Słowo na koniec 2014 roku

Rok 2014 obfi­tował w różno­rakie dzi­ała­nia na rzecz obrony życia poczętego. Wielokrot­nie kończyły się one zwycięst­wem środowisk pro-life.

Jed­ną z wielu inic­jatyw oby­wa­tel­s­kich zakońc­zonych sukce­sem było zablokowanie rzą­dowego pro­jek­tu ustawy legal­izu­jącej pro­ce­durę in vit­ro. Pro­ce­du­ra sztucznego zapłod­nienia nie jest pro­ce­durą życia, ale śmier­ci. W połowie klinik prak­tyku­ją­cych wspo­ma­ganą prokreację zam­rożonych jest pon­ad 75% zar­o­d­ków. Sza­cu­je się, że na urodze­nie jed­nego dziec­ka poczętego metodą sztucznego zapłod­nienia przy­pa­da około 90 zniszc­zonych zar­o­d­ków. Rzetel­nie opra­cow­ane dane dowodzą, że dzieci poczęte w wyniku sztucznego zapłod­nienia są bardziej narażone na wys­tąpi­e­nie wad wrod­zonych. Praw­da na tem­at in vit­ro powoli dociera do sze­ro­kich kręgów społecznych, co w kon­sek­wencji musi spowodować zmi­anę stanowiska władz państwowych.

Innym sukce­sem była orga­ni­za­c­ja wiz­y­ty Mary Wag­n­er, kanadyjskiej katolicz­ki skazanej na więzie­nie za ratowanie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci (w Kanadzie obow­iązu­je pra­wo zezwala­jące na niczym nieogranic­zone zabi­janie poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci do poro­du). Do Pol­s­ki zaprosiła ją Fun­dac­ja Pro – Pra­wo do Życia. W naszym kra­ju prze­by­wała od 2 do 16 październi­ka br. i odwiedz­iła m.in. Warsza­wę, Częs­to­chowę, Kraków, Wrocław i Rzeszów.

Skan­dal­icznym wydarze­niem tego roku była decyz­ja prezy­dent Warsza­wy Han­ny Gronkiewicz-Waltz, która ogłosiła, że zwal­nia dyrek­to­ra Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego im. św. Rodziny, którym był prof. dr hab. n. med. Bog­dan Chaz­an. Powo­dem zwol­nienia była odmowa wyko­na­nia abor­cji ciężko chorego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka oraz niewskazanie innego ośrod­ka lub lekarza, który pod­jął­by się tego czynu. Zaz­naczyć należy, że dziecko zostało poczęte w wyniku pro­ce­dury in vit­ro. Decyz­ja pro­fe­so­ra Chaz­ana i jego współpra­cown­ików ura­towała ich sum­ienia, nie obciąża­jąc je grzechem zabójst­wa nien­ar­o­d­zonego niepełnosprawnego dziec­ka. Cięż­ki stan zdrowia czy słabe rokowa­nia lekarzy w żad­nym wypad­ku nie mogą być pod­stawą do zabi­cia człowieka. Ufam, że sprawa pro­fe­so­ra Chaz­ana zakończy się zwycięst­wem spraw­iedli­woś­ci i obroną wol­noś­ci sum­ienia w naszym kraju.

W min­ionym roku Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka akty­wnie prowadz­iło dzi­ałal­ność eduka­cyjną i oby­wa­tel­ską, wyda­jąc set­ki tysię­cy mate­ri­ałów pro-life oraz orga­nizu­jąc wys­tawy i kon­fer­enc­je naukowe związane z tem­atyką obrony życia ludzkiego.

Proszę o dal­sze wspar­cie mod­litewne w intencji obrony życia ludzkiego, a także o pomoc w dzi­ała­ni­ach zmierza­ją­cych do tego, aby w naszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci, było prawnie i insty­tucjon­al­nie chronione.


Słowo na koniec 2014 roku
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.