Spotkania formacyjne akcji Kochamy każde dziecko

Serdecznie zapraszam na kon­fer­encję orga­ni­zowaną przez Akcję Katolicką w Polsce i Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia w ramach kam­panii społecznej „Kochamy każde dziecko”. Jest to spotkanie for­ma­cyjno-apos­tol­skie, które odbędzie się 28 maja (sob­o­ta) w Warsza­w­ie, ul. Hozjusza 2 w Domu Piel­grzy­ma „AMICUS

Celem tego spotka­nia jest lep­sze przy­go­towanie do rozpoczy­na­jącej się batalii o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka bez tzw. wyjątków.

PROGRAM spotka­nia formacyjnego

Kochamy KAŻDE dziecko”

9.30 – Msza św. w koś­ciele pw. św. Stanisława Kostki

10.30 – Rejes­trac­ja uczestników

11.00 – Otwar­cie konferencji

dr Paweł Wosic­ki – prezes PFROŻ, mgr inż. Urszu­la Fur­tak – prezes AK

11.15 – Słowo wprowadzające

Ks. bp Jan Wątro­ba – Prze­wod­niczą­cy Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Polski

11.30 – Geneza „Apelu do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyństwa”

dr Paweł Wosicki

11.45 – Jak pro­mować Apel i zbier­ać podpisy

dr inż. Antoni Zię­ba – wiceprezes PFROŻ

12.00 – Mod­l­it­wa „Anioł Pański”

PRZERWA

12.30 – Ciąża spec­jal­nej tros­ki – jak wspier­ać trudne macierzyństwo?

Antoni Szy­mańs­ki – sen­a­tor PiS, wiceprezes PFROŻ

Refer­aty wprowadza­jące do dyskusji na tem­at.: „Pra­wo do życia bez wyjątków”

12.45 – Prof. dr hab. Maria Ryś – aspekt psychologiczny

13.00 – Lek. med. Ewa Ślizień-Kuczap­s­ka – aspekt medyczny

13.15 – Mec. Waler­ian Piotrows­ki, Sen­a­tor RP (I i II kadencji) – aspekt prawny

Refer­aty wprowadza­jące będą ukierunk­owane na wyjaśnie­nie zasad­niczych racji, które prze­maw­ia­ją za wye­lim­i­nowaniem tzw. wyjątków zapisanych w dzisiejszej ustaw­ie (z 7 sty­cz­nia 1993 r.), chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci.

O godz. 13.30 odbędzie się dyskus­ja nt. złożonych prob­lemów obrony życia a także zbiera­nia pod­pisów pod „Apelem do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyńst­wa” Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. W Apelu jest zawarty jed­noz­naczny moc­ny pos­tu­lat elim­i­nacji tzw. wyjątków z ustawy chroniącej życie, a jed­nocześnie bard­zo moc­no zaak­cen­towano potrze­bę zachowa­nia niekar­al­noś­ci kobi­et, ofi­ar abor­cji. Każdy kto chce wziąć udzi­ał w kon­fer­encji, musi się zare­je­strować na stron­ie www.pro-life.pl/akcjazycie, lub tele­fon­icznie zgłosić chęć uczest­nict­wa w biurze Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia – tel. 61 653 03 91

Serdecznie zapraszam wszys­t­kich do udzi­ału w tej konferencji.

Nie­jako na mar­gin­e­sie chci­ałbym przy­pom­nieć pewien fakt z życia śp. Anny Jan­tar, wybit­nej piosenkar­ki cieszącej się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią, która wraca­jąc ze Stanów Zjed­noc­zonych zginęła w katas­trofie lot­niczej. Ksiądz Andrzej Witko w tygod­niku „Niedziela” ujawnił niez­nany fakt z jej życia. Anna Jan­tar, gor­li­wa katolicz­ka zaszła w dłu­go oczeki­waną ciążę, której owocem jest dzisi­aj podzi­wiana jej cór­ka, Natalia Kukul­s­ka. Niewiele osób wiedzi­ało, że piosenkar­ka poważnie zachorowała w cza­sie ciąży. Było to zatru­cie ciążowe i nie mogła przyj­mować żad­nych pokar­mów, bard­zo moc­no cier­pi­ała. Lekarze namaw­iali ją do abor­cji, uważali, że jest wielkie zagroże­nie jej życia i pod­kreślali, że dziecko nie ma szans na przeży­cie. Zroz­pac­zona Anna wraz z mężem Jarosławem Kukul­skim modlili się przez całą noc. Rano Anna Jan­tar zde­cy­dowała się, że nie pójdzie do szpi­ta­la, by pod­dać się abor­cji. Jej choro­ba po gor­li­wej mod­l­itwie ustąpiła. Urodz­iła szczęśli­wie córkę, która została znaną wszys­tkim piosenkarką. Niech to będzie umoc­nie­niem dla wszys­t­kich, którzy przeży­wa­ją różne życiowe rozter­ki, a gor­li­wa i ufna mod­l­it­wa potrafi przynieść ocale­nie matce i nien­ar­o­d­zone­mu dziecku.

Szczęść Boże!

 


Spotka­nia for­ma­cyjne akcji Kochamy każde dziecko
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.