Archiwa tagu: Aborcja

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protestu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewizji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji odmówiono panowała prawdziwa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejsca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Tagi: , , , | 86 Comments

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Media a obrona życia

W cza­sie ostat­niej audy­cji przekazy­wałem infor­ma­cje o zwycięst­wie słowac­kich obrońców życia, którzy wprowadzili obow­iązek infor­mowa­nia wszys­t­kich kobiet, które planują dokonać abor­cji, o człowieczeńst­wie nien­ar­o­d­zonego dziecka oraz o skutkach abor­cji dla zdrowia kobiety.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 97 Comments

Sprzeciw sumienia dla lekarzy w USA

Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Barack Obama – najbardziej proabor­cyjny przy­wódca USA – kon­sek­went­nie dąży do sze­rok­iego stosowa­nia prawa do abor­cji (należy zaz­naczyć, że nie ist­nieje prawo kobi­ety do abor­cji). Jed­nym z naj­groźniejszych zamierzeń prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych jest zlik­wid­owanie wprowad­zonej przez poprzed­nika obec­nego prezy­denta, George W. Bush’a … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Tagi: | 86 Comments

Pięć pytań do polskich feministek

Ostat­nio rapor­towałem naszym słuchac­zom prze­bieg kon­fer­encji, poświę­conej turystyce abor­cyjnej. Przed­staw­iałem, jak niebez­pieczna była ta kon­fer­encja, jak doszło do jej zor­ga­ni­zowa­nia oraz o tym, że prak­ty­cznie same fem­i­nistki abor­cyjne mogły brać w niej udział. Zaproszeni do dyskusji pan­elowej prezen­towali jed­no­lite stanowisko pro-aborcyjne. W odpowiedzi na spotkanie pod tytułem: „Turystyka abor­cyjna … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Tagi: , , , | 93 Comments