Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Kochani rodz­ice i dzi­ad­kowie – pil­nu­j­cie tego, co się dzieje w przed­szko­lach z Waszy­mi dzieć­mi i wnuka­mi! To rodz­ice mają pier­wsze i pod­sta­wowe pra­wo do wychowa­nia swoich dzieci w zgodzie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi i wartoś­ci­a­mi. Trze­ba udać się do dyrekcji przed­szkoli, do których uczęszcza­ją Wasze dzieci, dowiedzieć się, czy nie wprowad­zono no nich ide­ologii gen­der pod hasłem „Równoś­ciowe przed­szkole” i zablokować tego typu dzi­ała­nia niszczące pod­stawy wychowa­nia najmłodszych.

Dzisi­aj chci­ałbym krótko omówić sukces mieszkańców Częs­to­chowy, którzy we współpra­cy z Pol­skim Sto­warzysze­niem Obrońców Życia Człowieka zor­ga­ni­zowali 7 wrześ­nia 2013 roku w Urzędzie Mias­ta sym­pozjum naukowe „Ekolo­gia prokreacji. Jak sobie radz­ić z bezpłodnością?”.

Jako prele­gen­tów zapros­zono m.in. dwóch wybit­nych pro­fe­sorów z Warsza­wy. Jed­nym z nich był prof. dr hab. n. med. Bog­dan Chaz­an, dyrek­tor Szpi­ta­la Gineko­log­iczno-Położniczego w Warsza­w­ie, członek komisji prob­le­mowych Region­al­nego Biu­ra Europe­jskiego Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia i Rady Europy. W swoim wys­tąpi­e­niu „Jak sobie radz­ić z bezpłod­noś­cią?” omówił prob­lematykę niepłod­noś­ci, wskazał na bard­zo wiele zagrożeń, jakie niesie za sobą pro­ce­du­ra in vit­ro oraz przed­staw­ił efek­ty­wną, tańszą i ety­czną metodę rzeczy­wis­tego leczenia prob­lemów z płod­noś­cią – napro­tech­nologię. W następ­nym refera­cie pt. „Napro­tech­nolo­gia odpowiedz­ią na potrze­by pac­jen­ta – doświad­cze­nie Ośrod­ka Tros­ki o Płod­ność Dar NaPro w Biel­sku-Białej” lek. med. Pani Daria Mikuła-Wesołows­ka (lekarz, instruk­tor Mod­elu Creighton, bioe­tyk) przed­staw­iła własne doświad­czenia i sukcesy w lecze­niu niepłod­noś­ci w opar­ciu o dzi­ałal­ność Ośrod­ka Tros­ki o Płod­ność. Następ­nym prele­gen­tem był prof. dr hab. Andrzej Kochańs­ki (Insty­tut Medy­cyny Doświad­czal­nej i Klin­icznej PAN w Warsza­w­ie), który w swoim wys­tąpi­e­niu „Wpływ tech­nologii in vit­ro na geny człowieka” przed­staw­ił wykaz badań naukowych, medy­cznych potwierdza­ją­cych ist­nie­nie poważnych wad gene­ty­cznych u dzieci poczę­tych metodą in vit­ro. Sym­pozjum naukowe zostało wzbo­ga­cone pro­jekcją dwóch krót­kich filmów: „Od poczę­cia: dziecko” (16 min) oraz „Dziesięć lat napro­tech­nologii w Irlandii” (14 min). Doku­ment z Irlandii bard­zo pod­bu­dował słuchaczy i ukazał napro­tech­nologię jako pozy­ty­wną odpowiedź współczes­nej medy­cyny na prob­lem bezpłod­noś­ci w małżeńst­wie. W sym­pozjum głos zabrali także: poseł Szy­mon Giżyńs­ki, rad­ny Sejmiku woj. śląskiego Artur War­zocha, prze­wod­niczą­cy Klubu Rad­nych PiS Częs­to­chowskiej Rady Mias­ta Artur Gawrońs­ki, wiceprezes Unii Laikatu Katolick­iego Krzysztof Janus. W związku z fak­tem, ze Częs­to­chowa jako pier­wsza wprowadz­iła częś­ciową refun­dację pro­ce­dury in vit­ro, kon­fer­enc­ja „Ekolo­gia prokreacji. Jak sobie radz­ić z bezpłod­noś­cią?” okaza­ła się sukce­sem. Orga­ni­za­c­ja tego typu inic­jatyw świad­czy o orga­ni­zowa­niu się mieszkańców Częs­to­chowy, którzy nie chcą, aby w następ­nym planie budże­towym refun­dowano tak nieefek­ty­wną, niosącą śmierć i wady wrod­zone, metodę in vit­ro, a wspier­a­no i współ­fi­nan­sowano naprotechnologię.

W medi­ach pojaw­iła się infor­ma­c­ja, ze w 86 przed­szko­lach na tere­nie Pol­s­ki został wprowad­zony pro­gram „Równoś­ciowe przed­szkole”. Jest to kole­jne wprowadze­nie w ide­ologię gen­der – zrów­nanie płci. W ramach tego pro­gra­mu chłopców należy zachę­cać do zabaw przez­nac­zonych dla dziew­czynek (m.in. mal­owanie paznok­ci, czesanie loków, prze­bieranie w dziew­częce stro­je). Nato­mi­ast dziew­czę­ta próbu­je się uczyć chłopię­cych ról. Pro­gram „Równoś­ciowe przed­szkole” finan­sowane jest ze środ­ków Unii Europe­jskiej (1 400 000 zł). Kochani rodz­ice i dzi­ad­kowie – pil­nu­j­cie tego, co się dzieje w przed­szko­lach z Waszy­mi dzieć­mi i wnuka­mi! To rodz­ice mają pier­wsze i pod­sta­wowe pra­wo do wychowa­nia swoich dzieci w zgodzie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi i wartoś­ci­a­mi. Trze­ba udać się do dyrekcji przed­szkoli, do których uczęszcza­ją Wasze dzieci, dowiedzieć się, czy nie wprowad­zono no nich ide­ologii gen­der pod hasłem „Równoś­ciowe przed­szkole” i zablokować tego typu dzi­ała­nia niszczące pod­stawy wychowa­nia najmłodszych.


Sukces kon­fer­encji naukowej na tem­at in vit­ro w Częs­to­chowie; „Nie” dla równoś­ciowych przedszkoli
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.