Szczeciński Marsz dla Życia

Uli­ca­mi Szczeci­na prze­masze­rował już po raz XV najwięk­szy w Polsce Marsz dla Życia pod hasłem: „Kocham Cię Życie”. Orga­ni­za­torzy wstęp­nie poda­ją, że w Marszu udzi­ał wzięło ok. kilku­nas­tu tysię­cy osób. Był to najwięk­szy Marsz dla życia, który odbył się w Polsce.

Grat­u­lu­je­my orga­ni­za­torom tego Marszu, a w szczegól­noś­ci ks. Tomas­zowi Kance­lar­czykowi, który założył Fun­dację Bract­wa Małych Stópek. Cieszymy się, że młodzież jako główny orga­ni­za­tor Marszu, nie zniechę­ca się i stwarza co roku niezwyk­le pozy­ty­wne i radosne wydarze­nie. XV Marsz prezen­tował się znakomi­cie. Kilka­naś­cie tysię­cy osób przeszło uli­ca­mi Szczeci­na wznosząc okrzy­ki za życiem i śpiewa­jąc radosne pieśni świad­cząc o umiłowa­niu życia i o gotowoś­ci obrony życia każdego człowieka. Pod­czas Marszu dla życia, orga­ni­za­torzy zbier­ali od uczest­ników pielusz­ki dla Domu Samot­nej Mat­ki w Pocz­erninie. Wolon­tar­iusze zbier­ali je jako wyraz konkret­nej pomo­cy w budowa­niu cywiliza­cji życia, w służ­bie naszych najm­niejszych współbraci.

Marsz rozpoczął się trady­cyjnie na Jas­nych Bło­ni­ach, gdzie zainicjował go ks. arcy­biskup Andrzej Dzię­ga. Zakończył się Mszą Świętą, pod­czas której była możli­wość pod­ję­cia Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego. Marsz dla życia jak zwyk­le był marszem radości.

W tym roku orga­ni­za­torzy zachę­cali, aby przyjść na to piękne wydarze­nie w białym stro­ju. Ksiądz Tomasz powiedzi­ał, że była to pew­na odpowiedź na falę czarnych protestów, które w ostat­nich miesią­cach zalały nasz kraj. Czarne marsze kojarzą się ludziom ze śmier­cią i zabi­janiem, ponieważ sym­bol­em czarnego koloru jest żało­ba i śmierć. Nato­mi­ast biały kolor jest sym­bol­em radoś­ci i niewin­noś­ci. Nien­ar­o­d­zone dzieci wnoszą w nasze życie radość, są one bezbronne i niewinne w swo­jej egzys­tencji. Cieszymy się i życzymy dal­szych sukcesów orga­ni­za­torom oraz Księdzu Tomas­zowi Kance­lar­czykowi z Bract­wa Małych Stópek. Był to najwięk­szy marsz w Polsce. Warsza­wa ani Kraków nie zdołał do tej pory pobić w orga­ni­za­cji i w iloś­ci uczest­ników Marszu dla życia w Szczecinie. Tegorocznym hasłem było: „Kocham Cię Życie”.

Pod­czas Nar­o­dowego Śni­ada­nia Mod­litewnego zostało pod­pisane roz­porządze­nie wzmac­ni­a­jące wol­ność słowa i przekon­ań. Tym samym Prezy­dent USA Don­ald Trump pod­pisał roz­porządze­nie wykon­aw­cze, które zez­woli Koś­ciołom i związkom wyz­nan­iowym na angażowanie się w poli­tykę i otwarte popieranie kandy­datów w wyb­o­rach. Jest to bard­zo ważne roz­porządze­nie prezy­den­ta USA. Jawnego, otwartego i zde­cy­dowanego angażowa­nia się w poli­tykę i popiera­nia różnych kandy­datów poli­ty­cznych w wyb­o­rach zabra­ni­ała poprawka John­sona. Poprawka przyję­ta w 1954 roku zabra­ni­ała insty­tucjom religi­jnym, chary­taty­wnym a także aka­demickim, otwartego zaan­gażowa­nia się w poli­tykę i popiera­nia kandy­datów w wyb­o­rach. Poprawka była obłożona sankc­ja­mi finan­sowy­mi taki­mi jak: cofnię­cie ulg i zwol­nień podatkowych. Jest to ogrom­nie waż­na sprawa, bo zniesienia roz­porządzenia doma­gały się Koś­cioły różnych wyz­nań w Stanach Zjed­noc­zonych wskazu­jąc bard­zo wyraźnie, że jest to dyskrymi­nac­ja orga­ni­za­cji i ludzi koś­ciołów w sferze poli­ty­ki. Ta poprawka John­sona z 1954 roku była według ucz­ci­wych Amerykanów jawnie sprzecz­na z wol­noś­cią słowa, którą powin­na zag­waran­tować kon­sty­tuc­ja USA. Zawsze den­er­wowała mnie kry­ty­ka zamieszc­zona w komu­nisty­cznych medi­ach, a ter­az w lib­er­al­nych wrogich koś­ciołowi prasach np. księdza bisku­pa czy księdza wikarego, który pub­licznie wypowiadał swo­ją opcję poli­ty­czną. Jest to abso­lut­na dyskrymi­nac­ja ludzi wierzą­cych, kapłanów i biskupów, z którą należy bezz­włocznie skończyć. Najwięk­si nieukarani komu­nisty­czni zbrod­niarze mogą dziś prze­maw­iać i głosić swo­je poglądy, ale najcz­cigod­niejszy biskup czy kapłan nie może jas­no i pub­licznie wypowiadać swo­jej opinii na tem­at bieżą­cych poli­ty­cznych wydarzeń w naszym kraju.

Szczęść Boże!

 


Szczecińs­ki Marsz dla Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.