Synod biskupów na temat rodziny

Uroczys­tą Mszą św., spra­wowaną w bazylice watykańskiej rozpoczęło się 5 październi­ka III nadzwycza­jne zgro­madze­nie ogólne Syn­odu Biskupów nt. „Wyzwań dusz­paster­s­kich dla rodziny w kon­tekś­cie nowej ewangelizacji”.

Współczes­na rodz­i­na jest w obec­nym cza­sie szczegól­nie atakowana. Potrze­ba wielkiej mądroś­ci, aby odkryć zamysł Boży odnośnie do dróg, jaki­mi ma ona kroczyć. Dlat­ego Ojciec Świę­ty Fran­ciszek prosił wiernych o mod­l­itwę w intencji Syn­odu, aby Duch Świę­ty towarzyszył obradu­ją­cym biskupom.

Kole­j­na infor­ma­c­ja, którą prag­nę przekazać, doty­czy czuwa­nia mod­litewnego w intencji ochrony życia i praw rodziny, które odbyło się w nocy z 3 na 4 październi­ka. W cza­sie czuwa­nia wierni modlili się m.in. o pow­strzy­manie niebez­piecznych pro­jek­tów ustaw i rozwiązań, godzą­cych w pra­wo do życia i prawa rodziny:

  • pro­jek­tu ustawy legal­izu­jącej pro­ce­durę in vit­ro, która uderza zarówno w pra­wo do życia od momen­tu poczę­cia, jak i narusza god­ność oso­by ludzkiej;
  • pro­jek­tu ustawy raty­fiku­jącej Kon­wencję Rady Europy ws. prze­mo­cy wobec kobi­et. Kon­wenc­ja ta uderza w prawa rodziny i w swej isto­cie jest zobow­iązaniem do przyję­cia rozwiązań prawno-społecznych opar­tych o ide­ologię gen­der;
  • demor­al­iza­cji młodego pokole­nia poprzez narzu­canie per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej typu B dzieciom i młodzieży.

Inic­jaty­wę mod­l­itwy pod­jęli obroń­cy życia w wielu miejs­cach w całej Polsce, m.in.: w Częs­to­chowie, Krakowie, Poz­na­niu, Warsza­w­ie, Rzes­zowie. Mam nadzieję, że przyniesie ona bło­gosław­ione i oczeki­wane rozwiąza­nia, które zabez­pieczą życie rodzin.

W tym kon­tekś­cie przy­pom­nę słowa papieża Leona XIII, który zachę­cał do mod­l­itwy różań­cowej: „Różaniec jest środ­kiem obrony, skuteczniejszym niż wsze­la­ka dyplo­mac­ja, potężniejszym niż jakakol­wiek orga­ni­za­c­ja i prasa. Kto odmaw­ia Różaniec, więcej czyni dla dobra ludzkoś­ci niż jakikol­wiek mów­ca, redak­tor, orga­ni­za­tor, sekre­tarz czy poseł. Kto odmaw­ia Różaniec, ten wywiera na bieg spraw tego świa­ta wpływ za pomocą Tej, której mądroś­ci i potędze nie dorównu­ją ani w cząsteczce wszys­tkie uni­w­er­syte­ty i rządy”. Zachę­cam do reg­u­larnej i wytr­wałej mod­l­itwy różań­cowej w intencji ochrony życia i praw rodziny.


Syn­od biskupów na tem­at rodziny
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.