Święto Młodzianków Męczenników i nadzieja zawarta w „Evangelium vitae”

Chci­ałbym zachę­cić do uczest­nict­wa w obchodach Świę­ta Młodzianków Męczen­ników. Prezen­towałem już na ante­nie Radia Mary­ja Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i z uwa­gi na jego szczegól­ny charak­ter poz­wolę sobie jeszcze raz go przypomnieć.

Warsza­wa, 12 grud­nia 2016 r.

Cele­bru­jmy Świę­to Młodzianków Męczenników !

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia zachę­ca do uroczys­tej cel­e­bracji Świę­ta Młodzianków Męczen­ników, w dniu 28 grudnia.

Świę­to to jest szczegól­ną okazją do reflek­sji, mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej i zadośćuczynienia za wys­tęp­ki prze­ciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zas­tanow­ić się nad wyjątkowym darem, jakim zostal­iśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Wspom­nie­nie o mordzie doko­nanym przez Hero­da, przy­pom­i­na o wielkim prob­lemie współczes­nego świa­ta – braku sza­cunku dla ludzkiego życia, którego prze­jawa­mi są abor­c­ja, stosowanie środ­ków poron­nych, in vit­ro i eutanaz­ja. Także w Polsce, gdzie trwa deba­ta społecz­na na tem­at potrze­by zapewnienia prawnej ochrony życia wszys­tkim poczę­tym dzieciom i lep­szej ochrony macierzyńst­wa, Świę­to to dobit­nie wskazu­je, że każde poczęte ludzkie życie w swej god­noś­ci dorównu­je życiu już urod­zone­mu i doma­ga się podob­nej ochrony.

Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejs­cach w Polsce odbędą się spec­jalne uroczys­toś­ci, nabożeńst­wa i Msze święte w intencji poszanowa­nia ludzkiego życia. Dla jed­nych będą one okazją do dziękczynienia za dar duchowej adopcji, którą pod­jęli w Dzień Świę­toś­ci Życia 25 mar­ca, wielu innych pode­jmie przyrzecze­nie duchowej adopcji dzieci poczętych.

Apelu­je­my o zaan­gażowanie się w lokalne inic­jaty­wy na rzecz obchodów tego Święta.

W imie­niu Zarzą­du Federacji

Paweł Wosic­ki – prezes
Antoni Szy­mańs­ki – wiceprezes
Antoni Zię­ba – wiceprezes

Serdecznie zaprasza­my mieszkańców Krakowa 28 grud­nia do cel­e­bracji tego świę­ta w miejs­cu szczegól­nym bo w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Prze­wod­niczyć obchodom Świę­ta Młodzianków Męczen­ników będzie JE ks. bp. Jan Szkodoń. Serdecznie zapraszam o godz. 15.00 do Bazy­li­ki Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o 15:20 rozpocznie się Masza św. w intencji prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia, której prze­wod­niczyć będzie i homil­ię wygłosi JE ks. bp. Jan Szkodoń.

Gorą­co zachę­cam wszys­t­kich mieszkańców Krakowa i okolic do uczest­nict­wa w tych mod­l­itwach. Musimy przepraszać Pana Boga za grzechy prze­ci­wko życiu w wymi­arze oso­bistym, rodzin­nym a przede wszys­tkim w wymi­arze nar­o­dowym. 20 mil­ionów dzieci zabito w naszej Ojczyźnie przed nar­o­dze­niem, to wielkie zło doma­ga się od nas ekspi­a­cyjnej modlitwy.

Chci­ałbym przy­pom­nieć szczegól­nej wagi doku­ment, fun­da­men­tal­nej dla obrońców życia, Encyk­li­ki Evan­geli­um Vitae. Jest to wielkie dzieło życia św. Jana Pawła II.

Szczegól­ną uwagę prag­nę poświę­cić wam, kobi­ety, które dop­uś­ciłyś­cie się prz­er­wa­nia ciąży. Koś­ciół wie, jak wiele czyn­ników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wąt­pi, że w wielu przy­pad­kach była to decyz­ja bolesna, może nawet dra­maty­cz­na. Zapewne rana w waszych ser­cach jeszcze się nie zabliźniła. W isto­cie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodzi­we. Nie ule­ga­j­cie jed­nak zniechęce­niu i nie trać­cie nadziei. Stara­j­cie się raczej zrozu­mieć to doświad­cze­nie i zin­ter­pre­tować je w prawdzie. Z poko­rą i ufnoś­cią otwórz­cie się — jeśli tego jeszcze nie uczyniłyś­cie — na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofi­arować wam swo­je prze­bacze­nie i pokój w Sakra­men­cie Pojed­na­nia. Odkry­je­cie, że nic jeszcze nie jest stra­cone, i będziecie mogły poprosić o prze­bacze­nie także swo­je dziecko: ono ter­az żyje w Bogu. Wsparte radą i pomocą życ­zli­wych wam i kom­pe­tent­nych osób, będziecie mogły uczynić swo­je bolesne świadect­wo jed­nym z najbardziej wymownych argu­men­tów w obronie prawa wszys­t­kich do życia”.

Są to słowa św. Jana Pawła II budzące nadzieję mimo tej trud­nej sytu­acji, w której znalazły się kobi­ety po prz­er­wa­niu ciąży, zniszcze­niu życia swego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Św. Jan Paweł II, Papież Życia, jakże jas­no napisał w tej Encyk­lice, że nie moż­na stracić nadziei, ale trze­ba ufać w niezmier­zone Boże Miłosierdzie. Trze­ba także ufać w wielką miłość tych dzieci, którym niedane było się nar­o­dz­ić. Są to krzepiące słowa mimo tej dra­maty­cznej sytu­acji matek, które zde­cy­dowały się na abor­cję. Papież mówi: „Wierz­cie w miłość włas­nych nien­ar­o­d­zonych dzieci”, bo może nastąpić pojed­nanie i radosne spotkanie, które będzie trwało całą wieczność. Te piękne słowa nadziei niech towarzyszą osobom, które zostały zran­ione grzechem prze­ci­wko życiu.

Szczęść Boże!

 


Świę­to Młodzianków Męczen­ników i nadzie­ja zawarta w „Evan­geli­um vitae”
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.