Archiwa tagu: Polityka

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Możliwości leczenia naprotechnologią w Polsce

W Sejmie złożonych było kilka pro­jek­tów związanych z pro­ce­durą in vitro: 1. Pro­jekt Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej z Tuszyna „Con­tra in vitro” – zakazuje on całkowicie stosowanie pro­ce­dury in vitro, która w więk­szości niszczy poczęte życie ludzkie. Pon­adto narusza god­ność osobową małżonków oraz poczę­tych tą metodą dzieci. 2. Pro­jekt … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Naprotechnologia, Polityka | Tagi: , , | 90 Comments

Jak bronić życia?

Możemy wyróżnić następu­jące sposoby obrony życia człowieka: Mod­l­itwa Ucze­nie się Ucze­nie innych Pomoc Modlitwa

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Tagi: , , | 82 Comments

Tragedia nieletniej Agaty z Lublina i jej nienarodzonego dziecka — spojrzenie z dystansu

Anal­izę sytu­acji 14-letniej Agaty z Lublina rzetel­nie omawia Joanna Najfeld oraz Tomasz P. Ter­likowski w książce, która jest tem­atem niniejszej prezen­tacji – „Agata. Anato­mia manip­u­lacji”. Pub­likacja została wydana przez Wydawnictwo AA oraz Wydawnictwo FRONDA w 2008 roku. Poniżej przy­toczę krótki frag­ment, który zapowiada powyższą pub­likację: „Zgwał­cona 14-latka wal­czy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media, Polityka | Tagi: , , | 34 Comments

Prezydent USA Ronald Reagan obrońcą życia nienarodzonych

Niniejsza reflek­sja poświę­cona jest oso­bie byłego prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Ronalda Rea­gana. Okazja do tego jest 100-tna rocznica jego urodzin. Ten wielki przy­wódca Ameryki urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampico w stanie Illi­nois. Ukończył stu­dia eko­nom­iczne i socjo­log­iczne. Wys­tępował w ponad 50 fil­mach jako … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 50 Comments