Sejm przegłosował fatalny, rządowy projekt ustawy legalizującej „in vitro”

Zapewne wszyscy nasi słuchacze są wstrząśnię­ci głosowaniem w Sejmie RP, które odbyło się 25 VI 2015 r. Sejm przegłosował rzą­dowy, fatal­ny pro­jekt ustawy legal­izu­jącej pro­ce­durę „in vit­ro”. Rzą­dowy pro­jekt koal­icji POPSL uzyskał zde­cy­dowaną przewagę w Sejmie. Na 460 posłów for­mal­nie głosowało 443. Za tym fatal­nym pro­jek­tem godzą­cym w życiem i god­ność człowieka opowiedzi­ało się 261 posłów. Bard­zo znami­en­na jest tutaj sytu­ac­ja podzi­ału głosów w poszczegól­nych par­ti­ach politycznych.

Aż 96% gło­su­ją­cych posłów PO (autorzy pro­jek­tu) poparło pro­jekt niszczą­cy god­ność i życie ludzkie. 100% posłów SLD i Two­jego Ruchu również opowiedzi­ało się za pro­jek­tem. Jed­nak wielkim negaty­wnym zaskocze­niem okaza­ła się infor­ma­c­ja, że 46% posłów PSL głosowało za tym projektem.

Nacis­ki lewicowych, skra­jnie lib­er­al­nych poli­tyków spowodowały uch­wale­nie przez Sejm RP tegoż pro­jek­tu. Trze­ba tu moc­no pod­kreślić właś­ci­wą postawę posłów PiS. Wszyscy gło­su­ją­cy z PiS opowiedzieli się prze­ciw temu pro­jek­towi. To bard­zo ważny syg­nał dla nas przed zbliża­ją­cy­mi się wyb­o­ra­mi parlamentarnymi.

Wielokrot­nie cytowałem wypowiedzi świętego Jana Pawła II jas­no odrzu­ca­jące pro­ce­durę „in vit­ro”, wskazu­jące, że „in vit­ro” jest metodą niszczenia życia — podob­nie jak abor­c­ja mimo, że nie w sposób zamier­zony. Mamy nie­zlic­zone dane z zachod­nich klinik „in vit­ro” wskazu­jące, że ogrom­na więk­szość – 90% — poczę­tych metodą „in vit­ro” dzieci – ginie przed nar­o­dze­niem, a te nieliczne żywo urod­zone, częs­to są obciążone poważny­mi wada­mi wrodzonymi.

W rzą­dowym pro­jek­cie POPSL pominię­to zupełnie ety­czną, szanu­jącą życie i god­ność człowieka metodę pomo­cy bezdziet­ny małżonkom, jaką jest napro­tech­nolo­gia. Już sama nazwa rzą­dowego pro­jek­tu jest fałszem i zakła­maniem, gdyż wszyscy wiemy, a ucz­ci­wi lekarze jed­noz­nacznie potwierdza­ją, że „in vit­ro” nie jest żad­ną metodą leczenia. Para, która była niepłod­na przed pro­ce­durą „in vit­ro”, nadal jest bezpłod­na po tej pro­ce­durze. Pro­jekt ten, jak mówią niek­tórzy komen­ta­torzy, jest najbardziej lib­er­al­ny w całej Europie. Daje możli­wość nawet homosek­su­al­is­tom na „tworze­nie” w ten sposób dzieci. Jest to wiel­ka klęs­ka tego Sej­mu, kolacji rządzącej PO – PSL.

Musimy o tym pamię­tać przy wyb­o­rach par­la­men­tarnych. Ten kto szanu­je życia i god­ność człowieka, nie może głosować na członków kandy­datów tych par­tii, zarówno PO, PSL, SLD jak i Two­jego Ruchu. Ostrożnie wybier­a­jmy posłów, z ogrom­ną skrupulatnością.

Na koniec chci­ałbym przy­toczyć komu­nikat Met­ro­pol­i­ty Krakowskiego, krót­ki ale jakże ważny, wydany tuż po tym głosowa­niu w naszym Sejmie.

Komu­nikat Met­ro­pol­i­ty Krakowskiego w spraw­ie przegłosowa­nia przez pol­s­ki par­la­ment ustawy o metodzie in vit­ro, Kraków 25 czer­w­ca 2015 r.

Ze smutkiem przyjąłem infor­ma­cję o przegłosowa­niu przez pol­s­ki par­la­ment niezwyk­le lib­er­al­nej ustawy o metodzie in vitro.

Koś­ciół, otacza­jąc troską i współczu­ciem małżonków cier­pią­cych z powodu braku potomst­wa, wspiera takie dzi­ała­nia i metody prawdzi­wego leczenia niepłod­noś­ci, które szanu­ją każde ludzkie życie od chwili poczęcia.

Przyję­ta ustawa zezwala na metodę, która łączy się z eugeniczną selekcją ludz­kich zar­o­d­ków, niszcze­niem ich lub zam­rażaniem. Z tego powodu jest ona głęboko niemoral­na i nie może być zaak­cep­towana przez ludzi szanu­ją­cych fun­da­men­talne pra­wo każdej ludzkiej isto­ty do życia. Pon­ad­to dla chrześ­ci­jan meto­da ta — jak przy­pom­ni­ał niedawno papież Fran­ciszek — jest grzechem prze­ci­wko Stwórcy.

Mam nadzieję, że pro­jekt ustawy zostanie popraw­iony w Sena­cie RP, tak aby chronił i szanował god­ność i życie każdego poczętego dziecka.

Stanisław kard. Dzi­wisz, Met­ro­poli­ta Krakowski”

Ufam, że nastąpi wiel­ka mobi­liza­c­ja nas, obrońców życia poprzez mod­l­itwę i apos­tolst­wo. Mam nadzieję, że uda się zatrzy­mać pro­jekt tej fatal­nej ustawy. Po wyb­o­rach myślę, że będziemy skuteczniej bronić życia każdego poczętego dziecka.


Sejm przegłosował fatal­ny, rzą­dowy pro­jekt ustawy legal­izu­jącej „in vitro”
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.