Archiwa tagu: Dziecko od poczęcia

Kanibalizm XXI wieku

W listopad­owym numerze 2009 roku „Nowego Państ­wa” – Nieza­leżnej Gaze­ty Pol­skiej ukazał się fotore­por­taż Han­ny Shen, zaty­tułowany „Made in Chi­na – Poabor­cyjny towar”, który ukazu­je współczes­ny kani­bal­izm abor­towanych (zabitych) dzieci w Chinach.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Otagowano , , | 22 komentarze

Fenomen powstania człowieka

Niniejsza audy­c­ja poświę­cona jest obronie życia człowieka od momen­tu poczę­cia. Bowiem życie człowieka rozpoczy­na się w momen­cie zapłod­nienia. Ta naukowa i medy­cz­na praw­da zaczy­na docier­ać do wszys­t­kich rodaków i ksz­tał­tować życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie ona niebawem pod­stawą prawnych zapisów naszych parlamentarzystów.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia | Otagowano , | 88 komentarzy

Pięć pytań do polskich feministek

Ostat­nio rapor­towałem naszym słuchac­zom prze­bieg kon­fer­encji, poświę­conej turystyce abor­cyjnej. Przed­staw­iałem, jak niebez­piecz­na była ta kon­fer­enc­ja, jak doszło do jej zor­ga­ni­zowa­nia oraz o tym, że prak­ty­cznie same fem­i­nist­ki abor­cyjne mogły brać w niej udzi­ał. Zaproszeni do dyskusji pan­elowej prezen­towali jed­no­lite stanowisko pro-abor­cyjne. W odpowiedzi na spotkanie pod tytułem: „Turysty­ka abor­cyj­na Polek”, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Otagowano , , , | 93 komentarze

Jak bronić życia?

Może­my wyróżnić następu­jące sposo­by obrony życia człowieka: Mod­l­it­wa Ucze­nie się Ucze­nie innych Pomoc Modlitwa

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Otagowano , , | 82 komentarze