Archiwa tagu: Aborcja

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protestu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewizji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji odmówiono panowała prawdziwa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejsca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Tagi: , , , | 86 Comments

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Tragedia nieletniej Agaty z Lublina i jej nienarodzonego dziecka — spojrzenie z dystansu

Anal­izę sytu­acji 14-letniej Agaty z Lublina rzetel­nie omawia Joanna Najfeld oraz Tomasz P. Ter­likowski w książce, która jest tem­atem niniejszej prezen­tacji – „Agata. Anato­mia manip­u­lacji”. Pub­likacja została wydana przez Wydawnictwo AA oraz Wydawnictwo FRONDA w 2008 roku. Poniżej przy­toczę krótki frag­ment, który zapowiada powyższą pub­likację: „Zgwał­cona 14-latka wal­czy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media, Polityka | Tagi: , , | 34 Comments

Fenomen powstania człowieka

Niniejsza audy­cja poświę­cona jest obronie życia człowieka od momentu poczę­cia. Bowiem życie człowieka rozpoczyna się w momen­cie zapłod­nienia. Ta naukowa i medy­czna prawda zaczyna docierać do wszys­t­kich rodaków i ksz­tał­tować życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie ona niebawem pod­stawą prawnych zapisów naszych parlamentarzystów.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia | Tagi: , | 88 Comments

XXX Rocznica powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Nie nam Panie, nie nam lecz Twemu imie­niu daj chwałę za Twoją łaska­wość i wier­ność! (Psalm 115) W tej krótkiej wypowiedzi pragnę serdecznie podz­iękować Wszech­moc­nemu Trój­je­dynemu Bogu – Bogu Ojcu, Bogu Syn­owi i Duchowi Świętemu oraz Najświęt­szej Maryi, Matce Syna Bożego, Matce Koś­cioła i Królowej naszego nar­odu … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Tagi: | 10 Comments