Archiwa tagu: Antykoncepcja

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Paliko­ta pro­ponu­je zabi­janie nawet 9‑miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Paliko­ta złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jek­tu jest między inny­mi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie mat­ki. Należy przy­pom­nieć, że w Polsce … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Otagowano , , , , | 230 komentarzy

Czy antykoncepcja prowadzi do aborcji?

W wielu środowiskach, szczegól­nie w medi­ach, domin­u­je fałszy­wy pogląd, jako­by przez antykon­cepcję moż­na było­by zmniejszyć lub wye­lim­i­nować abor­cję. Nato­mi­ast poniższe dane statysty­czne jed­noz­nacznie stwierdza­ją, że pro­mowanie oraz powszechne stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych, prowadzi w skali społecznej do wzros­tu licz­by abor­cji, czyli zabójstw poczę­tych dzieci!

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja | Otagowano , | 238 komentarzy

Pięć pytań do polskich feministek

Ostat­nio rapor­towałem naszym słuchac­zom prze­bieg kon­fer­encji, poświę­conej turystyce abor­cyjnej. Przed­staw­iałem, jak niebez­piecz­na była ta kon­fer­enc­ja, jak doszło do jej zor­ga­ni­zowa­nia oraz o tym, że prak­ty­cznie same fem­i­nist­ki abor­cyjne mogły brać w niej udzi­ał. Zaproszeni do dyskusji pan­elowej prezen­towali jed­no­lite stanowisko pro-abor­cyjne. W odpowiedzi na spotkanie pod tytułem: „Turysty­ka abor­cyj­na Polek”, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Otagowano , , , | 93 komentarze

Nacisk krajów bogatych na legalizację aborcji w krajach biednych

Niniejszy tekst doty­czy jed­nego z przykładów wielkiego zor­ga­ni­zowanego między­nar­o­dowego nacisku na kra­je biedne, w tym przy­pad­ku na kraj afrykańs­ki – Kenię, do wprowadzenia legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji na poziomie kon­sty­tucji. Ten fakt potwierdza poniższy frag­ment pub­likacji, zamieszc­zony w „Naszym Dzi­en­niku”: „Wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Joe Biden w cza­sie swo­jej wiz­y­ty … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Polityka | Otagowano , , | 140 komentarzy