Święto Młodzianków Męczenników oraz o skutkach aborcji

Chci­ałbym przy­toczyć Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia na tem­at cele­browa­nia świę­ta Młodzianków Męczenników.

Warsza­wa, 12 grud­nia 2016 r.

Cele­bru­jmy Świę­to Młodzianków Męczenników !

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia zachę­ca do uroczys­tej cel­e­bracji Świę­ta Młodzianków Męczen­ników, w dniu 28 grudnia.

Świę­to to jest szczegól­ną okazją do reflek­sji, mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej i zadośćuczynienia za wys­tęp­ki prze­ciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zas­tanow­ić się nad wyjątkowym darem, jakim zostal­iśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Wspom­nie­nie o mordzie doko­nanym przez Hero­da, przy­pom­i­na o wielkim prob­lemie współczes­nego świa­ta – braku sza­cunku dla ludzkiego życia, którego prze­jawa­mi są abor­c­ja, stosowanie środ­ków poron­nych, in vit­ro i eutanaz­ja. Także w Polsce, gdzie trwa deba­ta społecz­na na tem­at potrze­by zapewnienia prawnej ochrony życia wszys­tkim poczę­tym dzieciom i lep­szej ochrony macierzyńst­wa. Świę­to to dobit­nie wskazu­je, że każde poczęte ludzkie życie w swej god­noś­ci dorównu­je życiu już urod­zone­mu i doma­ga się podob­nej ochrony.

Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejs­cach w Polsce odbędą się spec­jalne uroczys­toś­ci, nabożeńst­wa i Msze święte w intencji poszanowa­nia ludzkiego życia. Dla jed­nych będą one okazją do dziękczynienia za dar duchowej adopcji, którą pod­jęli w Dzień Świę­toś­ci Życia 25 mar­ca, wielu innych pode­jmie przyrzecze­nie duchowej adopcji dzieci poczętych.

Apelu­je­my o zaan­gażowanie się w lokalne inic­jaty­wy na rzecz obchodów tego Święta.

W imie­niu Zarzą­du Federacji

Paweł Wosic­ki – prezes
Antoni Szy­mańs­ki – wiceprezes
Antoni Zię­ba – wiceprezes

Chci­ałbym jeszcze przekazać dobrą wiado­mość doty­czącą pełnej ochrony życia poczę­tych dzieci. Po dość długim okre­sie oczeki­wa­nia, Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony życia otrzy­mała odpowiedź z Komisji Pety­cji naszego Sej­mu. Pety­c­ja ta była wyko­rzys­tana przez nas jako przedłoże­nie gotowego pro­jek­tu ustawy chroniącej życie poczę­tych dzieci. Pod pro­jek­tem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia pod­pisało się praw­ie 200 tys. osób. Nasz pro­jekt ustawy chroniącej życie poczę­tych dzieci nie zaw­iera żad­nych sankcji karnych wobec kobi­et. To ważne stwierdze­nie przy­pom­i­na nam, że Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia w swoim dąże­niu do zapewnienia każde­mu, bez żad­nych wyjątków, poczęte­mu dziecku prawa do życia, sto­su­je się do wskazań Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, wyrażonej między inny­mi w komu­nika­cie z kwiet­nia 2016 roku. Księża biskupi pos­tu­lu­ją za prawem do życia dla każdego poczętego dziec­ka, ale wyraźnie wys­tępu­ją prze­ciw sankcjom karnym dla kobi­et, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży. Częs­to mówiliśmy, że nie chce­my kara­nia kobi­et, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży, ponieważ już sama natu­ra każe je różny­mi skutka­mi. Przemil­czany­mi przez potężne media, są skut­ki abor­cji dla zdrowia później rod­zonych przez tę kobi­etę dzieci.

Gdy kobi­eta dokonu­je zamachu na swo­je nien­ar­o­d­zone dziecko, a po kilku lat­ach decy­du­je się urodz­ić następ­ne dziecko okazu­je się, że skut­ki zabójst­wa tego wcześniejszego dziec­ka, które nie doczekało się nar­o­dzin, są bard­zo groźne dla następ­nego dziec­ka. Ist­nieje bard­zo obsz­er­na lit­er­atu­ra współczes­na i odległa. Chcę przy­toczyć pracę dr Gila z Krakowa z lat 80 – tych, w której wykazał, że kobi­ety które wcześniej dokon­ały abor­cji rodzą następ­ne dziecko ze statysty­cznie pię­ciokrot­nie więk­szą śmiertel­noś­cią około­porodową. Prof. Włodz­imierz Fijałkows­ki w swo­jej pra­cy naukowej, którą wielokrot­nie pub­likował w cza­sach PRL – u zawarł bada­nia z których wynikało, że statysty­cznie kobi­eta, która wcześniej dokon­ała abor­cji rodzi następ­ne dziecko z czterokrot­nie więk­szą liczbą różnych wad wrod­zonych. Jest to bard­zo poważne osła­bi­e­nie zdrowia następ­nego dziec­ka. Z nowych bry­tyjs­kich, chińs­kich i duńs­kich danych wyni­ka, że kobi­ety które wcześniej dokon­ały abor­cji później mają kłopo­ty z donosze­niem następ­nej ciąży i wielokrot­nie częś­ciej wys­tępu­je nat­u­ralne poronie­nie tego oczeki­wanego dziecka.

Mamy też nowe dane na tem­at zwięk­szonej śmiertel­noś­ci około­porodowej dzieci, kobi­et, które wcześniej dokon­ały abor­cji. Trag­iczne dane mówią, że takie dzieci ule­ga­ją bard­zo groźnej, ostrej białaczce lim­foblasty­cznej wielokrot­nie częś­ciej niż dzieci kobi­et, które nigdy nie dokon­ały zamachu na swe nien­ar­o­d­zone dziecko.

Módlmy się, aby dyskus­je i narady w Sejmie zakończyły się sukce­sem i wzrosła praw­na ochrona życia poczę­tych dzieci.

Szczęść Boże!

 


Świę­to Młodzianków Męczen­ników oraz o skutkach aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.