Święto Młodzianków Męczenników

28 grud­nia będziemy obchodz­ić litur­giczne świę­to Młodzianków Męczen­ników, pod­czas którego w sposób szczegól­ny mod­limy się w intencji Życia. Jest to uroczys­tość upamięt­ni­a­ją­ca rzeź niewiniątek, doko­naną na rozkaz nami­est­ni­ka Galilei Hero­da w Betle­jem.

Prag­nę zaprezen­tować apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia związany z cel­e­bracją świę­ta Młodzianków Męczenników

Cele­bru­jmy Świę­to Młodzianków Męczenników!

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia zachę­ca do uroczys­tej cel­e­bracji Świę­ta Młodzianków Męczen­ników, w dniu 28 grud­nia (poniedzi­ałek). Wspom­nie­nie o mordzie doko­nanym przez Hero­da przy­pom­i­na o wielkim prob­lemie współczes­nego świa­ta – braku sza­cunku dla ludzkiego życia, którego prze­jawa­mi są abor­c­ja, stosowanie środ­ków poron­nych, in vit­ro i eutanaz­ja. Świę­to to jest szczegól­ną okazją do reflek­sji, mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej i zadośćuczynienia za wys­tęp­ki prze­ciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zas­tanow­ić się nad wyjątkowym darem, jakim zostal­iśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejs­cach w Polsce odpraw­iane będą Msze święte w intencji rodziny i poszanowa­nia ludzkiego życia, pod­czas których wiele osób pode­jmie przyrzecze­nie Duchowej Adopcji Dzieci Poczę­tych. Po Mszach świę­tych wyruszą pro­ces­je ze świeca­mi w obronie życia.

Apelu­je­my o zaan­gażowanie się w lokalne inic­jaty­wy na rzecz obchodów tego Święta.

W imie­niu Zarzą­du Federacji

 

Paweł Wosic­ki – prezes
Antoni Szy­mańs­ki – wiceprezes
Antoni Zię­ba – wiceprezes

Warsza­wa, 3 grud­nia 2015 r.

Prag­nę wszys­t­kich mieszkańców Krakowa serdecznie zaprosić do Bazy­li­ki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 28 grud­nia w poniedzi­ałek w świę­to Świę­tych Młodzianków Męczen­ników odbędzie się Msza świę­ta ekspi­a­cyj­na w łagiewnick­iej Bazylice. Rozpoczę­cie mod­l­itwy nastąpi o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, później będzie odpraw­iona Msza świę­ta w intencji prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia, której prze­wod­niczyć będzie i homil­ię wygłosi JE ks. bp Jan Szkodoń.

Mamy świado­mość, że w naszej najnowszej his­torii wiele mil­ionów ist­nień ludz­kich zostało zgład­zonych przez abor­c­je. Dzisi­aj morder­st­wa abor­cyjne nadal są dokony­wane w ramach tak zwanych trzech wyjątków w ustaw­ie, jeszcze nie do koń­ca chroniącej życie. Wielkim bolesnym prob­le­mem, który niszczy życie poczę­tych dzieci jest pro­ce­du­ra in vit­ro. Przy­pom­nę, że pon­ad 90 % dzieci poczę­tych przez in-vit­ro ginie, a praw­da ta powin­na być przekazy­wana w kręgu swoich zna­jomych i w środowiskach pra­cy. Musimy prosić rzetel­nych dzi­en­nikarzy, aby infor­mowali społeczność o tym, że pro­ce­du­ra in vit­ro nie jest pro­ce­durą życia, tylko śmier­ci i kalect­wa. Trze­ba pod­kreślać, że w Roku Miłosierdzia jesteśmy szczegól­nie zobow­iązani do przeprasza­nia Boga za odrzu­cony dar życia na naszej zie­mi ojczys­tej, na pol­skiej zie­mi. Cieszymy się z sukcesów osiąg­nię­tych w obronie życia, ponieważ zmienia się świado­mość społecz­na. Musimy wal­czyć o skuteczny i efek­ty­wny zakaz pro­ce­dury in vit­ro, ale musimy także pamię­tać, że trze­ba Wszech­moc­nego i Miłosiernego Boga przepraszać za to, co kiedyś wydarzyło się w naszej Ojczyźnie i w pewnym stop­niu dzieje się także dzisi­aj. Powiedzmy nie dla in vit­ro! My wiemy dlaczego, ale trze­ba nadal wszys­tkim przy­pom­i­nać, że pro­ce­du­ra in vit­ro jest pro­ce­durą śmier­ci i kalect­wa. Posi­adamy prze­cież znakomitą, ety­czną, szanu­jącą god­ność i życie człowieka, efek­ty­wną i tańszą metodę pomo­cy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest napro­tech­nolo­gia. Przy­toczę przy­padek słyn­nej aktor­ki Mał­gorzaty Kożu­chowskiej, która od kilku miesię­cy cieszy się synem Janem Fran­ciszkiem, który urodz­ił się dzię­ki zas­tosowa­niu napro­tech­nologii. Pani Mał­gorza­ta Kożu­chows­ka przez 6 długich lat czekała na swo­je pier­wsze dziecko. Nie dopuszcza­ła do swo­jej myśli pod­da­nia się zabiegowi in vit­ro, bo wiedzi­ała, co ta pro­ce­du­ra oznacza. Zde­cy­dowała się na napro­tech­nologię i bard­zo szy­bko stała się szczęśli­wą mamą urod­zonego zdrowego syna. Mimo że — jak sama powiedzi­ała w jed­nym z wywiadów — lekarze dawali jej tylko 2% szans na szczęśli­we macierzyńst­wo, ale napro­tech­nolo­gia połąc­zona z mod­l­itwą przyniosła wspani­ały efekt. Urodz­ił się zdrowy i ukochany syn Jan Fran­ciszek, który dał rodz­i­com wiele radości.

Szczęść Boże!


Świę­to Młodzianków Męczenników

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.