg cyn­iczny i poli­ty­czny będzie wymier­zony w edukację sek­su­al­ną. Mam wiele spotkań na tere­nie całego kra­ju. Nieste­ty, mimo tych naszych licznych audy­cji, dzi­ałań apos­tol­sko-eduka­cyjnych, licznych artykułów w prasie katolick­iej, a także w prasie cen­tro­praw­icowej, więk­szość społeczeńst­wa nie wie, że mamy w naszej oświa­cie skuteczną i dobrą edukację sek­su­al­ną. Jest ona real­i­zowana w naszych szkołach w przed­mio­cie: wychowanie do życia w rodzinie. Zgod­nie z ter­mi­nologią naukową i ped­a­gog­iczną wyróż­nia się dwa rodza­je edukacji sek­su­al­nej: typ A i typ B. Ten podzi­ał został dawno wprowad­zony w Stanach Zjed­noc­zonych przez Amerykańską Akademię Pedi­atrii. Taki podzi­ał stosowali amerykańs­cy prezy­dencji Bill Clin­ton czy George W. Bush.

Typ A edukacji sek­su­al­nej (absti­nence-only sex edu­ca­tion) oznacza ucze­nie młodzieży czys­toś­ci przed­małżeńskiej, odrzuce­nie antykon­cepcji i mówie­nie o nor­mal­nym, wiernym małżeńst­wu. Typ B (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion) to typ złej i demor­al­izu­jącej edukacji sek­su­al­nej, która real­izu­je się poprzez ucze­nie dzieci i młodzieży tylko fizjologii i biologii, bez ety­ki i zasad. Warto tu przy­toczyć słynne powiedze­nie „rób­ta co chc­eta”. Dziś pro­mu­je się i roz­da­je za dar­mo wsze­lakiego rodza­ju środ­ki antykon­cep­cyjne, a w niek­tórych kra­jach 11-let­nim dziew­czę­tom także środ­ki wczesno­poronne, bez zgody i wiedzy rodz­iców. W Polsce mamy typ A edukacji sek­su­al­nej, co owocu­je wspani­ały­mi wynika­mi w porów­na­niu z Zacho­dem. Pamię­ta­jmy, że wbrew temu, co mówią nierzetelne, potężne postko­mu­nisty­czne czy lib­er­alne media, mamy w Polsce dobrą edukację sek­su­al­ną typu A — wychowanie do życia w rodzinie.

Szwec­ja jako pier­wsza w Europie w 1955 roku wprowadz­iła demor­al­izu­jącą edukację sek­su­al­ną typu B, która deprawu­je tam dzieci i młodzież. Według ofic­jal­nych danych nielet­nie szwedzkie uczen­nice będące przed maturą dokonu­ją od 6 do 7 tys. abor­cji rocznie. Mimo roz­dawanych środ­ków antykon­cep­cyjnych Szwedzi mają prz­er­aża­jącą liczbę dokony­wanych abor­cji. W Polsce, 4 razy więk­szym kra­ju w sen­sie liczeb­noś­ci, jest zare­je­strowanych tylko od 20 do 40 przy­pad­ków abor­cji rocznie, przy edukacji sek­su­al­nej typu A. Mamy trzy razy mniej chorób przenos­zonych drogą płciową.

Rządzą­cy naszym kra­jem chcą zniszczyć te doko­na­nia okła­mu­jąc społeczeńst­wo, że nie mamy w Polsce edukacji sek­su­al­nej. Mil­czą na tem­at naszych znakomi­tych rezul­tatów. Może ktoś chce zaro­bić na sprzedaży środ­ków antykon­cep­cyjnych i wczesno­poron­nych, a może komuś zależy, aby zde­mor­al­i­zować nasze dzieci i młodzież, zniszczyć moral­ność naszego młodego pokole­nia już na początku jego edukacji.

Musimy tą prawdą dzielić się z inny­mi, a wszys­t­kich zapraszam na naszą stronę inter­ne­tową — www.pro-life.pl. Zna­jdziecie tam Państ­wo wiele wycz­er­pu­ją­cych informacji.

Posłuchaj:

[audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/341.mp3”]
Trze­ba mówić prawdę o właś­ci­wej edukacji sek­su­al­nej typu A]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.