Skandale związane ze środkami antykoncepcyjnymi — zgony kobiet, ogromne odszkodowania

Amerykańs­ki Urząd Zdrowia FDA twierdzi, że w wyniku zaży­wa­nia tabletek Yas­min na całym świecie zmarło aż 190 kobi­et. Raport ze stosowa­nia i zuży­cia leków opub­likowany przez kasy chorych w Niem­czech nie pozostaw­ia wąt­pli­woś­ci, że po 50 lat­ach ist­nienia na niemieckim rynku nowoczesne środ­ki antykon­cep­cyjne (obec­nie już czwartej gen­er­acji) są nawet jeszcze bardziej szkodli­we niż ich far­mako­log­iczni poprzednicy.

Niemiec­ki kon­cern far­ma­ceu­ty­czny Bay­er masowo prze­gry­wa w USA sprawy o odszkodowa­nia za sprzedawanie szkodli­wych pigułek antykon­cep­cyjnych o nazwie Yas­min. Do tej pory fir­ma zapłaciła 142 mln dolarów w ramach odszkodowań w wyniku złoże­nia do amerykańs­kich sądów 651 pozwów. Na roz­pa­trze­nie czeka kole­jne ok. 12 tysię­cy pozwów.

Powód­ki oskarża­ją fir­mę o to, że piguł­ka antykon­cep­cyj­na o nazwie Yas­min, ale także inne środ­ki antykon­cep­cyjne tzw. trze­ciej i czwartej gen­er­acji, które zaw­ier­a­ją sub­stancję drospirenon, powodu­ją bard­zo poważne, szkodli­we dzi­ała­nia uboczne, z ryzykiem śmier­ci włącznie. Adwokaci skarżą­cych twierdzą, że ist­nieją niezbite dowody potwierdza­jące związek zaży­wa­nia specy­fiku z zapadaniem na liczne choro­by, takie jak: zmniejsze­nie gęs­toś­ci koś­ci, udary móz­gowe, trom­boza, czyli stan chorobowy pole­ga­ją­cy na pow­sta­niu zakrzepu w układzie żył głębo­kich. Amerykańs­ki Urząd Zdrowia FDA twierdzi, że w wyniku zaży­wa­nia tabletek Yas­min na całym świecie zmarło aż 190 kobiet.

Także Fed­er­al­ny Insty­tut Leków i Pro­duk­tów Medy­cznych potwierdza, że również w Niem­czech ofic­jal­nie zare­je­strowano 12 zgonów w wyniku powikłań zdrowot­nych. Raport ze stosowa­nia i zuży­cia leków opub­likowany przez kasy chorych w Niem­czech nie pozostaw­ia wąt­pli­woś­ci, że po 50 lat­ach ist­nienia na niemieckim rynku nowoczesne środ­ki antykon­cep­cyjne (obec­nie już czwartej gen­er­acji) są nawet jeszcze bardziej szkodli­we niż ich far­mako­log­iczni poprzed­ni­cy. Poza tym są zde­cy­dowanie zbyt częs­to przepisy­wane przez lekarzy. Piguł­ki te zaw­ier­a­ją nowe hor­mo­ny, które dwa razy zwięk­sza­ją zagroże­nie zachorowa­nia na trom­bozę i embolię (zawał krwotoczny płuc). Na 100 tys. kobi­et nieza­ży­wa­ją­cych pigułek jedynie 3 cho­ru­ją na zakrzepicę żył głębo­kich, nato­mi­ast wśród zaży­wa­ją­cych piguł­ki antykon­cep­cyjne drugiej gen­er­acji aż 20. Pomi­mo ostrzeżeń o coraz więk­szej szkodli­woś­ci pigułek antykon­cep­cyjnych najnowszej gen­er­acji niemiec­cy lekarze przepisu­ją ich coraz więcej, i to bez wzglę­du na wiek kobi­et. Śred­nio w całym kra­ju wśród dziew­czynek między 12. a 16. rok­iem życia ich zuży­cie wzrosło w zeszłym roku o 18%, nato­mi­ast wśród trochę starszych, w wieku 16–19 lat, w zależnoś­ci od regionu kra­ju — od 47 aż do 74%[1].

Wielokrot­nie w medi­ach katolic­kich ostrze­gal­iśmy młodzież przed negaty­wny­mi skutka­mi stosowa­nia hor­mon­al­nych środ­ków antykon­cep­cyjnych. Od wielu lat pow­tarzam, że antykon­cepc­ja jest szkodli­wa i niepotrzeb­na. Dys­ponu­je­my Nat­u­ral­ny­mi Meto­da­mi Planowa­nia Rodziny, które są skuteczne, eko­log­iczne i nieszkodliwe.

Kole­j­na wstrząsają­ca wiado­mość doty­czy plas­trów antykon­cep­cyjnych. W wyniku stosowa­nia plas­trów firmy Johnson&Johnson zmarło 20 kobi­et. Fir­ma Johnson&Johnson wypłaciła w 2008 r. 68,7 mil­ionów dolarów odszkodowań wskutek 562 pozwów sądowych w imie­niu 4 tysię­cy kobi­et, które sto­su­jąc plas­try antykon­cep­cyjne Ortho Evra ich pro­dukcji doz­nały takich schorzeń jak m.in. zakrzepi­ca, ata­ki i zawały ser­ca czy udary. Dzi­ało się to wskutek tego, że poprzez plas­try antykon­cep­cyjne do orga­niz­mu kobi­ety dosta­je się 60% więcej estro­genów niż w cza­sie zaży­wa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej w formie pigułek. Ta trage­dia doty­ka kobi­et, ich rodziny i sze­rok­ie krę­gi społeczeńst­wa a wyni­ka z niez­na­jo­moś­ci prawdy o tych śmier­cionośnych skutkach ubocznych antykon­cepcji hormonalnej.

Prze­ci­w­staw­ia­jąc powyższe infor­ma­cję prag­nę podzielić się także pozy­ty­wną wiado­moś­cią. Jest nią oświad­cze­nie byłego prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych – Jimmy’ego Cartera, który jako wielo­let­ni członek Par­tii Demokraty­cznej Stanów Zjed­noc­zonych opowiedzi­ał się za prawem do życia. Pon­ad­to wezwał par­tię do rewiz­ji doty­chcza­sowego stanowiska prze­ci­wnego życiu. Jest to wiel­ki sukces i powód do radoś­ci dla wszys­t­kich obrońców życia. Wobec powyższego potrze­ba również w naszym kra­ju wezwać członków par­tii SLD do zmi­any stanowiska prze­ci­wnego życiu. Wielokrot­nie pow­tarza­łem, że należą do par­tii SLD ludzie mądrzy i inteligent­ni, którzy wyz­wo­lili się z„ „dok­tryn­erst­wa leni­nowskiego” np. w sprawach związanych z ekonomią. Dlat­ego potrze­ba, aby członkowie tego ugrupowa­nia porzu­cili także i tę dyrek­ty­wę Włodz­imierza Leni­na, abydoma­gać się bezwarunk­owego zniesienia wszys­t­kich ustaw ści­ga­ją­cych sztuczne poronienia[2]. Mam nadzieję, że także w naszym kra­ju odezwą się mądre i inteligentne głosy bazu­jące na fun­damen­cie prawdy oraz ety­ki i zrzucą„ „skost­ni­ały leninizm” w dziedzinie prokreacji.


Skan­dale związane ze środ­ka­mi antykon­cep­cyjny­mi — zgony kobi­et, ogromne odszkodowania

Przyp­isy:

  • M. Walaszczyk, Megaod­szkodowa­nia za antykon­cepcję, w: „Nasz Dzi­en­nik”, Nr 101 (4336), 30.IV‑1.V 2012. 
  • W. Lenin, Klasa robot­nicza a neo­ma­l­tuz­janizm, w: W. Lenin, Dzieła, Warsza­wa „Książ­ka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.