Śmiercionośna pigułka

Jestem wstrząśnię­ty decyzją o wprowadze­niu bez recep­ty na pol­s­ki rynek piguł­ki „dzień po”, ponieważ piguł­ka ta ma dzi­ałanie wczesno­poronne, a tylko w niek­tórych przy­pad­kach antykon­cep­cyjne. Zasady jej dzi­ała­nia nikt nie może przewidzieć, ponieważ jest ona zależne od dnia cyk­lu, w którym kobi­eta przyjęła tę tzw. antykon­cepcję awaryjną.

Sama nazwa „antykon­cepc­ja awaryj­na” jest nieprawdzi­wa i mylą­ca, ponieważ — jak pod­kreślil­iśmy w oświad­cze­niu — piguł­ka ta może spowodować śmierć poczętego dziec­ka. Udostęp­nie­nie jej bez recep­ty łamie w ewident­ny sposób pol­skie pra­wo, łamie ustawę chroniącą życie z 1993 r. i zapisy ustawy o rzeczniku praw dziec­ka, w której art. 2 napisano: „W rozu­mie­niu ustawy dzieck­iem jest każ­da isto­ta ludz­ka od poczę­cia do osiąg­nię­cia pełnoletniości”.

Nau­ka i medy­cy­na jas­no określa­ją początek życia człowieka jako poczę­cie (zapłod­nie­nie). Nie wierzmy nierzetel­nym dzi­en­nikar­zom, poli­tykom czy min­istrom. Tu idzie gra o najwyższą stawkę, o życie nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale także o zdrowie kobi­et, które mogły­by przyj­mować tę pigułkę.

Przy­pom­ni­jmy sobie i opowiedzmy młodym, że jeszcze 30 lat temu niek­tórzy pro­fe­sorowie habil­i­towani propagowali ide­ologię mark­siz­mu-leniniz­mu, która nazy­wana była świato­poglą­dem naukowym. Ludzie myślą­cy wiedzieli, że była to zbrod­nicza ide­olo­gia, która doprowadz­iła do więk­szej licz­by ofi­ar niż hitleryzm. Dzisi­aj nie ma cen­zury, ale braku­je ucz­ci­wych dzi­en­nikarzy. Korzys­ta­jmy z mediów, które są rzetelne, przede wszys­t­kich mediów katolic­kich, z TV Trwam, aby nie dać się oszuki­wać, bo w tym przy­pad­ku to oszust­wo i kłamst­wo prowadzi do śmier­ci niewin­nych istot ludzkich.

Piguł­ka „dzień po” niszczy poczęte życie i rujnu­je zdrowie kobiety
Oświad­cze­nie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia z dn. 15 sty­cz­nia 2015 r.

W związku z decyzją Komisji Europe­jskiej o dopuszcze­niu do obro­tu bez recep­ty środ­ków tzw. „antykon­cepcji awaryjnej”, nazy­wane inaczej pigułka­mi „dzień po”, a będą­cy­mi de fac­to środ­ka­mi wczesno­poron­ny­mi, oraz deklaracji pol­skiego Min­is­terst­wa Zdrowia, że zamierza z tej możli­woś­ci sko­rzys­tać, czu­je­my się w obow­iązku przy­pom­nieć następu­jące fakty:

  • antykon­cepc­ja awaryj­na to tablet­ki zaw­ier­a­jące dużą ilość hor­monu zwanego prog­esta­gen­em. Piguł­ka „dnia następ­nego” może mieć dzi­ałanie antykon­cep­cyjne tylko wtedy, gdy w cyk­lu nie wys­tąpiła jeszcze owu­lac­ja. W sytu­acji, gdy doszło do poczę­cia dziec­ka, dzi­ała wczesno­poron­nie, czyli uśmier­ca poczęte ludzkie życie;
  • pol­skie pra­wo chroni życie ludzkie od momen­tu poczę­cia, dopuszczanie do powszech­nego obro­tu środ­ków wczesno­poron­nych to pra­wo narusza;
  • duże daw­ki prog­esta­genu zawarte w pigułce nie są obo­jętne dla zdrowia kobi­ety i mają bard­zo nieko­rzyst­ny wpływ na układ rozrod­czy i gruc­zoły pier­siowe, układ pokar­mowy a także na układ ser­cowo-naczyniowy, ner­wowy i psy­chikę kobiety;
  • polscy far­ma­ceu­ci, eksper­ci pracu­ją­cy dla Europe­jskiej Komisji Leków, na której opinii opar­li się decy­den­ci z Komisji Europe­jskiej, mieli odręb­ne zadanie w spraw­ie preparatu, podob­nie jak przed­staw­iciele sied­miu innych państw Unii Europejskiej;
  • łatwy dostęp do piguł­ki, dając złudne poczu­cie bez­pieczeńst­wa, przy­czyni się do łatwiejszego pode­j­mowa­nia decyzji o współży­ciu, szczegól­nie wśród młodzieży, co negaty­wnie odbi­je się na zdrow­iu szczegól­nie młodych kobi­et, przyszłych matek.

Biorąc powyższe pod uwagę apelu­je­my do Rzą­du RP o ochronę zdrowia i życia Polaków i wyco­fanie się z planów udostęp­nienia preparatów wczesnoporonnych.

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosic­ki – prezes
dr Antoni Zię­ba – wiceprezes
Antoni Szy­mańs­ki – wiceprezes
Anna Dyn­dul – sekretarz

 

 

Posłuchaj:

[audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/323.mp3”]
Śmier­cionoś­na pigułka]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.