Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”

Chci­ałbym zaprezen­tować i krótko sko­men­tować stanowisko Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy ustawodawczej„Zatrzymać aborcję”.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia z nadzieją na poprawę prawnej ochrony życia poczę­tych dzieci, przyjęła zapowiedź oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy usta­wodaw­czej „Zatrzy­maj Abor­cję”. Inic­jaty­wa ta, lik­widu­jąc tzw. przesłankę eugeniczną abor­cji, ma na celu obję­cie prawną ochroną życia dzieci pre­na­tal­nie chore, które zgod­nie z obow­iązu­ją­cym obec­nie prawem są tej ochrony pozbaw­ione. Biorąc pod uwagę, że 95% legal­nych abor­cji w Polsce jest dokony­wanych na pod­staw­ie pode­jrzenia choro­by dziec­ka, zmi­ana prawa w tym zakre­sie doprowadzi do znacznego ograniczenia legal­nej abor­cji. Należy też pod­kreślić, że pro­jekt nie przewidu­je zmi­an co do karnej odpowiedzial­noś­ci za czyn abor­cji, w szczegól­noś­ci nie przewidu­je wprowadzenia kara­nia kobiet.

Mając świado­mość celu, jakim jest peł­na usta­wowa ochrona życia od momen­tu jego poczę­cia, przyj­mu­je­my tę inic­jaty­wę jako ważny krok przy­bliża­ją­cy nas istot­nie do pełnej prawnej ochrony życia. W pełni sol­idaryzu­je­my się ze stanowiskiem Księży Biskupów, wyrażonym w Komu­nika­cie z 376-go Zebra­nia Ple­narnego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki w Zakopa­nym, w którym czy­tamy: „Biskupi podtrzy­mu­ją wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczę­tych jako kon­sty­tucyjne pra­wo do życia. Pod­czas zebra­nia ple­narnego Kon­fer­enc­ja Episkopatu Pol­s­ki zapoz­nała się z oby­wa­tel­ską inic­jaty­wą „Zatrzy­maj Abor­cję”, mającą na celu więk­szą ochronę życia dziec­ka poczętego w per­spek­ty­wie pow­ięk­sza­jącego się zakre­su eugeni­ki pre­na­tal­nej. Biskupi pole­ca­ją mod­l­itwie tę inic­jaty­wę i popier­a­ją zbieranie podpisów.”

Tym, którym pro­jekt wydawać się może niewystar­cza­ją­cy, jako niespeł­ni­a­ją­cy pos­tu­latu pełnej prawnej ochrony wszys­t­kich dzieci poczę­tych, przy­pom­i­namy nauczanie Św. Jana Pawła wyrażone w encyk­lice Evan­geli­um vitae: „jeśli nie było­by możli­we odrzuce­nie lub całkowite zniesie­nie ustawy o prz­ery­wa­niu ciąży, par­la­men­tarzys­ta (…) postąpił­by słusznie, udziela­jąc swego popar­cia propozy­cjom, których celem jest ogranicze­nie szkodli­woś­ci takiej ustawy i zmierza­ją­cych w ten sposób do zmniejszenia jej negaty­wnych skutków na płaszczyźnie kul­tu­ry i moral­noś­ci publicznej.”

Wzy­wamy Usta­wodaw­cę do życ­zli­wego przyję­cia inic­jaty­wy oraz jak najszyb­szego uch­wale­nia pos­tu­lowanych zmi­an, co w połącze­niu z uch­waloną już ustawą i Rzą­dowym pro­gramem Za Życiem, przewidu­ją­cym konkretne wspar­cie dla rodzin wychowu­ją­cych dzieci chore, będzie znaczą­cym postępem w dziele budowa­nia cywiliza­cji życia i miłoś­ci w naszej Ojczyźnie.

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosic­ki – prezes
dr inż. Antoni Zię­ba – wiceprezes
Anna Dyn­dul – sekretarz”

Wszyscy oczeku­je­my, a w szczegól­noś­ci oso­by sku­pi­one wokół Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, na konkretne decyz­je par­la­men­tarzys­tów odnośnie pro­jek­tu naszej ustawy, której propozy­c­ja została złożona już we wrześniu ubiegłego roku.

Pro­jek­tu ustawy, który opra­cow­ała Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia, a w której przewidziano pełną, bez żad­nych wyjątków, prawną ochronę życia każdego poczętego dziec­ka. Pro­jek­tu, który nie wprowadza żad­nych sankcji karnych dla kobi­et, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży.

Rząd odpowiedzi­ał na dezy­der­at Komisji Pety­cji – Komisji Sej­mowej, która skierowała zapy­ta­nia do Pre­mier Beaty Szy­dło odnośnie naszej ustawy. Odpowiedź ta jest delikat­nie mówiąc rozczarowu­ją­ca. Pięt­naś­cie stron datowane jest na 9 czer­w­ca 2017 r. Odpowiedź skierowana jest na ręce Marsza­ł­ka Sej­mu Mar­ka Kuch­cińskiego. W odpowiedzi odnośnie gotowej ustawy, która leży w Komisji Sej­mowej od ubiegłego roku, nie ma żad­nych konkretów. Zakończe­niem doku­men­tu rzą­dowego jest stwierdze­nie, że w Rządzie: „nie są prowad­zone żadne prace nad zmi­aną ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1993 r. o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży.

W tej chwili w Komisji Sej­mowej jest nasz gotowy pro­jekt. Nato­mi­ast koledzy z Warsza­wy kierowani przez Kaję Godek przy­go­towu­ją nową inic­jaty­wę. Mają już popar­cie Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki i zapowiada­ją, że z końcem sierp­nia ustawa będzie gotowa. Początkiem wrześ­nia rozpocznie się zbieranie pod­pisów, pod nowym pro­jek­tem ustawy chroniącej życie w aspekcie tzw. wskazań eugenicznych.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia postanow­iła poprzeć tą inic­jaty­wę i jeżeli pro­jekt będzie już gotowy, to będziemy prosić naszych członków Fed­er­acji i naszych sym­pa­tyków, aby ten pro­jekt pod­pisali. Chy­ba, że nastąpi jak­iś nadzwycza­jny pozy­ty­wny przełom i Sejm zajmie się ustawą Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, która jeszcze raz pod­kreślam, czeka w Komisji Sej­mowej – Komisji Pety­cji na rozpatrzenie.

Szczęść Boże!

 


Stanowisko Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy usta­wodaw­czej „Zatrzy­maj aborcję”
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.