Sukces w Parlamencie Europejskim — odrzucony raport Estreli

Pro­jekt soc­jal­ist­ki z Por­tu­galii, który miał na celu narzu­cić m.in. legal­iza­cję zbrod­ni abor­cji we wszys­t­kich kra­jach europe­js­kich, a także wprowadze­nie demor­al­izu­jącej edukacji sek­su­al­nej do szkół pod­sta­wowych został odrzu­cony pod­czas głosowa­nia na ple­narnym posiedze­niu Par­la­men­tu Europejskiego.

Pełen radoś­ci chci­ałbym podzielić się z Wami sukce­sem wszys­t­kich obrońców życia w Par­la­men­cie Europe­jskim, gdzie 10 grud­nia 2013 roku miało miejsce głosowanie nad tzw. raportem Estre­li. Jest to pro­jekt sporząd­zony przez soc­jal­istkę z Por­tu­galii, który poprzez uznanie go przez Par­la­ment Europe­js­ki miał na celu narzu­cić m.in. legal­iza­cję zbrod­ni abor­cji we wszys­t­kich kra­jach europe­js­kich, a także wprowadze­nie demor­al­izu­jącej edukacji sek­su­al­nej do szkół pod­sta­wowych. Pod­czas głosowa­nia na ple­narnym posiedze­niu Par­la­men­tu Europe­jskiego raport Estre­li został odrzu­cony. Jest to wiel­ki sukces obrońców życia, ponieważ wyżej wymienione cele rapor­tu zostały ostate­cznie zablokowane.

Udało się także odnieść inny sukces. Gru­pa europe­js­kich kon­ser­watys­tów i refor­ma­torów przy­go­towała pro­jekt rezolucji, w której pod­kreślono, że stanowie­nie prawa odnośnie do abor­cji czy edukacji sek­su­al­nej jest domeną państw członkows­kich, a nie władz Unii Europe­jskiej. Została ona przyję­ta 334 głosa­mi (prze­ci­wko wprowadze­niu rezolucji głosowało 327 posłów). Przyję­cie rezolucji poprzedz­ił sukces Europe­jskiej Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z nas”. Przy­pom­nę, że w ramach tej Inic­jaty­wy zebra­no w całej Europie praw­ie 2 mil­iony pod­pisów pod pro­jek­tem, którego celem jest zablokowanie finan­sowa­nia z fun­duszy Unii Europe­jskiej abor­cji w kra­jach trze­ciego świa­ta. Dys­ponu­jąc struk­tu­ra­mi ogól­noeu­rope­jski­mi, udało się zmo­bi­li­zować obrońców życia z całej Unii Europe­jskiej, którzy wysłali 80 000 e‑maili do euro­posłów z żądaniem odrzuce­nia rapor­tu Estre­li – co też uczynił Par­la­ment Europe­js­ki. Jest to ogrom­ny sukces. Cieszę się i dzięku­ję wszys­tkim euro­posłom, którzy głosowali za życiem. Wspom­nę osobę Kon­ra­da Szy­mańskiego, który angażu­je się w Par­la­men­cie Europe­jskim broniąc życia i rodziny. Dzięku­ję również wszys­tkim, którzy mod­litewnie wspier­a­ją dzieło obrony ludzkiego życia od moment poczę­cia. Niech dalej zwycięża cywiliza­c­ja życia – nawet w Par­la­men­cie Europejskim.


Sukces w Par­la­men­cie Europe­jskim — odrzu­cony raport Estreli
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.