Sukcesy obrońców życia na zachodzie

Niniejszy tekst poświę­cony będzie amerykańskim obroń­com życia poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci, którzy dzię­ki swo­je­mu zaan­gażowa­niu i deter­mi­nacji odnoszą znaczące sukcesy.

Pier­wsza wiado­mość doty­czy stanu Tek­sas, w którym od 14 lutego 2012 roku obow­iązu­je pra­wo, zgod­nie z którym kobiecie rozważa­jącej abor­cję pra­cown­i­cy klinik abor­cyjnych muszą zapro­ponować obe­jrze­nie USG nien­ar­o­d­zonego dziec­ka i dać możli­wość usłyszenia bicia jego ser­ca. Badanie takie ma być przeprowad­zone co najm­niej 24 godziny przed zaplanowaną abor­cją a lekarz ma obow­iązek szczegółowo wyjaśnić, co widać na mon­i­torze. Inic­ja­torzy wprowadzenia nowego prawa liczą na to, że dzię­ki bada­niu USG, kobi­eta będzie mogła w pełni zrozu­mieć, że abor­c­ja jest świadomym zabójst­wem rozwi­ja­jącego się dziec­ka i zmienić swo­ją decyzję. Dotąd tego typu bada­nia USG przed ostate­czną decyzją o abor­cji wprowadz­iły stany Alaba­ma, Luiz­jana, Okla­homa i Missisipi.

Autora­mi nowych rozwiązań prawnych są sen­a­torowie Sid Miller i Dan Patrick. Guber­na­tor Tek­sasu Rick Per­ry pod­pisał ustawę niezwłocznie po jej przyję­ciu przez Sen­at stanu Tek­sas. Na początku miesią­ca tek­sańs­ki Depar­ta­ment Pub­licznej Służ­by Zdrowia wys­tosował list do wszys­t­kich ośrod­ków medy­cznych przeprowadza­ją­cych abor­cję. W liś­cie zadeklarowano zami­ar pełnego egzek­wowa­nia zapisów nowej ustawy.

Sen­a­tor Dan Patrick, który jest jed­nym z autorów pro­jek­tu ustawy, sza­cu­je, że dzię­ki nowe­mu prawu, w stanie Tek­sas, gdzie rocznie dokonu­je się około 75 tys. abor­cji, około 15 tys. ist­nień ludz­kich zostanie ocalonych. „Nigdzie indziej w kra­ju nie ma takiego prawa, które miało­by taki wpływ. To nie moja zasłu­ga. To dzieło Boga” – powiedzi­ał repub­likańs­ki poli­tyk w roz­mowie z „Hous­ton Chron­i­cle”. Sza­cu­je się, że nawet 70–80% kobi­et rezygnu­je z abor­cji po obe­jrze­niu zdjęć USG swego nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Tylko w 2011 roku przyję­to 70 ustaw chronią­cych życie. Jedne z najbardziej znaczą­cych zmi­an wprowad­zono w stanie Nebras­ka. W 2010 roku weszła tam ustawa zakazu­ją­ca dokony­wa­nia abor­cji po 20. tygod­niu ciąży ze wzglę­du na odczuwany przez dziecko ból. Ustawa może zostać zaskarżona przed Sądem Najwyższym przez środowiska proabor­cyjne[1].

Zgod­nie z nowym prawem, takie prak­ty­ki są obec­nie niele­galne i zagrożone karą grzy­wny w wysokoś­ci 10 tys. dolarów. Placów­ce nag­min­nie łamiącej pra­wo grozi ode­branie licencji na świad­cze­nie usług medy­cznych[2].

Zapis prawny stanu Tek­sas stanowi wielkie i ważne osiąg­nię­cie obrońców życia, gdyż zwolen­ni­cy abor­cji ukry­wa­ją prawdę o początkach życia człowieka. Pokazane kobiecie, częs­to zdes­per­owanej, która nie posi­a­da pod­sta­wowej wiedzy o roz­wo­ju pre­na­tal­nym człowieka jest ważnym krok­iem w budze­niu sza­cunku do życia — a co najważniejsze w odwiedze­niu kobi­ety od zami­aru zabi­cia włas­nego dziecka.

Drugie zwycięst­wo amerykańs­kich obrońców życia miało miejsce w stanie Waszyn­g­ton. Amerykańs­cy aptekarze wygrali pię­ci­o­let­nią batal­ię prawną z władza­mi stanu Waszyn­g­ton, które w 2007 roku wprowadz­iły reg­u­lac­je, zmusza­jące far­ma­ceutów do sprzedaży środ­ków wczesno­poron­nych wbrew wierze i przeko­nan­iom moral­nym. W pozwie far­ma­ceu­ci uza­sad­niali, że przepisy narusza­ją ich prawa oby­wa­tel­skie, każąc wybier­ać między „zapewnie­niem źródeł utrzy­ma­nia a głęboką wiarą i przeko­na­ni­a­mi moralnymi”.

Sąd fed­er­al­ny przyz­nał far­ma­ceu­tom pra­wo odmowy sprzedaży środ­ków wczesno­poron­nych, które zabi­ja­ją poczęte dzieci w łonach ich matek.

Wyrok Sądu fed­er­al­nego znosi zapis Amerykańskiego Fed­er­al­nego Urzę­du Żywnoś­ci i Leków (FDA), który w 2006 roku zez­wolił na sprzedaż piguł­ki wczesno­poron­nej bez recep­ty. Oso­ba kupu­ją­ca w aptece taki specy­fik musi jedynie wykazać, że ukończyła 18 lat.

Prze­wod­niczą­ca orga­ni­za­cji pro-life Amerykanie Zjed­noczeni dla Życia (AUL), Char­maine Yoest pod­kreśla, że wyrok jest niezwyk­le ważny w kon­tekś­cie tego, co próbu­je ostat­nio robić admin­is­trac­ja Barac­ka Obamy, zmusza­jąc insty­tuc­je religi­jne do finan­sowa­nia w ramach obow­iązkowych ubez­pieczeń takich środ­ków i prak­tyk, jak środ­ki antykon­cep­cyjne, poronne i steryl­iza­c­ja, które w świ­etle wiary są moral­nie złe. „Fed­er­al­ny sąd okrę­gowy orzekł, że takie dzi­ałanie jest niez­godne z kon­sty­tucją” – komen­tu­je Yoest. Stephen Aden z chrześ­ci­jańskiej orga­ni­za­cji Alliance Defense Fund (ADF) zauważa, że wyrok w tej spraw­ie potwierdza, iż „sum­ie­nie i dobry stan zdrowia nie tylko dają się pogodz­ić, ale nie da się ich rozdzielić”.

To już dru­gi korzyst­ny dla far­ma­ceutów wyrok w sprawach doty­czą­cych sprzedaży środ­ków poron­nych. Podob­ną sen­tencją, jak sprawa ze stanu Waszyn­g­ton zakończył się rok temu pro­ces przed sądem w stanie Illi­nois. W 2007 roku Rada Aptekars­ka stanu Waszyn­g­ton wprowadz­iła przepisy zmusza­jące far­ma­ceutów bez wzglę­du na ich przeko­na­nia moralne do sprzedaży wczesno­poron­nej piguł­ki „dzień po”, której uży­cie wielu trak­tu­je jako abor­cję[3].

Warto w tym miejs­cu przy­toczyć jeszcze jed­ną ważną infor­ma­cję, która doty­czy Hisz­panii. Otóż jeden ze związków lekarzy wydał oświad­cze­nie, doma­ga­jąc się klauzuli sum­ienia dla lekarzy. Wiemy, że w Hisz­panii obow­iązu­je pra­wo zezwala­jące na zabi­janie poczę­tych dzieci na „życze­nie kobi­ety” do 14. tygod­nia ciąży. Przed­staw­iciel­ka hisz­pańs­kich lekarzy wyraz­iła, że pra­wo nie może zmuszać lekarzy do wykony­wa­nia wyroków śmier­ci na niewin­nych i bezbron­nych nien­ar­o­d­zonych dzieci­ach. Lekarz-abor­cjon­ista przes­ta­je pełnić rolę lekarza, gdy nie służy życiu.

Wiemy, że batalia o obronę życia nien­ar­o­d­zonych dzieci to batalia glob­al­na i każde zwycięst­wo w jakimkol­wiek kra­ju umac­nia nas – obrońców życia także w Polsce. Mamy nadzieję, że inic­jaty­wa hisz­pańs­kich lekarzy zmo­ty­wu­je służbę zdrowia w naszym kra­ju do wal­ki o wprowadze­nie odpowied­niej klauzuli sumienia.


Sukcesy obrońców życia na zachodzie

Przyp­isy:

  1. http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/usa:_stan_teksas_wprowadza_prawo_ograniczajace_aborcje_19088
  2. http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/5925, Tłu­macze­nie i opra­cow­anie własne HLI-Pol­s­ka na pod­staw­ie ser­wisu infor­ma­cyjnego Life­News (J.Pojman) – 13.02.2012 r.
  3. http://ekai.pl/obronazycia/x51756/farmaceuci-wygrali-walke-o-prawo-do-klauzuli-sumienia/, Tłum. za: B. John­son, Fed­er­al court: forc­ing phar­ma­cists to dis­trib­ute abor­ti­fa­cient drugs „uncon­sti­tu­tion­al”, Wed Feb 22, 2012, http://www.lifesitenews.com/news/federal-court-forcing-pharmacists-to-distribute-abortion-pill-unconstitutio.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.