Sejm odrzucił prawo do życia dla niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci

26 październi­ka 2012 roku „Rzecz­pospoli­ta” opub­likowała wynik ogólnopol­skiego son­dażu na tem­at prawa do życia dla nien­ar­o­d­zonych dzieci. Wyni­ka z niego, że 80% Polaków opowia­da się za prawem do życia dla wszys­t­kich poczę­tych dzieci.

24 październi­ka Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej odrzu­cił pra­wo do życia dla niepełnosprawnych i doświad­c­zonych wada­mi wrod­zony­mi nien­ar­o­d­zonych dzieci. W głosowa­niu więk­szość posłów opowiedzi­ała się prze­ci­wko przyz­na­niu prawa poczę­tym a jeszcze nien­ar­o­d­zonym dzieciom, u których wys­tępu­je poważne pode­jrze­nie wady wrod­zonej. Taka decyz­ja przeczy artykułom Kon­sty­tucji RP, które chronią god­noś­ci i nien­aruszal­noś­ci życia ludzkiego. Przy­pom­nę, że w art. 38 Kon­sty­tucji RP czy­tamy „każdy człowiek ma mieć zapewnione pra­wo do życia”. „Każdy” — nar­o­d­zony i nien­ar­o­d­zony, zdrowy czy chory. Jed­nak więk­szość posłów zane­gowała powyższy zapis Kon­sty­tucji. To kole­jny przy­padek, kiedy rządzą­ca w Sejmie więk­szość posłów (głównie z Plat­formy Oby­wa­tel­skiej) opowiedzi­ała się prze­ci­wko prawu do życia (89% posłów Plat­formy Oby­wa­tel­skiej). Odrzuce­nie fun­da­men­tal­nego i pod­sta­wowego prawa stanowi wielkie obciąże­nie moralne.


Pod­kreślić należy postawę posłów Sol­i­darnej Pol­s­ki oraz Prawa i Spraw­iedli­woś­ci, ponieważ wszyscy gło­su­ją­cy opowiedzieli się za prawem do życia. Nato­mi­ast członkowie SLD kon­sek­went­nie głosowali za jego odrzuceniem.

Potrze­ba naszej ufnej i wytr­wałej mod­l­itwy o opamię­tanie dla tych wszys­t­kich, którzy nie respek­tu­ją fun­da­men­tal­nego prawa dla każdego człowieka od momen­tu poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci i drogą ustaw sej­mowych wprowadza­ją cywiliza­cję śmierci.

Kole­jną przykrą infor­ma­cją jest decyz­ja pre­miera RP Don­al­da Tus­ka, który zamierza wprowadz­ić roz­porządze­nie wprowadza­jące pro­ce­durę in vit­ro. Trze­ba pod­kreślić, że pro­ce­du­ra sztucznego zapłod­nienia nie jest pro­ce­durą życia, ale śmier­ci. Jedynie 5–10% dzieci poczy­nanych metodą in vit­ro przy­chodzi na świat. Pozostałe 90–95% ginie lub zosta­je zam­rożonych w ciekłym azo­cie o tem­per­aturze ‑196°C. Opozy­c­ja zapowia­da, że zaskarży roz­porządze­nie pre­miera do Try­bunału Konstytucyjnego.

Chci­ałbym również przekazać Wam kil­ka dobrych wiado­moś­ci. Otóż 26 październi­ka 2012 roku „Rzecz­pospoli­ta” opub­likowała wynik ogólnopol­skiego son­dażu na tem­at prawa do życia dla nien­ar­o­d­zonych dzieci. Wyni­ka z niego, że 80% Polaków opowia­da się za prawem do życia dla wszys­t­kich poczę­tych dzieci. W tym samym cza­sie prowad­zony był son­daż inter­ne­towy, w którym pros­zono o ocenę roz­porządzenia pre­miera RP doty­czącego pro­ce­dury in vit­ro. 2 000 inter­nautów określiło ją jako krok w dobrym kierunku. Nato­mi­ast 5 000 anki­etowanych stwierdz­iło, że jest to wiel­ki błąd. A więc pró­ba wprowadzenia tego fatal­nego roz­porządzenia to prze­grana pre­miera RP.


Sejm odrzu­cił pra­wo do życia dla niepełnosprawnych nien­ar­o­d­zonych dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.