Spojrzenie na 2013 rok

Wyni­ki bada­nia CBOS z lip­ca 2013 roku dowiodły, że 75% Polaków doma­ga się bezwarunk­owego prawa do życia dla każdego poczętego dziecka.

U progu 2014 roku chcę jeszcze raz spo­jrzeć na min­iony rok z per­spek­ty­wy obrony życia człowieka. Ubiegły rok to przede wszys­tkim pier­wsza ogól­noeu­rope­js­ka inic­jaty­wa „Jeden z nas”, pod którą pod­pisało się praw­ie 2 000 000 mieszkańców Unii Europe­jskiej. Jej celem jest zatrzy­manie finan­sowa­nia, ze środ­ków uni­jnych, abor­cji oraz ekspery­men­tów na nien­ar­o­d­zonych dzieci­ach w kra­jach Trze­ciego Świa­ta. Najwięcej pod­pisów zebra­no we Włoszech, a następ­nie w Polsce. Pod­sumowaniem inic­jaty­wy była kon­fer­enc­ja (odbyła się w Krakowie), która zgro­madz­iła obrońców życia z różnych państw Unii Europe­jskiej. Pod­czas trzyd­niowych obrad zas­tanaw­ial­iśmy się nad dal­szym roz­wo­jem akcji, aby w rezulta­cie Par­la­ment Europe­js­ki ją zaaprobował.

Sukce­sem Inic­jaty­wy „Jeden z nas” była wygrana pod­czas głosowa­nia nad raportem Estre­li (10 grud­nia 2013 r.), który zakładał pra­wo do abor­cji jako pod­sta­wowy przy­wilej mieszkańców Unii Europe­jskiej. Przyję­to kon­tr-rezolucję, w której pod­kreślono zapisy prawne, które pozwala­ją poszczegól­nym państ­wom członkowskim Unii Europe­jskiej na ustanaw­ian­ie przepisów doty­czą­cych takich kwestii jak abor­c­ja, edukac­ja sek­su­al­na czy pod­sta­wowe prawa moralne.

Prag­nę wspom­nieć także o son­dażu, który został przeprowad­zony przez CBOS w lipcu 2013 roku w Polsce i odnosił się do idei prawa do życia. Wyni­ki bada­nia dowiodły, że 75% Polaków doma­ga się bezwarunk­owego prawa do życia dla każdego poczętego dziec­ka. Jed­nakże pomi­mo ogrom­nego popar­cia w społeczeńst­wie i zebra­nia 400 000 pod­pisów pod pro­jek­tem now­eliza­cji Ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1993 r. o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78), która miała zapewnić pra­wo do życia dla dzieci obciążonych różnego rodza­ju wada­mi i choroba­mi, już w pier­wszym czy­ta­niu koal­ic­ja POPSL (także Ruch Paliko­ta i krę­gi fem­i­nisty­czne) odrzu­ciła pro­jekt. Trze­ba o tym fak­cie pamię­tać przy mają­cych się odbyć w tym roku wyb­o­rach do Par­la­men­tu Europe­jskiego i do samorzą­du lokalnego. Żaden ucz­ci­wy człowiek nie może odd­ać gło­su na te par­tie, które odrzu­ciły pra­wo do życia dla poczę­tych niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem.

Z radoś­cią odno­towu­je­my ros­nące popar­cie społeczne dla orga­ni­za­cji marszy dla życia i rodziny. W 2013 roku odbyły się w takich mias­tach jak: Poz­nań, Szczecin, Warsza­wa, Kraków.

Ostat­nia wiado­mość doty­czy mias­ta Częs­to­chowa, które jako pier­wsze w Polsce decyzją władz wprowadz­iło częś­ciową refun­dację pro­ce­dury in vit­ro. Dzię­ki staran­iom częs­to­chows­kich obrońców życia oraz Ryc­erzy Kolum­ba udało się ograniczyć tę ustawę i w rezulta­cie kwotę, która pier­wot­nie miała być przez­nac­zona na refun­dację in vit­ro podzielono. Jej połowę przez­nac­zono na wspar­cie napro­tech­nologii – ety­cznej, efek­ty­wnej i tańszej metody pomo­cy bezdziet­nym małżonkom.

Proszę o dal­sze wspar­cie mod­litewne w intencji obrony życia ludzkiego a także o pomoc w dzi­ała­ni­ach oby­wa­tel­s­kich zmierza­ją­cych do tego, aby w naszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci, było prawnie i insty­tucjon­al­nie chronione.


Spo­jrze­nie na 2013 rok
Ten wpis został opublikowany w kategorii Inicjatywy społeczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.