Archiwa tagu: Media

W obronie wolności słowa w Polsce

Poniżej zamieszczam list skierowany do pana Jana Dwora­ka, prze­wod­niczącego Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji w Warsza­w­ie, wys­tosowany przeze mnie w imie­niu zarzą­du Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka: „Odmowa kon­cesji Telewiz­ji Trwam jest uznan­iowa, nieuza­sad­niona, dyskrymin­u­ją­ca i ogranicza kon­sty­tucyjną wol­ność słowa. W imie­niu Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Media | Otagowano , , | 83 komentarze

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protes­tu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewiz­ji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji odmówiono panowała prawdzi­wa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejs­ca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Otagowano , , , | 86 komentarzy

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Paliko­ta pro­ponu­je zabi­janie nawet 9‑miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Paliko­ta złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jek­tu jest między inny­mi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie mat­ki. Należy przy­pom­nieć, że w Polsce … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Otagowano , , , , | 230 komentarzy

Tragedia nieletniej Agaty z Lublina i jej nienarodzonego dziecka — spojrzenie z dystansu

Anal­izę sytu­acji 14-let­niej Agaty z Lubli­na rzetel­nie omaw­ia Joan­na Najfeld oraz Tomasz P. Ter­likows­ki w książce, która jest tem­atem niniejszej prezen­tacji – „Aga­ta. Anato­mia manip­u­lacji”. Pub­likac­ja została wydana przez Wydawnict­wo AA oraz Wydawnict­wo FRONDA w 2008 roku. Poniżej przy­toczę krót­ki frag­ment, który zapowia­da powyższą pub­likację: „Zgwał­cona 14-lat­­ka wal­czy o pra­wo … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media, Polityka | Otagowano , , | 34 komentarze