Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji

Kil­ka tygod­ni temu 11 wrześ­nia Sejm RP odrzu­cił oby­wa­tel­s­ki pro­jekt wprowadza­ją­cy całkow­ity zakaz abor­cji. Komitet Inic­jaty­wy Usta­wodaw­czej „Stop Abor­cji”, które­mu prze­wod­niczy p. Mar­iusz Dzierżaws­ki zebrał praw­ie 400 tys. pod­pisów pod tym oby­wa­tel­skim pro­jek­tem. Miał on zapewnić pra­wo do życia każde­mu poczęte­mu dziecku bez żad­nych wyjątków.

Pro­jekt ten przed­staw­iła w sejmie p. Kaja Godek pod­kreśla­jąc, że aktu­al­nie w ramach tak zwanych wyjątków dokonu­je się zabójstw wielu poczę­tych istot ludz­kich. To są okrutne zabójst­wa, ponieważ zal­iczane są one do prz­ery­wań późnej ciąży.

Dziś w pol­skim praw­ie prz­er­wanie ciąży może być doko­nane w trzech przy­pad­kach. Doko­nanie abor­cji, czyli zabi­cie nien­ar­o­d­zonego dziec­ka jest uza­sad­nione prawnie wtedy, kiedy ist­nieje pode­jrze­nie choro­by nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Ten bar­barzyńs­ki wyjątek musi być szy­bko znie­siony, ponieważ powo­dem do zabójst­wa abso­lut­nie niewin­nego człowieka jest tylko pode­jrze­nie poważnej choro­by. Drugim wyjątkiem jest, kiedy ciąża pow­stała w wyniku pode­jrzenia czynu zabro­nionego, czyli nieu­dowod­nionego przestępst­wa. Trze­ci wyjątek mówi, że jeżeli kon­tyn­uowanie ciąży zagraża zdrow­iu i życiu kobi­ety moż­na zabić nien­ar­o­d­zonego człowieka bez wzglę­du na wiek dziecka.

Pani Kaja Godek pod­czas obrad w Sejmie wskazy­wała na wielkie błędy w praw­ie chronią­cym życie poczę­tych dzieci, a pan wice­marsza­łek Jerzy Wen­der­lich zachowywał się skan­dal­icznie, prz­ery­wał jej, chci­ał ode­brać głos, bo nazwała abor­cję okrut­nym i bar­barzyńskim zabójst­wem nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Jest to zabójst­wo dokony­wane bez żad­nego znieczu­le­nia. Dziś w obow­iązu­ją­cym praw­ie jeśli ktoś dokon­ał­by okrut­nego zabójst­wa zwierzę­cia np. psa czy kota, groz­iło­by mu za to 2 lata więzienia. Jest to wiel­ki paradoks, bo w pol­skim praw­ie moż­na zabi­jać chore dzieci bez żad­nego znieczu­le­nia. Wiemy prze­cież, że dzieci już od drugiego miesią­ca życia w łonie mat­ki reagu­ją na bodźce zewnętrzne odczuwa­jąc ból.

Pro­jekt popar­ty pod­pisa­mi przez 400 tys. Polaków został odrzu­cony przez nasz Sejm. Stało się to w skutek bar­barzyńskiej postawy posłów i posłanek Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, ponieważ 94% gło­su­ją­cych par­la­men­tarzys­tów z PO odrzu­ciło ten pro­jekt, a więc zgodz­iło się na zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci na bazie tych bar­barzyńs­kich wyjątków. Jest to hań­ba! Także Sojusz Lewicy Demokraty­cznej w 100 pro­cen­tach głosował za utrzy­maniem tych bar­barzyńs­kich wyjątków. Podob­ny wynik miał Ruch Paliko­ta. Wniosek jest jeden, w najbliższych wyb­o­rach musimy pamię­tać, kto jest za życiem nien­ar­o­d­zonych dzieci, a kto jest prze­ciw życiu. Tu z radoś­cią muszę pod­kreślić, że wszyscy posłowie z PiS‑u głosowali za przyję­ciem i skierowaniem do dal­szych prac tejże ustawy, tego pro­jek­tu obywatelskiego.

Pro­jekt nie zakazy­wał ratowa­nia życia mat­ki. Jeżeli w cza­sie ratowa­nia życia kobi­ety w stanie bło­gosław­ionym nastąpiło­by nieumyślne spowodowanie śmier­ci nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, to nie podle­gała­by każe i to nie było­by zabójst­wem celowym, jakim jest abor­c­ja, tylko nieszczęśli­wym bolesnym skutkiem rad­owa­nia życia kobi­ety. To trze­ba jas­no mówić, gdyż takie pode­jś­cie świad­czy o mądroś­ci i roztrop­noś­ci autorów tej inic­jaty­wy obywatelskiej.

17 październi­ka w sobotę w Krakowie będzie miało miejsce ważne wydarze­nie. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia orga­nizu­je Zjazd Pro­gramowy, który będzie miał charak­ter Kon­gre­su pt.: Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny. Kon­gres ten otworzy Ks. Kard. Stanisław Dzi­wisz, Met­ro­poli­ta Krakows­ki. Uczest­niczyć będą w nim: prof. dr hab. med. Bog­dan Chaz­an, dr Wan­da Półtawska, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, ks. dr hab. Dar­iusz Oko, pani prof. dr hab. Alic­ja Grześkowiak, p. Marek Jurek, p. Jakub Bałtroszewicz, dr hab. Mirosław Piotrows­ki, prof. dr hab. Michał Kaz­imierz Ujaz­dows­ki, szef Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia — dr Paweł Wosicki.

Zachę­cam do uczest­nict­wa w tym Kon­gre­sie. Infor­ma­c­je i warun­ki uczest­nict­wa są na naszej stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl

Zapraszam do zgłasza­nia się i uczest­nict­wa w tym ważnym wydarzeniu.

Szczęść Boże!


Sejm odrzu­cił oby­wa­tel­s­ki pro­jekt ustawy całkowicie zakazu­jącej aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.