Strategia kłamstwa zwolenników legalizacji aborcji

Nor­ma McCor­vey zmarła 18 lutego w wieku 69 lat w Stanach Zjed­noc­zonych. Przy­czyniła się do legal­iza­cji abor­cji na tere­nie całych Stanów Zjednoczonych.

Jej przy­padek został wyko­rzys­tany przez środowiska prawnicze, do zale­gal­i­zowa­nia zbrod­ni abor­cji prak­ty­cznie do 9 miesią­ca ciąży. Cała his­to­ria wydarzyła się w mar­cu 1970 roku, gdzie dwie młode szuka­jące sukce­su i sławy prawnicz­ki Lin­da Cof­fee i Sarah Wed­ding­ton wytoczyły z powództ­wa wów­czas 22 let­niej Normy McCor­vey pro­ces w stanie Texas o pra­wo do prz­er­wa­nia niech­cianej ciąży. Nor­ma McCor­vey twierdz­iła wów­czas, że została zgwał­cona i rzeko­mo był to gwałt zbiorowy. Poczęło się dziecko, a ona chci­ała prz­er­wać tę niech­cianą ciążę. Prawnicz­ki uru­chomiły całą mach­inę pro­pa­gandową. Media na całym świecie mają w legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji, nieste­ty niech­lub­ny i skan­dal­iczny wręcz udzi­ał. Ten przy­padek ukazy­wano na różne sposo­by, doma­ga­jąc się wprowadzenia przez Sąd Najwyższy pełnej legal­iza­cji zbrod­ni aborcji.

Sąd Najwyższy wyrok­iem z 22 Sty­cz­nia 1973 roku udzielił kobi­etom „możli­woś­ci prz­er­wa­nia ciąży prak­ty­cznie do 9 miesią­ca”. Za tą zbrod­niczą decyzją opowiedzi­ało się sied­miu członków Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, a dwóch było „prze­ciw”. Przy tej okazji chcę przy­pom­nieć metody kłamstw i manip­u­lacji jakie wów­czas stosowano w Stanach Zjed­noc­zonych. Przy­toczę słowa dok­to­ra Bernar­da Nathansona, zmarłego przed kilku laty człowieka, który przy­czynił się do legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji, a później obser­wu­jąc prze­bieg zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonego dziec­ka na ekranie USG przeszedł na stronę pro-life. Przy końcu swo­jego życia włączył się w struk­tu­ry wspól­no­ty Koś­cioła Katolick­iego. Na początku sterował wielką mach­iną pro­pa­gandową kłamst­wa, które doprowadz­iło do hanieb­nej i zbrod­niczej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Fałs­zowanie son­daży — Nathanson pod­czas swoich dwukrot­nych wiz­yt w Polsce bard­zo wyraźnie mówił, że nie przeprowadzano żad­nych son­daży tylko kła­mano, że takie się odbyły. Wyni­ki wirtu­al­nych son­daży wspier­ały legal­ność aborcji.

Kłamst­wa związane z sza­cunka­mi popar­cia dla legal­iza­cji abor­cji — Natan­son mówił, że takiego popar­cia w Stanach Zjed­noc­zonych nie było. Nato­mi­ast media przekazy­wały społeczeńst­wu nieprawdę twierdząc, że było popar­cie dla legal­iza­cji aborcji.

Orga­ni­za­torzy machiny śmier­ci wiedzieli, że wów­czas w Stanach Zjed­noc­zonych dokony­wano w tak zwanym podziemiu około 100 tys. niele­gal­nych abor­cji. Mediom nato­mi­ast podawali, że abor­cji w podziemiu jest wykony­wanych aż 1 mil­ion rocznie. Mnożnik kłamst­wa to 10.

Jeszcze bardziej zatr­waża­jące jest posunię­cie się do fałs­zowa­nia danych doty­czą­cych śmiertel­noś­ci amerykańs­kich kobi­et w skutek niele­gal­nych abor­cji. Nathanson mówił jas­no, że wiedzieli — w skutek niele­gal­nych abor­cji w całych Stanach Zjed­noc­zonych rok rocznie umiera od 200 do 250 kobi­et. Mediom podawali, że śmiertel­ność tych kobi­et jest rzę­du 10 tys. zgonów wskutek niele­gal­nych aborcji.

U nas też straszyli, że jak wprowadz­imy ochronę życia poczę­tych dzieci to niele­gal­na abor­c­ja będzie powodować śmierć tych kobi­et, które w niehigien­icznych warunk­ach, niele­gal­nie będą dokony­wały abor­cji. Mamy rzą­dowe dane z 25 lat z których wyni­ka, że był tylko jeden zgon. W Polsce abor­cyj­na śmiertel­ność około­porodowa jest wielokrot­nie mniejsza niż w kra­jach, które zale­gal­i­zowały zbrod­niczy pro­ced­er abor­cyjny, jak Wiel­ka Bry­ta­nia, Niem­cy czy Francja.

Na przykładzie Stanów Zjed­noc­zonych tak­ty­ka jest bard­zo istot­na. Zostały przemil­czane stanowiska wielu religii i orga­ni­za­cji, a media przed­staw­iały sprawę tak, że całe społeczeńst­wa amerykańskie były za legal­iza­cją abor­cji. Jedyną orga­ni­za­cją, wspól­notą religi­jną, która się wyraźnie prze­ci­w­staw­iała był Koś­ciół katolic­ki. Natan­son pod­kreślił bard­zo ważną rzecz, która dzi­ałała na korzyść legal­iza­cji abor­cji. Próbowano zaprzeczyć naukowe­mu fak­towi, że życie zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Jest to ogól­noświa­towa tak­ty­ka środowisk proabor­cyjnych opar­ta na kłamst­wach i manip­u­lacji, którą się stosowało i sto­su­je do dnia dzisiejszego.

Szczęść Boże!


Strate­gia kłamst­wa zwolen­ników legal­iza­cji aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.