Archiwa tagu: Polityka

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Dziennikarze, prawnicy i lekarze ginekolodzy za bezwarunkowym prawem do życia dla każdego poczętego dziecka

W medi­ach, w naszych domach, zakładach pracy w ostat­nich dni­ach, toczy się mniej lub bardziej oży­wiona dyskusja nad oby­wa­tel­skim pro­jek­tem now­eliza­cji ustawy chroniącej życie. Pro­jekt ten ma zapewnić, bez żad­nych wyjątków, prawo do życia dla każdego poczętego dziecka. Do dyskusji akty­wnie włączyły się panie dziennikarki.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 37 Comments

Po wyroku w sprawie Alicji Tysiąc

Po wyroku w sprawie Alicji Tysiąc wiele osób wyraża popar­cie i sol­i­darność dla ks. redak­tora „Goś­cia Niedziel­nego” Marka Gan­car­czyka, który odważnie i zde­cy­dowanie wys­tąpił w obronie życia. W imie­niu poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci, miał mądrość i odwagę prze­ci­w­stawić się manip­u­lacjom medi­al­nym, które sprawę Alicji Tysiąc przed­staw­iały w różnym świ­etle. Ksiądz redak­tor wys­tąpił … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 92 Comments

Kanibalizm XXI wieku

W listopad­owym numerze 2009 roku „Nowego Państwa” – Nieza­leżnej Gazety Pol­skiej ukazał się fotore­por­taż Hanny Shen, zaty­tułowany „Made in China – Poabor­cyjny towar”, który ukazuje współczesny kani­bal­izm abor­towanych (zabitych) dzieci w Chinach.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Tagi: , , | 22 Comments

Media a obrona życia

W cza­sie ostat­niej audy­cji przekazy­wałem infor­ma­cje o zwycięst­wie słowac­kich obrońców życia, którzy wprowadzili obow­iązek infor­mowa­nia wszys­t­kich kobiet, które planują dokonać abor­cji, o człowieczeńst­wie nien­ar­o­d­zonego dziecka oraz o skutkach abor­cji dla zdrowia kobiety.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 97 Comments