Strategia kłamstwa zwolenników legalizacji aborcji

Norma McCor­vey zmarła 18 lutego w wieku 69 lat w Stanach Zjed­noc­zonych. Przy­czyniła się do legal­iza­cji abor­cji na tere­nie całych Stanów Zjednoczonych.

Jej przy­padek został wyko­rzys­tany przez środowiska prawnicze, do zale­gal­i­zowa­nia zbrodni abor­cji prak­ty­cznie do 9 miesiąca ciąży. Cała his­to­ria wydarzyła się w marcu 1970 roku, gdzie dwie młode szuka­jące sukcesu i sławy prawniczki Linda Cof­fee i Sarah Wed­ding­ton wytoczyły z powództwa wów­czas 22 let­niej Normy McCor­vey pro­ces w stanie Texas o prawo do prz­er­wa­nia niech­cianej ciąży. Norma McCor­vey twierdz­iła wów­czas, że została zgwał­cona i rzekomo był to gwałt zbiorowy. Poczęło się dziecko, a ona chci­ała prz­er­wać tę niech­cianą ciążę. Prawniczki uru­chomiły całą mach­inę pro­pa­gandową. Media na całym świecie mają w legal­iza­cji zbrodni abor­cji, niestety niech­lubny i skan­dal­iczny wręcz udział. Ten przy­padek ukazy­wano na różne sposoby, doma­ga­jąc się wprowadzenia przez Sąd Najwyższy pełnej legal­iza­cji zbrodni aborcji.

Sąd Najwyższy wyrok­iem z 22 Sty­cz­nia 1973 roku udzielił kobi­etom „możli­wości prz­er­wa­nia ciąży prak­ty­cznie do 9 miesiąca”. Za tą zbrod­niczą decyzją opowiedzi­ało się sied­miu członków Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, a dwóch było „prze­ciw”. Przy tej okazji chcę przy­pom­nieć metody kłamstw i manip­u­lacji jakie wów­czas stosowano w Stanach Zjed­noc­zonych. Przy­toczę słowa dok­tora Bernarda Nathansona, zmarłego przed kilku laty człowieka, który przy­czynił się do legal­iza­cji zbrodni abor­cji, a później obser­wu­jąc prze­bieg zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonego dziecka na ekranie USG przeszedł na stronę pro-life. Przy końcu swo­jego życia włączył się w struk­tury wspól­noty Koś­cioła Katolick­iego. Na początku sterował wielką mach­iną pro­pa­gandową kłamstwa, które doprowadz­iło do hanieb­nej i zbrod­niczej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Fałs­zowanie son­daży — Nathanson pod­czas swoich dwukrot­nych wizyt w Polsce bardzo wyraźnie mówił, że nie przeprowadzano żad­nych son­daży tylko kła­mano, że takie się odbyły. Wyniki wirtu­al­nych son­daży wspier­ały legal­ność aborcji.

Kłamstwa związane z sza­cunkami popar­cia dla legal­iza­cji abor­cji — Natan­son mówił, że takiego popar­cia w Stanach Zjed­noc­zonych nie było. Nato­mi­ast media przekazy­wały społeczeństwu nieprawdę twierdząc, że było popar­cie dla legal­iza­cji aborcji.

Orga­ni­za­torzy machiny śmierci wiedzieli, że wów­czas w Stanach Zjed­noc­zonych dokony­wano w tak zwanym podziemiu około 100 tys. niele­gal­nych abor­cji. Mediom nato­mi­ast podawali, że abor­cji w podziemiu jest wykony­wanych aż 1 mil­ion rocznie. Mnożnik kłamstwa to 10.

Jeszcze bardziej zatr­waża­jące jest posunię­cie się do fałs­zowa­nia danych doty­czą­cych śmiertel­ności amerykańs­kich kobiet w skutek niele­gal­nych abor­cji. Nathanson mówił jasno, że wiedzieli — w skutek niele­gal­nych abor­cji w całych Stanach Zjed­noc­zonych rok rocznie umiera od 200 do 250 kobiet. Mediom podawali, że śmiertel­ność tych kobiet jest rzędu 10 tys. zgonów wskutek niele­gal­nych aborcji.

U nas też straszyli, że jak wprowadz­imy ochronę życia poczę­tych dzieci to niele­galna abor­cja będzie powodować śmierć tych kobiet, które w niehigien­icznych warunk­ach, niele­gal­nie będą dokony­wały abor­cji. Mamy rzą­dowe dane z 25 lat z których wynika, że był tylko jeden zgon. W Polsce abor­cyjna śmiertel­ność około­porodowa jest wielokrot­nie mniejsza niż w kra­jach, które zale­gal­i­zowały zbrod­niczy pro­ceder abor­cyjny, jak Wielka Bry­ta­nia, Niemcy czy Francja.

Na przykładzie Stanów Zjed­noc­zonych tak­tyka jest bardzo istotna. Zostały przemil­czane stanowiska wielu religii i orga­ni­za­cji, a media przed­staw­iały sprawę tak, że całe społeczeństwa amerykańskie były za legal­iza­cją abor­cji. Jedyną orga­ni­za­cją, wspól­notą religi­jną, która się wyraźnie prze­ci­w­staw­iała był Koś­ciół katolicki. Natan­son pod­kreślił bardzo ważną rzecz, która dzi­ałała na korzyść legal­iza­cji abor­cji. Próbowano zaprzeczyć naukowemu fak­towi, że życie zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Jest to ogól­noświa­towa tak­tyka środowisk proabor­cyjnych oparta na kłamst­wach i manip­u­lacji, którą się stosowało i sto­suje do dnia dzisiejszego.

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.