Archiwa tagu: Polityka

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Tragedia nieletniej Agaty z Lublina i jej nienarodzonego dziecka — spojrzenie z dystansu

Anal­izę sytu­acji 14-letniej Agaty z Lublina rzetel­nie omawia Joanna Najfeld oraz Tomasz P. Ter­likowski w książce, która jest tem­atem niniejszej prezen­tacji – „Agata. Anato­mia manip­u­lacji”. Pub­likacja została wydana przez Wydawnictwo AA oraz Wydawnictwo FRONDA w 2008 roku. Poniżej przy­toczę krótki frag­ment, który zapowiada powyższą pub­likację: „Zgwał­cona 14-latka wal­czy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media, Polityka | Tagi: , , | 34 Comments

Prezydent USA Ronald Reagan obrońcą życia nienarodzonych

Niniejsza reflek­sja poświę­cona jest oso­bie byłego prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Ronalda Rea­gana. Okazja do tego jest 100-tna rocznica jego urodzin. Ten wielki przy­wódca Ameryki urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampico w stanie Illi­nois. Ukończył stu­dia eko­nom­iczne i socjo­log­iczne. Wys­tępował w ponad 50 fil­mach jako … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 50 Comments

Dziennikarze, prawnicy i lekarze ginekolodzy za bezwarunkowym prawem do życia dla każdego poczętego dziecka

W medi­ach, w naszych domach, zakładach pracy w ostat­nich dni­ach, toczy się mniej lub bardziej oży­wiona dyskusja nad oby­wa­tel­skim pro­jek­tem now­eliza­cji ustawy chroniącej życie. Pro­jekt ten ma zapewnić, bez żad­nych wyjątków, prawo do życia dla każdego poczętego dziecka. Do dyskusji akty­wnie włączyły się panie dziennikarki.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 37 Comments

Po wyroku w sprawie Alicji Tysiąc

Po wyroku w sprawie Alicji Tysiąc wiele osób wyraża popar­cie i sol­i­darność dla ks. redak­tora „Goś­cia Niedziel­nego” Marka Gan­car­czyka, który odważnie i zde­cy­dowanie wys­tąpił w obronie życia. W imie­niu poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci, miał mądrość i odwagę prze­ci­w­stawić się manip­u­lacjom medi­al­nym, które sprawę Alicji Tysiąc przed­staw­iały w różnym świ­etle. Ksiądz redak­tor wys­tąpił … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 92 Comments