Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Kon­sty­tuc­ja nie może gwaran­tować i nie gwaran­tu­je, że wiedza przekazy­wana w szkole będzie zgod­na z przeko­na­ni­a­mi rodz­iców. A rodz­ice mogą edukować swo­je dzieci po szkole i w week­endy” – stwierdz­iła prof. Ire­na Lipow­icz, rzecznik praw oby­wa­tel­s­kich. Powyższa wypowiedź jest atakiem na pol­ską Kon­sty­tucję oraz pod­ważanie fun­da­men­tal­nych praw rodz­iców, zag­waran­towanych w doku­men­tach pol­s­kich oraz między­nar­o­dowych. Proszę o mod­l­itwę oraz włącze­nie się w akcję zor­ga­ni­zowaną przez Fun­dację Mamy i Taty i złoże­nie swo­jego pod­pisu pod lis­tem prze­ci­wko ogranicza­niu praw rodz­iców do wychowa­nia swoich dzieci. Szczegóły na stron­ie inter­ne­towej Fun­dacji.

Rzecznik praw oby­wa­tel­s­kich prof. Ire­na Lipow­icz w ofic­jal­nym liś­cie do Min­is­terst­wa Edukacji pozy­ty­wnie zaopin­iowała pro­gram „Równoś­ciowe przed­szkole. Jak uczynić wychowanie przed­szkolne wrażli­wym na płeć”. Pro­gram ten zaw­iera niebez­pieczne ele­men­ty ide­ologii gen­der. Pani Prof. Ire­na Lipow­icz stwierdz­iła: „Kon­sty­tuc­ja nie może gwaran­tować i nie gwaran­tu­je, że wiedza przekazy­wana w szkole będzie zgod­na z przeko­na­ni­a­mi rodz­iców. A rodz­ice mogą edukować swo­je dzieci po szkole i w week­endy”. Powyższa wypowiedź jest atakiem na pol­ską Kon­sty­tucję oraz pod­ważanie fun­da­men­tal­nych praw rodziców.

Artykuł 48 ust. 1 Kon­sty­tucji RP, mówi o tym, że: „Rodz­ice mają pra­wo do wychowa­nia dzieci zgod­nie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi. Wychowanie to powin­no uwzględ­ni­ać stopień dojrza­łoś­ci dziec­ka, a także wol­ność jego sum­ienia i wyz­na­nia oraz jego przeko­na­nia”. Wypowiedź Rzecznik praw oby­wa­tel­s­kich naruszyła także pod­sta­wowe prawa człowieka, zag­waran­towane w Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ONZ uch­walonej 10 grud­nia 1948 roku. Przy­pom­nę, że w art. 26 zapisano: „Rodz­ice mają pra­wo pier­wszeńst­wa w wyborze naucza­nia, które ma być dane ich dzieciom”. Mówie­nie o tym, że rodz­ice, owszem mogą wychowywać swo­je dzieci zgod­nie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi, ale tylko po szkole i w week­endy, stanowi narusze­nie fun­da­men­tal­nych praw rodz­iców. W Europe­jskiej Kon­wencji Praw Dziec­ka w art. 2 pro­tokołu nr 1 zapisano, że rodz­ice mają pra­wo do zapewnienia wychowa­nia i naucza­nia moral­nego i religi­jnego zgod­nie ze swoi­mi przeko­na­ni­a­mi. Dzi­wię się, że media w sposób delikat­ny trak­tu­ją wypowiedź pani rzecznik praw oby­wa­tel­s­kich. Jako człowiek wierzą­cy zacy­tu­ję słowa Pana Jezusa: „Nie bój­cie się tych, którzy zabi­ja­ją ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10. 28). Wdrażanie ide­ologii sprzecznych z wartoś­ci­a­mi i przeko­na­ni­a­mi rodz­iców skutku­je „zabi­janiem” sum­ień i dusz najm­niejszych oby­wa­teli. For­sowanie założeń ide­ologii gen­der, która nie ma żad­nych pod­staw naukowych, przy­pom­i­na dokład­nie his­torię mark­siz­mu i leniniz­mu. Pamię­tam, jak w cza­sach PRL we wszys­t­kich gaze­tach i kat­e­drach naukowych (w więk­szoś­ci) głos­zono, że mark­sizm i leninizm to świato­pogląd naukowy. Obec­nie wiemy, że te zbrod­nicze ide­olo­gie nie miały nic wspól­nego z nauką. Apelu­ję do naukow­ców i wszys­t­kich ludzi dobrej woli o ratowanie dzieci i młodzieży przed demor­al­izu­ją­cym wpły­wem ide­ologii gen­der. Proszę także o mod­l­itwę oraz włącze­nie się w akcję zor­ga­ni­zowaną przez Fun­dację Mamy i Taty i złoże­nie swo­jego pod­pisu pod lis­tem prze­ci­wko ogranicza­niu praw rodz­iców do wychowa­nia swoich dzieci. Szczegóły na stron­ie inter­ne­towej Fun­dacji.


Rzecznik praw oby­wa­tel­s­kich prze­ci­wko pra­wom rodziców
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.