To można było przewidzieć

W Warsza­w­ie na początku tego roku rozpoczęły się roz­mowy między Pol­ską Fed­er­acją Ruchów Obrony Życia, a grupą Mar­iusza Dzierżawskiego Fun­dacją Pro-Pra­wo do życia na tem­at kwestii kar­al­noś­ci kobi­et. Było do przewidzenia, że wprowadze­nie tak surowej kary, do pię­ciu lat więzienia dla kobi­et, do pro­jek­tu ustawy chroniącego całkowicie życie nien­ar­o­d­zonych dzieci będzie miało negaty­wne skutki.

Dysku­towal­iśmy i prosil­iśmy kolegów z Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia, ale oni nie przyj­mowali żad­nych argu­men­tów. Nie posłuchali nawet decyzji Kon­fer­encji Episkopatu Polski.

W sty­czniu bieżącego roku odbyły się roz­mowy z ważny­mi poli­tyka­mi, którzy jas­no mówili, że pro­jekt now­eliza­cji ustawy wprowadza­ją­cy tak surową karę dla kobi­et nie ma żad­nych szans, aby przeszedł w naszym par­la­men­cie. Mówili również, że dla obrońców życia może to przynieść wielkie szkody w sen­sie spad­ku pop­u­larnoś­ci i popar­cia wśród naszego społeczeńst­wa. Będzie to także szkodli­we dla Koś­cioła Katolick­iego jak i rządzącej par­tii PiS.

Już w mar­cu bieżącego roku przeprowad­zono son­daż i zadano takie samo pytanie jak pięć lat temu: czy jesteś za prawem do życia bez żad­nych wyjątków, od poczę­cia po nat­u­ral­nych kres, nieza­leżnie od warunk­ów poczę­cia, czy stanu zdrowia. Pięć lat temu mieliśmy wspani­ały wynik, wynoszą­cy 86% odpowiedzi na tak lub raczej tak. Był to reko­rd świata.

Na początku bieżącego roku nastąpił podzi­ał środowisk pro-life w kwestii kar­al­noś­ci kobi­et więzie­niem. W mar­cu tego roku kiedy dokład­nie takie samo pytanie zadano naszym rodakom, popar­cie dla tak sfor­mułowanego poglą­du wynosiło już 66%. Nastąpił spadek o 20%.

Jeszcze był czas, więc prosil­iśmy Fun­dację Pro-Pra­wo do życia, aby wyco­fało się z zami­aru wprowadzenia kar­al­noś­ci kobi­et. Nieste­ty nie ustąpili, nie posłuchali nawet gło­su Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki i rozpoczęli dzi­ała­nia, które zakończyły się niepowodze­niem. Od Fun­dacji Jeden z nas otrzy­małem wyni­ki badań opinii pub­licznej Polaków, gdzie padło to samo pytanie, ale wynik już był zatr­waża­ją­cy. Ochronę życia popiera zaled­wie 43% Polaków, spadliśmy o 50 % w dół.

Było do przewidzenia, że wro­gie życiu ośrod­ki medi­alne rozpoczną bard­zo agresy­wną i moc­ną kam­panię, którą będą prowadz­ić prze­ci­wko zapewnie­niu pełnej ochrony życia każde­mu poczęte­mu dziecku, wyko­rzys­tu­jąc zami­ar wprowadzenia drasty­cznej sankcji karnej dla kobiet.

Pro­jekt oczy­wiś­cie upadł, ale spadło nam także popar­cie społeczne. Na popar­cie społeczne pra­cow­al­iśmy przez wiele lat. Pokazu­je nam to, jak łat­wo moż­na zniszczyć wiele dzi­ałań apos­tol­s­kich, eduka­cyjnych i pomo­cowych tylko jed­ną nieprze­myślaną decyzją. Jest wiele nieporozu­mień doty­czą­cych podzi­ału między Pol­ską Fed­er­acją Ruchów Obrony Życia, a Fun­dacją Pro — Pra­wo do życia. Nie jest to spór między Fed­er­acją a Fun­dacją Pro-Pra­wo do życia, ale jest to w isto­cie spór między Kon­fer­encją Episkopatu Pol­s­ki, która wydała jasne i mądre oświad­cze­nie, a Fun­dacją Pro-Pra­wo do życia.

Wszyscy katol­i­cy musimy uznać i bronić decyzję Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. Widz­imy, że radykalne zamierzenia i plany spowodowały wielkie straty w bard­zo krótkim cza­sie. Jest w naszym sejmie następ­ny pro­jekt ustawy o pełnej ochronie życia poczę­tych dzieci. Jest to pro­jekt Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, który został złożony we wrześniu br. i aktu­al­nie jest w Komisji Pety­cji. Ufamy, że w najbliższym cza­sie nasz pro­jekt zostanie złożony pod ple­narne obrady Sej­mu. Zapisal­iśmy w nim pełną ochronę życia każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków, ale także utrzy­mal­iśmy zgod­nie z zalece­niem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, doty­chcza­sową niekar­al­ność kobi­et, które dop­uś­ciły­by się prz­er­wa­nia ciąży. Pytam, ile razy trze­ba pod­kreślać radykalnym obroń­com życia, że ostre nie do koń­ca prze­myślane dzi­ała­nia mogą spowodować więcej szkody niż pożytku. Ufam, że wspól­nym wysiłkiem odro­bimy ponie­sione straty.

Szczęść Boże!


To moż­na było przewidzieć
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.