Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Pre­mier Don­ald Tusk pod­jął decyzję o uru­chomie­niu pro­ce­dury raty­fikacji Stam­bul­skiej Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej. W rzeczy­wis­toś­ci będą to pro­gramy instruk­tażowe doty­czące różnorod­nych zachowań i pref­er­encji sek­su­al­nych, zwal­cza­jące trady­cyjne małżeńst­wo i rodz­inę, uczące upraw­iać seks bez poczu­cia wsty­du i winy. Zachę­cam do wysyła­nia protestów do naszych reprezen­tan­tów w Sejmie, aby odrzu­cili Konwencję.

Dwudzi­estego czwartego kwiet­nia 2014 roku w Sejmie odbyło się głosowanie nad pier­wszym czy­taniem pro­jek­tu ustawy, przy­go­towanej przez Twój Ruch pana Paliko­ta wraz z posła­mi SLD na tem­at edukacji sek­su­al­nej młodego pokole­nia. Pro­jekt zakładał obow­iązkowe wprowadze­nie do pol­skiej oświaty demor­al­izu­jącej edukacji sek­su­al­nej typu B.

Taki sposób wdroże­nia tego pro­gra­mu narusza­ł­by pra­wo rodz­iców, zapisane w Kon­sty­tucji RP, do decy­dowa­nia o tym, jaki typ edukacji sek­su­al­nej mają pobier­ać ich dzieci. Media katolick­ie, w prze­ci­wieńst­wie do komer­cyjnej telewiz­ji, ujawniły prawdę na tem­at tego pro­jek­tu. Po pier­wsze trze­ba przy­pom­nieć, że ist­nieją trzy typy edukacji seksualnej:

Typ A – wychowanie do czys­toś­ci – absty­nencji sek­su­al­nej, pro­moc­ja małżeńst­wa i rodziny (chasti­ty edu­ca­tion, absti­nence-only edu­ca­tion);

Typ B – bio­log­icz­na edukac­ja sek­su­al­na (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy i pro­mocji środ­ków antykon­cep­cyjnych, nie uwzględ­nia zasad etycznych;

Typ C – złożona edukac­ja sek­su­al­na zaw­ier­a­ją­ca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion)[1].

Wbrew opinii pub­licznej, jako­by nie było w Polsce edukacji sek­su­al­nej, w Polsce od 1998 roku, ze wspani­ały­mi rezul­tata­mi, obow­iązu­je typ A edukacji sek­su­al­nej i nosi nazwę „Wychowanie do życia w rodzinie”. Przed­miot jest prowad­zony nieobow­iązkowo. W kra­jach jak Szwec­ja czy Wiel­ka Bry­ta­nia obow­iązu­je typ B i C edukacji sek­su­al­nej. W Polsce każdego roku rejestru­je się 20–40 abor­cji u nielet­nich uczen­nic. W Szwecji i Wielkiej Bry­tanii nato­mi­ast — gdzie roz­dawane są środ­ki antykon­cep­cyjne dzieciom — każdego roku odno­towu­je się 7 300 abor­cji u nielet­nich uczen­nic (Szwec­ja) i 45 000 (Wiel­ka Bry­ta­nia). Powyższe dane pochodzą z Eurostatu – Europe­jskiego Urzę­du Statysty­cznego: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/population/data/database). Dlaczego zwolen­ni­cy wprowadzenia sekse­dukacji typu B chcą zniszczyć rezul­taty naucza­nia w szkołach przed­mio­tu wychowa­nia do życia w rodzinie? Na szczęś­cie, głosa­mi posłów z par­tii PiS oraz PO odrzu­cono pro­jekt, który zakładał obow­iązkowe wprowadze­nie do pol­skiej oświaty demor­al­izu­jącej edukacji sek­su­al­nej typu B.

Dru­ga wiado­mość jest, nieste­ty, niepoko­ją­ca. Pan pre­mier Don­ald Tusk, po powro­cie z kan­on­iza­cji Jana Pawła II, pod­jął decyzję o uru­chomie­niu pro­ce­dury raty­fikacji Stam­bul­skiej Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej. Kon­wenc­ja zobow­iązu­je do czyn­nej lik­widacji prze­mo­cy wobec kobi­et (Art.1) poprzez ofen­sy­wną i agresy­wną zmi­anę wzor­ców społecznych i kul­tur­owych, wyko­rze­nie­nie uprzedzeń, zwycza­jów, trady­cji, kul­tu­ry, religii, opar­tych na stereo­ty­powym mod­elu roli kobi­et i mężczyzn (Art. 12 pkt. 1 i 5). Temu celowi ma służyć obow­iązkowe wprowadze­nie ofic­jal­nych pro­gramów naucza­nia doty­czącego gen­der. W rzeczy­wis­toś­ci będą to pro­gramy instruk­tażowe doty­czące różnorod­nych zachowań i pref­er­encji sek­su­al­nych, zwal­cza­jące sek­su­alne stereo­typy, uczące upraw­iać seks bez poczu­cia wsty­du i winy. Bard­zo wiele orga­ni­za­cji protes­tu­je prze­ci­wko wprowadze­niu ustaleń Kon­wencji w naszym kraju.

Mam nadzieję, że ten czas do ofic­jal­nego raty­fikowa­nia Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej, wyko­rzys­tamy na pisanie protestów, wysyłanie e‑maili do naszych reprezen­tan­tów w Sejmie, aby odrzu­cili ten dokument.

Ufam, że świę­ty Jan Paweł II pomoże obronić, zarówno życie każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres, jak i rodzinę.


Sejm zablokował pro­jekt demor­al­izu­jącej sekse­dukacji typu B

Przyp­isy:

  1. Com­mit­tee on Ado­les­cence, Con­dom Use by Ado­les­cent, w: Amer­i­can Acad­e­my of Pedi­atrics, „Pedi­atrics”, Vol. 107, No 6 June 2001, s. 1466. 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.