Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie dalszych działań na rzecz prawa do życia dla każdego poczętego dziecka i ochrony macierzyństwa

Wydarzenia ostat­nich tygod­ni – „czarny protest” i związane z nim zaw­iesze­nie, przy­na­jm­niej na jak­iś czas, par­la­men­tarnych prac nad ustawą, mającą zapewnić pełną prawną ochronę życia – są dla obrońców życia dużym zaskocze­niem, ale też wyzwaniem. Znacz­na część społeczeńst­wa, kobi­et i mężczyzn, dała się przekon­ać dem­a­gog­icznym i kłam­li­wym hasłom, że pra­wo chroniące życie wszys­t­kich poczę­tych dzieci zagraża zdrow­iu i życiu kobi­ety. Co się stało, że część kobi­et poczuła się zagrożona pos­tu­lata­mi pełnej prawnej ochrony życia człowieka od momen­tu poczę­cia? Prze­cież pol­skie doświad­cze­nie pokazu­je, że pra­wo chroniące życie dziec­ka poczętego dobrze służy też jego matce, rodzinie i całe­mu społeczeństwu.

Obar­cze­nie winą za niepowodze­nie oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy „Stop abor­cji” jedynie poli­tyków rządzącej par­tii, było­by niespraw­iedli­we. Należy tu powiedzieć jas­no, że wprowadze­nie do pro­jek­tu kar­al­noś­ci kobi­et (do 5 lat więzienia), i to wbrew woli więk­szoś­ci obrońców życia i pomi­mo próśb kierowanych ze strony Episkopatu, praw­icowych poli­tyków i wielu innych środowisk zatroskanych o prawdzi­we dobro dziec­ka poczętego i jego mat­ki, doprowadz­iło do rozbi­cia i osła­bi­enia ruchu pro-life w Polsce.

Zamieszanie wokół kar­al­noś­ci kobi­et przysłoniło nadrzęd­ny cel pro­jek­tu, a mianowicie lep­szą ochronę życia poczętego i macierzyńst­wa. Zami­ast tłu­maczyć społeczeńst­wu, że ochrona życia dziec­ka nigdy nie stoi w sprzecznoś­ci do prawa do życia czy zdrowia kobi­ety mat­ki, obroń­cy życia toczyli jałowe spory na tem­at kar­al­noś­ci. Fatal­na w skutkach propozy­c­ja wprowadzenia kar dla kobi­et pod­da­ją­cych się abor­cji zrodz­iła poczu­cie zagroże­nia, umiejęt­nie podsy­conego przez środowiska lewicowe i fem­i­nisty­czne. Efek­tem jest bezprece­den­sowy ruch oporu prze­ciw zmi­anom obow­iązu­jącego prawa w kierunku pełnej ochrony życia poczę­tych dzieci.

Naszym zadaniem na najbliższy czas jest przeko­nanie Polaków, że obroń­cy życia nie wys­tępu­ją nigdy prze­ciw matce dziec­ka poczętego – prze­ci­wnie, broniąc dziecko, bronią matkę, upom­i­na­jąc się o prawa dziec­ka, upom­i­na­ją się o prawa matki.

Z drugiej strony obroń­cy życia nie mogą przes­tać upom­i­nać się o pra­wo do życia dla wszys­t­kich poczę­tych dzieci. W Sejmie wciąż czeka na roz­pa­trze­nie pro­jekt Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, gwaran­tu­ją­cy pełną prawną ochronę dziec­ka poczętego, nieprzewidu­ją­cy sankcji karnej dla kobi­ety pod­da­jącej się abor­cji. Pro­jekt ten wciąż moż­na poprzeć swoim pod­pisem na stron­ie www.kochamykazdedziecko.pl — do czego gorą­co zachęcamy.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że do tem­atu pełnej ochrony życia dziec­ka poczętego, a także wspar­cia macierzyńst­wa, szczegól­nie tego trud­nego, związanego z chorobą mat­ki czy dziec­ka, Sejm tej kadencji wró­ci w najbliższym cza­sie. Poważnie trak­tu­je­my zapowiedzi Pani Pre­mier, a także Prze­wod­niczącego Klubu Par­la­men­tarnego PiS, że prace w tym kierunku będą nie tylko kon­tyn­uowane, ale uleg­ną przyspiesze­niu i będą potrak­towane pri­o­ry­te­towo. Czas zrozu­mieć, że pra­wo chroniące życie wszys­t­kich oby­wa­teli, dobrze służy wszys­tkim: dziecku poczęte­mu, jego matce, rodzinie i całe­mu społeczeństwu!

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosic­ki – prezes

dr inż. Antoni Zię­ba – wiceprezes

Anna Dyn­dul – sekretarz

Jest to bard­zo ważny doku­ment, który wyjaś­nia wiele ważnych kwestii. Odrzuce­nie pro­jek­tu Stop abor­cji — Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego, wspier­anego przez Ordo Iuris, nie jest katas­trofą. Od początku mówiłem, że kara więzienia dla kobi­et, zapisana w tym pro­jek­cie, wywoła wielkie wzburze­nie i niezad­owole­nie społeczne. I tak się stało. W ostat­niej chwili inic­ja­torzy tego pro­jek­tu chcieli pod wpły­wem zor­ga­ni­zowanych protestów — czarnych marszów, wyco­fać kar­al­ność kobi­et. Było to niemożli­we ze wzglę­du na zaist­nie­nie sprzecznoś­ci z reg­u­laminem prac sejmowych.

15 październi­ka na Jas­nej Górze miało miejsce wielkie wydarze­nie wagi moral­nej i religi­jnej, Wiel­ka Poku­ta. Myślę, że przyniesie wiele dobra w skali całej naszej ojczyzny, ale także wiele dobra w życiu poszczegól­nych naszych rodaków. Pod­czas całod­niowej mod­l­itwy pokut­nej na Jas­nej Górze zebranych było około 100 tys. osób. Została odpraw­iona ekspi­a­cyj­na Msza świę­ta za grzechy całego Nar­o­du pod prze­wod­nictwem ks. arcy­bisku­pa Stanisława Gądeck­iego. Kto uczest­niczył — to wspaniale! Kto mod­lił się w domu razem z piel­grzy­ma­mi — to znakomi­cie! Kto jeszcze tego nie uczynił, to bard­zo gorą­co zachę­cam — pomódlmy się indy­wid­u­al­nie o Miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny i odpuszcze­nie naszych nar­o­dowych win, szczegól­nie grzechów cięż­kich, które ciążą na naszym nar­o­dzie – jest nim zagła­da mil­ionów poczę­tych, a nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Szczęść Boże!


Stanowisko Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie dal­szych dzi­ałań na rzecz prawa do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochrony macierzyństwa
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.