Archiwa tagu: Aborcja

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protestu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewizji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji odmówiono panowała prawdziwa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejsca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Tagi: , , , | 86 Comments

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Prezydent USA Ronald Reagan obrońcą życia nienarodzonych

Niniejsza reflek­sja poświę­cona jest oso­bie byłego prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Ronalda Rea­gana. Okazja do tego jest 100-tna rocznica jego urodzin. Ten wielki przy­wódca Ameryki urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampico w stanie Illi­nois. Ukończył stu­dia eko­nom­iczne i socjo­log­iczne. Wys­tępował w ponad 50 fil­mach jako … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: , | 50 Comments

Nacisk krajów bogatych na legalizację aborcji w krajach biednych

Niniejszy tekst doty­czy jed­nego z przykładów wielkiego zor­ga­ni­zowanego między­nar­o­dowego nacisku na kraje biedne, w tym przy­padku na kraj afrykański – Kenię, do wprowadzenia legal­iza­cji zbrodni abor­cji na poziomie kon­sty­tucji. Ten fakt potwierdza poniższy frag­ment pub­likacji, zamieszc­zony w „Naszym Dzi­en­niku”: „Wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Joe Biden w cza­sie swo­jej wiz­yty … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Polityka | Tagi: , , | 140 Comments

Polacy są za ochroną życia

Każde poczęte dziecko ma bezwarunk­owe prawo do życia! Tak uważa 86% Polaków! Obec­nie w społeczeńst­wie pol­skim można zaob­ser­wować ros­nące popar­cie dla prawa do życia dzieci nien­ar­o­d­zonych od momentu poczę­cia. Ten fakt potwierdzają najnowsze son­daże i bada­nia opinii pub­licznej, prowad­zone w całym kraju.  

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Tagi: | 87 Comments