Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Nie pozwól­cie, aby nieuprawnione oso­by (tzw. eduka­torzy sek­su­al­ni) z grup typu Pon­ton demor­al­i­zowały Waszą młodzież. Pyta­j­cie dyrekcję, jak wyglą­da sprawa wychowa­nia do życia w rodzinie, czy przed­miot jest real­i­zowany zgod­nie z wyty­czny­mi min­is­te­ri­al­ny­mi. Ufam, że podob­nie jak fran­cus­cy obroń­cy życia, my także zwyciężymy.

Przekazu­ję rados­ną wiado­mość, że decyzją rzą­du usunię­to ele­men­ty ide­ologii gen­der z pro­gramów naucza­nia w szkołach fran­cus­kich. Jest to wiel­ki sukces obrońców życia i praw rodziny. Pro­gram „ABCD równoś­ci”, pod hasłem wal­ki ze stereo­ty­pa­mi, miał na celu m.in. zacieranie różnic pomiędzy płci­a­mi i wprowadze­nie ele­men­tów ide­ologii gen­der. Dzię­ki mod­l­itwie i akty­wne­mu dzi­ała­niu (protesty, listy, marsze) rząd wyco­fał demor­al­izu­ją­cy pro­gram ze szkół. Wielokrot­nie pod­czas różnych man­i­fes­tacji fran­cus­cy obroń­cy życia spo­tykali się z agresją ze strony policji. Jed­nak nie pod­dali się. Ufam, że to zwycięst­wo zmo­bi­lizu­je także Polaków do wal­ki o praw­idłowy ksz­tałt edukacji sek­su­al­nej oraz wychowa­nia dzieci i młodzieży.

Pani min­is­ter edukacji nar­o­dowej Joan­na Kluzik-Ros­tkows­ka zapowiedzi­ała, że po wakac­jach pra­cown­i­cy oświaty wrócą do anal­izy i oce­ny pol­skiej edukacji sek­su­al­nej. Wielokrot­nie infor­mowałem, że wprowad­zony do pol­skiego sys­te­mu oświaty w 1998 roku przed­miot „wychowanie do życia w rodzinie”, odpowia­da edukacji sek­su­al­nej typu A. Przy­pom­nę podzi­ał na trzy rodza­je edukacji sek­su­al­nej: Typ A – wychowanie do czys­toś­ci – absty­nencji sek­su­al­nej (chasti­ty edu­ca­tion, absti­nence-only edu­ca­tion); Typ B – bio­log­icz­na edukac­ja sek­su­al­na (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy na tem­at antykon­cepcji, nie uwzględ­nia zasad ety­cznych; Typ C – złożona edukac­ja sek­su­al­na zaw­ier­a­ją­ca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion) za: Com­mit­tee on Ado­les­cence, Con­dom Use by Ado­les­cent, w: Amer­i­can Acad­e­my of Pedi­atrics, „Pedi­atrics”, Vol. 107, No 6 June 2001, s. 1466). W Polsce każdego roku rejestru­je się 20–40 abor­cji u nielet­nich uczen­nic. W Szwecji i Wielkiej Bry­tanii nato­mi­ast — gdzie roz­dawane są środ­ki antykon­cep­cyjne dzieciom — każdego roku odno­towu­je się 7 300 abor­cji u nielet­nich uczen­nic (Szwec­ja) i 45 000 (Wiel­ka Bry­ta­nia). Powyższe dane pochodzą z Eurostatu – Europe­jskiego Urzę­du Statysty­cznego: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/population/data/database). Dlaczego zwolen­ni­cy wprowadzenia sekse­dukacji typu B chcą zniszczyć rezul­taty naucza­nia w szkołach przed­mio­tu wychowa­nia do życia w rodzinie? Nie pozwól­cie, aby nieupraw­ione oso­by (tzw. eduka­torzy sek­su­al­ni) z grup typu Pon­ton demor­al­i­zowały Waszą młodzież. Pyta­j­cie dyrekcję, jak wyglą­da sprawa przy­go­towa­nia do życia w rodzinie, czy przed­miot jest real­i­zowany zgod­nie z wyty­czny­mi min­is­te­ri­al­ny­mi. Ufam, że podob­nie jak fran­cus­cy obroń­cy życia, my także zwyciężymy.


Sukces fran­cus­kich obrońców życia i praw rodziny
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.