Sprzeciw sumienia dla lekarzy w USA

Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Barack Oba­ma – najbardziej proabor­cyjny przy­wód­ca USA – kon­sek­went­nie dąży do sze­rok­iego stosowa­nia prawa do abor­cji (należy zaz­naczyć, że nie ist­nieje pra­wo kobi­ety do abor­cji). Jed­nym z naj­groźniejszych zamierzeń prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych jest zlik­wid­owanie wprowad­zonej przez poprzed­ni­ka obec­nego prezy­den­ta, George W. Bush’a tzw. klauzuli sum­ienia. Miała ona gwaran­tować lekar­zom i pielęg­niarkom pra­wo odmowy wykony­wa­nia abor­cji, czyli zabójst­wa nien­ar­o­d­zonego człowieka. W Stanach Zjed­noc­zonych taka możli­wość odmowy jest szczegól­nie waż­na ze wzglę­du na wprowad­zoną w życie decyzję Sądu Najwyższego USA 22 sty­cz­nia 1973 roku, orzeka­jącą w spraw­ie Roe prze­ci­wko Wade, która zale­gal­i­zowała abor­cję na życze­nie. Werdykt sądu dopuszczał możli­wość zabi­cia dziec­ka w pier­wszych dwóch trymes­tra­ch ciąży. Gdy chodz­iło o abor­cję w trzec­im trymestrze, poszczególne stany mogły wprowadzać swo­je własne przepisy[1]. Obec­ne pra­wo zezwala na zabi­cie dziec­ka nawet do 9 miesią­ca ciąży. Od 1973 roku w wyniku tejże ustawy straciło życie pon­ad 50 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Poprzed­ni prezy­dent George W. Bush wprowadz­ił klauzulę sum­ienia, która umożli­wiała służ­bie zdrowia odmowę uczest­nict­wa w pro­ce­durze abor­cji. Warto nad­mienić, iż w listopadzie 2003 roku George W. Bush pod­pisał ustawę zabra­ni­a­jącą wykony­wa­nia tzw. abor­cji przez częś­ciowe urodze­nie. Abor­c­ja ta pole­ga na zabi­ciu dziec­ka w późnej fazie ciąży. Uśmier­canie dokonu­je się w tym przy­pad­ku poprzez wywołanie przed­w­czes­nego poro­du i zabi­cie dziec­ka, kiedy jest już częś­ciowo na zewnątrz.

Wraz z wyborem na prezy­den­ta sen­a­to­ra Barac­ka Obamy zostały uru­chomione dzi­ała­nia mające na celu uch­wale­nie ustawy Free­dom of Choice Act, czyli ustawy o wol­noś­ci wyboru (w skró­cie: FOCA). Ustawa ta przewidu­je unieważnie­nie każdego prawa, zarówno na szczeblu stanowym, jak i fed­er­al­nym, które ogranicza lub w jakikol­wiek inny sposób reg­u­lu­ją kwest­ię abor­cji. Pro­jekt ustawy FOCA został już dwukrot­nie złożony w Kon­gre­sie (w lat­ach 2004 oraz 2007), jed­nakże do tej pory nie został pod­dany pod głosowanie żad­nej z izb[2].

Zniesie­nie klauzuli sum­ienia przez prezy­den­ta USA Barac­ka Obamę oznacza­ło­by, iż każdy lekarz i pielęg­niar­ka, nieza­leżnie od swo­jego świato­poglą­du i moral­nego sprze­ci­wu, musieli­by uczest­niczyć i wykony­wać pro­ce­durę abor­cji, czyli zabójst­wa nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Koś­ciół katolic­ki i liczne orga­ni­za­c­je obrońców życia zde­cy­dowanie sprze­ci­wia­ją się zniesie­niu klauzuli sum­ienia. Biskupi amerykańs­cy ostrze­ga­ją, że jeżeli zostanie znie­siona klauzu­la sum­ienia, będą zmuszeni zamknąć szpi­tale katolick­ie. Zas­tanaw­ia­jące jest mil­cze­nie pol­s­kich i zagranicznych mediów, jak również tzw. obrońców praw człowieka. Lekarz, który ma służyć życiu i zdrow­iu, gdy­by pozbaw­iono go sprze­ci­wu sum­ienia, został­by zde­grad­owany do roli „kata” abso­lut­nie niewin­nego człowieka — nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Przy­padek Stanów Zjed­noc­zonych pokazu­je, że człowiek, który zatracił wiarę w Boga, zagłuszył sum­ie­nie, a tym samym chce decy­dować o życiu i zdrow­iu drugiego człowieka.

Bło­gosław­iony Ojciec Świę­ty Jan Paweł II wypowiedzi­ał znami­enne słowa, iż: „Demokrac­ja bez wartoś­ci łat­wo przemienia się w jawny lub zaka­mu­flowany total­i­taryzm”. (Jan Paweł II, Encyk­li­ka Cen­tes­imus annus, nr 46)

Ufam, że mod­l­itwy setek tysię­cy osób oraz dzi­ała­nia oby­wa­tel­skie światłych i zde­ter­mi­nowanych amerykańs­kich obrońców życia, zabloku­ją inic­jaty­wę prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych. Z uwa­gi na ogrom­ną rolę Stanów Zjed­noc­zonych w poli­tyce świa­towej, wal­ka z cywiliza­cją śmier­ci jest walką o obronę życia od momen­tu poczę­cia w skali całego globu. Nie dop­uśćmy do tego, aby amerykańs­cy lekarze i pielęg­niar­ki byli zmuszani do zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Ufam, że w tą walkę o życie, moty­wowani miłoś­cią do Boga – Stworzy­ciela każdego dziec­ka, do lekarzy i pielęg­niarek, którzy prag­ną zachować god­ność pra­cown­i­ka służ­by zdrowia, My, Pola­cy również się zaan­gażu­je­my. Każde zwycięst­wo obrońców życia, uzyskane w jakimkol­wiek punkcie naszego globu, jest także naszym zwycięst­wem, gdyż świat stanowi jed­ną wielką rodz­inę. O tę mod­l­itwę serdecznie proszę.


Wal­ka o wol­ność sum­ienia w USA

Przyp­isy:

  1. http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x17736/usa-lat-legalizacji-aborcji-na-zyczenie/
  2. A. Zię­ba, Usta­wowe spory o abor­cję w USA, w: „Press­je”, Teka 17 (2009), s. 226–229.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.