Archiwa tagu: Dziecko od poczęcia

Pięć pytań do polskich feministek

Ostat­nio rapor­towałem naszym słuchac­zom prze­bieg kon­fer­encji, poświę­conej turystyce abor­cyjnej. Przed­staw­iałem, jak niebez­pieczna była ta kon­fer­encja, jak doszło do jej zor­ga­ni­zowa­nia oraz o tym, że prak­ty­cznie same fem­i­nistki abor­cyjne mogły brać w niej udział. Zaproszeni do dyskusji pan­elowej prezen­towali jed­no­lite stanowisko pro-aborcyjne. W odpowiedzi na spotkanie pod tytułem: „Turystyka abor­cyjna … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Tagi: , , , | 93 Comments

Jak bronić życia?

Możemy wyróżnić następu­jące sposoby obrony życia człowieka: Mod­l­itwa Ucze­nie się Ucze­nie innych Pomoc Modlitwa

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Tagi: , , | 82 Comments

Kanibalizm XXI wieku

W listopad­owym numerze 2009 roku „Nowego Państwa” – Nieza­leżnej Gazety Pol­skiej ukazał się fotore­por­taż Hanny Shen, zaty­tułowany „Made in China – Poabor­cyjny towar”, który ukazuje współczesny kani­bal­izm abor­towanych (zabitych) dzieci w Chinach.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Tagi: , , | 22 Comments

Fenomen powstania człowieka

Niniejsza audy­cja poświę­cona jest obronie życia człowieka od momentu poczę­cia. Bowiem życie człowieka rozpoczyna się w momen­cie zapłod­nienia. Ta naukowa i medy­czna prawda zaczyna docierać do wszys­t­kich rodaków i ksz­tał­tować życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie ona niebawem pod­stawą prawnych zapisów naszych parlamentarzystów.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia | Tagi: , | 88 Comments